نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار غدد کودکان، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 استاد کودکان، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 دکترای حرفه ای، بخش غدد کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 دکترای پرستاری، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

5 دکترای حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

6 دانشیار نوزادان، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

7 استادیار، گروه داخلی ریه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

10.30476/smsj.2023.94109.1323

چکیده

مقدمه: بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن هزینه‌های سیستم سلامت را افزایش می‌دهد. لذا پیشگیری و تشخیص به‌موقع این بیماری نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و عوارض آن دارد. مطالعات انجام شده دراین‌باره بر نقش آموزش در درمان و آگاهی مردم در پیشگیری و تشخیص زودهنگام تأکید کرده‌اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی مراجعان مراکز بهداشتی شیراز در مورد بیماری دیابت انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه مقطعی روی 270 نفر از مراجعان مراکز بهداشتی شیراز در بازه سنی 65-12 سال در سال 1398 انجام شد. برای این پژوهش پرسشنامه 18 سؤالی با زیرگروه‌های اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات کلی بیماری، علت و عوامل بیماری، علائم و تشخیص، پیشگیری و درمان، و عوارض و مشکلات تکمیل شد. اطلاعاتی نیز مانند وجود فرد دیابتی در خانواده و منبع کسب آن ثبت گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS 21 آنالیز شد.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد 05/10±96/33 سال بود که 82/54% آن‌ها زن و 18/45% آن‌ها مرد بودند. بیشترین منبع آگاهی بیماری دیابت، دوستان و آشنایان بودند. میانگین نمره کل آگاهی 03/5±18/15 محاسبه شد. آزمون‌ها رابطه معناداری بین شغل، سطوح تحصیلی، سن و منبع آگاهی با نمره آگاهی نشان دادند (001/0>P)، اما این ارتباط با متغیرهای جنسیت (068/0=P)، وضعیت تأهل (196/0=P) و سابقه خانوادگی (060/0=P) معنادار نشد.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی می‌توان گفت که آگاهی جامعه آماری پژوهش در رابطه با بیماری دیابت در سطح متوسط بود. همچنین مردان، متأهلان، افراد مسن و با تحصیلات پایین، از آگاهی کمتری نسبت به سایرین برخوردار بودند؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد در برنامه‌های سیستم سلامت با اهداف آگاه‌سازی تمام جامعه در مورد بیماری دیابت، این موارد در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Awareness of People Referring to Shiraz Health Centers with Diabetes Mellitus: A Cross-Sectional Study

نویسندگان [English]

 • Hossein Moravej 1
 • Mohammad-Hadi Imanieh 2
 • Alireza Noruzi 3
 • Negar Yazdani 4
 • Abdolrasool Hemmati 5
 • Reza Bahrami 6
 • Mohammad Ashkan Moslehi 7

1 Associate Professor of Pediatric Endocrinology, Neonatal Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Professor in Pediatrics, Gastroenterohepatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Department of Pediatric Endocrinology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 Ph.D. in Nursing, Neonatal Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

