تماس اصلی

امیررضا دهقانیان
سردبیر
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

دفتر مجله علوم پزشکی صدرا، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خیابان نشاط، باشگاه دانشجویان، شیراز، ایران 

/http://smsj.sums.ac.ir :تارنامه 


تلفن: +98 71 32122970
فاکس: +98 71 32122970
ایمیل: adehghan@sums.ac.ir

 

تماس حمایت

معصومه رامبد
ایمیل: rambod.sadra.sums@gmail.com


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image