مقاله پژوهشی

اضطراب و افسردگی بحران کرونا در میان دو گروه آسیب‌پذیر کادر درمان و زنان باردار

معصومه غضنفرپور؛ فهیمه شاکری؛ مریم سلیمانی هونی؛ ابوالفضل حسین نتاج؛ فیروزه میرزایی؛ زهرا کشفی؛ زینب مسلمی زاده؛ ایمان نصرت آبادی؛ عاطفه احمدی

گزارش موارد نادر