مقاله پس از دریافت و اعلام وصول، توسط سردبیر مورد بررسی اولیه قرار می گیرد. درصورتیکه همسو با اهداف مجله بوده و از نظر ساختاری و روش پژوهش مورد تآئید اولیه قرار گیرد، جهت انجام ارزیابی به داوران ارسال می‌گردد. در مراحل بعد مقاله توسط نویسنده مسئول اصلاح و پس ازآن در هیئت تحریریه مورد بررسی و در صورت تآئید نهایی به ترتیب تاریخ آماده شدن در مجله چاپ می شود.
مجله مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر را بر عهده نخواهد داشت.
ترتیب ذکر نام نویسندگان طبق ترتیب مندرج در مقاله به عهده نویسنده(گان) می‌باشد و کلیه حقوق جزئی و کلی مقاله مدرج در مجله برای نویسنده(گان) محفوظ است.
مجله در رد یا پذیرش مقالات آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و تلخیص مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد. نسخه نهایی قبل از چاپ به رویت نویسنده مقاله خواهد رسید.
مقاله ارسالی بازگشت داده نمی شود.