«مجله علوم پزشکی صدرا»، مجله رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یک مجله علمی پژوهشی است که به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. مجله علوم پزشکی صدرا با انتشار تحقیقات و مقالات، سعی در ارتقا دانش علوم پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی درمانی دارد. مقالات به صورت فارسی- انگلیسی با چکیده فارسی و انگلیسی و متن فارسی در مجله ارائه می‌شوند. مقالات مرتبط با علوم پزشکی که به یکى از اشکال زیر نگارش یافته باشد، در این مجله به چاپ می‌رسد.

1.   مقاله پژوهشی اصیل(Original Research Article)

2.   مقاله مروری (Review article)

3. مقاله کوتاه (Short communication)

4.    نامه به سردبیر (Letter to editor)

5. گزارش موارد نادر (Case reports)