5 Department of Pharmacology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

6 Associate professor of Neonatology, Neonatal Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

7 Assistant professor, Pediatric Interventional Pulmonology Division, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Diabetes and its consequences increase the health system costs. Therefore, prevention and early diagnosis can reduce the cost and consequences. The studies have emphasized the role of education in treatment and people’s awareness of prevention and early diagnosis. Thus, the present study aimed to assess the awareness of people referring to Shiraz health centers with diabetes.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 270 people aged 12-65 Y/O referred to Shiraz health centers in Iran in 2019. Participants completed an 18-item questionnaire with subscales of demographic data, general information about patients, causes and factors of diabetes, symptoms and diagnosis, prevention and treatment, and consequences and problems. Furthermore, other information, such as the presence of diabetic patients in the family and sources of information, was recorded. Data were analyzed using SPSS software-21.
Results: The participants’ mean age was 33.96±10.05; 54.82% were female, and 45.18% were male. The main sources of information were friends and relatives. The mean score of awareness was calculated to be 15.18±5.03. Statistical tests revealed a significant relationship between job, educational levels, age, and source of information with the score of awareness (P<0.001), while this relationship with gender (P=0.068), marital status (P=0.196), and family history (P=0.060) was insignificant.
Conclusion: Overall, public awareness of diabetes in Shiraz was found to be moderate. Moreover, it is observed that men, married individuals, as well as older and less educated people exhibited lower levels of awareness. Hence, it is recommended that these factors be taken into account when designing health system programs aimed at educating all communities about diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Awareness
 • Cross-Sectional Studies
 • Diabetes Mellitus
 • Iran
 1. Chinnappan S, Sivanandy P, Sagaran R, Molugulu N. Assessment of knowledge of diabetes mellitus in the urban areas of Klang district, Malaysia. Pharmacy. 2017; 5(1):11.
 2. Organization WH. Global report on diabetes. Geneva: World Health Organization; 2016.
 3. Mirzaei M, Rahmaninan M, Mirzaei M, Nadjarzadeh A, Dehghani Tafti AA. Epidemiology of diabetes mellitus, pre-diabetes, undiagnosed and uncontrolled diabetes in Central Iran: results from Yazd health study. BMC public health. 2020; 20: 1-9.
 4. Kugbey N, Asante KO, Adulai K. Illness perception, diabetes knowledge and self-care practices among type-2 diabetes patients: a cross-sectional study. BMC Res Notes 2017; 10(1): 1-7. doi:10.1186/s13104-017-2707-5
 5. Moravej H, Abedi S, Gorbani A, Yazdani N, Amirhakimi A, Ilkhanipoor H. The Effect of Team Self–Management Training On Blood Sugar Control in Children and Adolescents with Type 1 Diabetic. J Diabetes Nurs. 2020; 8(4):1212-22. (in Persian)
 6. Herath HM, Weerasinghe N, Dias H, Weerarathna TP. Knowledge, attitude and practice related to diabetes mellitus among the general public in Galle district in Southern Sri Lanka: a pilot study. BMC public health 2017; 17(1): 1-7. DOI 10.1186/s12889-017-4459-5.
 7. Shrivastava SR, Shrivastava PS, Ramasamy J. Role of self-care in management of diabetes mellitus. J Diabetes Metab Disord. 2013;12(1):1-5. doi:10.1186/2251-6581-12-14.
 8. Islam FMA, Chakrabarti R, Dirani M, Islam MT, Ormsby G, Wahab M, et al. Knowledge, attitudes and practice of diabetes in rural Bangladesh: the Bangladesh population based diabetes and eye study (BPDES). PLoS One. 2014; 9(10): e110368. doi:10.1371/journal.pone.0110368.
 9. Palanisamy S, Arul Kumaran KS, Rajasekaran A. Knowledge assessment in adverse drug reactions and reporting. Arch Pharm Pract. 2013; 4(3). DOI: 10.4103/2045-080X.119063.
 10. Singh A, Shenoy S, Sandhu JS. Prevalence of type 2 diabetes mellitus among urban sikh population of Amritsar. Indian J Community Med. 2016; 41(4):263. doi: 10.4103/0970-0218.193338.
 11. Acharya KG, Shah KN, Solanki ND, Rana DA. Evaluation of antidiabetic prescriptions, cost and adherence to treatment guidelines: A prospective, cross-sectional study at a tertiary care teaching hospital. J Basic Clin Pharm. 2013; 4(4): 82. doi: 10.4103/0976-0105.121653.
 12. Yun LS, Hassan Y, Aziz NA, Awaisu A, Ghazali R. A comparison of knowledge of diabetes mellitus between patients with diabetes and healthy adults: a survey from north Malaysia. Patient Educ Couns. 2007; 69(1-3): 47-54. doi:10.1016/j.pec.2007.06.017.
 13. Rashidi H, Shahbazian H, Latifi S, Ghassemi M. Public awareness of diabetes mellitus in Ahvaz. Scientific Medical Journal (AJUMS). 2010; 9(5). (in Persian)
 14. Babaee QR, Soltanian AR, Khalkhaly HR, Rabieian M, Bahreini F, Afkhami Ardekani M. People Awareness on Diabetes Disease and Complications in Bushehr, Iran using Linears Models. Journal of Payavard Salamat 2007;1(1):52-8. (in Persian)
 15. Fottrell E, Ahmed N, Shaha SK, Jennings H, Kuddus A, Morrison J, et al. Diabetes knowledge and care practices among adults in rural Bangladesh: a cross-sectional survey. BMJ Glob Health. 2018; 3(4): e000891. doi:10.1136/bmjgh-2018-000891.
 16. Afkhami M, Yad Ea, Abou Alhasani A. The knowledge of non-diabetic residents of azadshahr, yazd about diabetes. Journal Of Shahid Sadoughi University Of Medical Sciences And Health Services 2001; 8(4): 11-14. (in Persian)
 17. Murugesan N, Snehalatha C, Shobhana R, Roglic G, Ramachandran A. Awareness about diabetes and its complications in the general and diabetic population in a city in southern India. Diabetes Res Clin Pract. 2007; 77(3):433-7. doi:10.1016/j.diabres.2007.01.004.
 18. Wee H, Ho H, Li SC. Public awareness of diabetes mellitus in Singapore. Singapore Med J. 2002; 43(3):128-34.
 19. Edraki M, Zarei A, Soltanian M, Moravej H. The Effect of Peer Education on Self-Care Behaviors and the Mean of Glycosylated Hemoglobin in Adolescents with Type 1 Diabetes: A Randomized Controlled Clinical Trial. Int J Community Based Nurs Midwifery. 2020; 8(3): 209. doi: 10.30476/ijcbnm.2020.82296.1051.
 20. Khavasi M, Shamsizadeh M, Varai S, Rezaei M, Elhami S, D. M. The Effect of Peer Education on Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized Clinical Trial. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2017; 25(3): 8-16. (in Persian) doi: 10.21859/nmj-25032.
 21. Çaliskan D, Ozdemir O, Ocaktan E, Idil A. Evaluation of awareness of diabetes mellitus and associated factors in four health center areas. Patient Educ Couns. 2006; 62(1): 142-7. doi:10.1016/j.pec.2005.06.018.