نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.30476/smsj.2023.97659.1392

چکیده

مقدمه: اعتیاد به مواد مخدر وضعیت سلامت، ایمنی، اقتصاد، ساختار خانواده و جامعه انسانی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. دانش‌آموزان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در مواجهه با اعتیاد محسوب می‌شوند. روح لطیف انسان در این سن و سال به سرعت دستخوش تشویش می‌شود و قوه تصمیم‌گیری را سلب می‌نماید. از این رو هدف این پژوهش، تعیین میزان تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برای تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به سوءمصرف مواد و مشروبات الکلی است.
روش‌ها: این پژوهش طرح آزمایشی پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 120 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان مبارکه استان اصفهان با نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و 60 نفر در گروه آزمایشی و 60 نفر در گروه کنترل حضور یافتند. گروه‌ها با نمونه‌گیری تصادفی شکل گرفت. برای یک‌دوم آزمودنی‌ها در گروه اول (گروه آزمایشی) آموزش مهارت‌های زندگی با متغیر مستقل ارائه شد و یک‌دوم آزمودنی‌ها در گروه دوم (گروه کنترل) بدون اعمال متغیر مستقل، تعیین شدند. آنالیز داده‌های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی با نرم‌افزار آماری 2021 SPSS و آزمون آماری کوواریانس انجام شد.
یافته‌ها: فرضیه «آموزش مهارت‌های زندگی منجر به تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به سوءمصرف مواد و مشروبات الکلی می‌شود» تائید شد و در تغییر نگرش دانش‌آموزان با تفاوت میان ویژگی‌های جمعیت شناختی (جنسیت، سن، داشتن یا نداشتن فامیل معتاد، داشتن یا نداشتن دوست معتاد) تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: برنامه آموزش مهارت‌های زندگی در تغییر نگرش دانش‌آموزان دختر و پسر شهر مبارکۀ اصفهان نسبت به اعتیاد نقش مؤثری داشت. این برنامه در مجموع در پیشگیری از مصرف سیگار، مشروبات الکلی، سوءمصرف مواد، رفتارهای بزهکارانه، پرخاشگرانه و بسیاری موارد منفی دیگر کارآمد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Life Skills Training on Attitudes towards Drug and Alcohol Abuse in Secondary School Students

نویسندگان [English]

 • Hamid Heidarpour
 • Abbas Rohani

Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Addiction negatively affects health, safety, economy, family structure, and human society. The delicate spirits of students at this age quickly become disturbed and deprive them of decision-making power. Therefore, this research aims to determine the effect of life skills training on students' attitudes toward drug and alcohol abuse.
Methods: This research has an experimental pre-test and post-test design with a control group. One hundred twenty secondary school students of Mobarake City were selected by multi-stage cluster sampling. Sixty people participated in the experimental group and 60 in the control group. The groups were determined through random sampling. Half of the subjects were assigned to the first group (experimental group), where life skills training was provided as the independent variable. The other half of the subjects were assigned to the second group (control group) without any independent variable applied to them. The data analysis for the research study was conducted using SPSS 2021 statistical software. The analysis involved two sections: descriptive analysis and inferential analysis. a covariance statistical test was utilized as part of the inferential analysis.
Results: The hypothesis that "life skills training can change students' attitudes towards drug and alcohol abuse" has been confirmed. The analysis indicates a significant difference in students' attitudes based on the demographic characteristics of gender, age, having or not having an addicted family member, and having or not having an addicted friend.
Conclusion: The life skills training program has effectively changed attitudes towards addiction among the male and female students in Mobarake City. Life skills training generally prevents smoking, alcoholic beverages, drug abuse, delinquency, aggression, and many other negative behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Addiction
 • Family structure
 • Alcoholism
 • Students
 • Life skills
 1. Zarei Mate Kalaei L. Personality disorders and addiction. Social Health and Addiction Quarterly. 2016; 3(12): 72-39.
 2. Nooripour R, Zade Mohammadin A, Dastras M, Sargolzai M. The Effectiveness of Life Skills Training on Enhancement of Self – Esteem and Marital Satisfaction among Addict in Treatment Period. Research on Addiction. 2014; 8(29): 37-48.
 3. Yar Mohammadian MH. National plan for the effect of preventive education on the probability of drug abuse in high school adolescents in Isfahan. Country Management and Planning Organization in cooperation with the Country Welfare Organization; 2003.
 4. Mohammadi D, Moslemi Z, Ghomi M. The relationship between critical thinking skills with creativity and academic achievement in students Qom University of Medical Sciences. Educ Strategy Med Sci. 2016; 9(1): 79-89.
 5. Ghorbani A, Jome Nia S. The role of life skills training in the prevention of social harm (with emphasis on drug addiction). Golestan Law Enforcement Quarterly. 2011; 5(2):24-48.
 6. McGraw P. Practical life skills. Translated by Mehdi Qaracheh Daghi. Twelfth edition. Tehran: Mind Pending Publishing; 2003.
 7. Nazari MA. Investigating the role of advertising in changing the attitudes of students in Tehran 16th district. Master Thesis in Psychology, Tehran University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2001.
 8. Delavar A. Theoretical and practical foundations of research in the humanities and social sciences. Sixteenth edition. Tehran: Roshd Publications; 2015.
 9. Mousavizadeh ES, Alishiri S. Teaching methods and its role in the fundamental transformation of education; 2016. https://www.sid.ir/FileServer/SF/6561395H04191
 10. Hunter K. Life Skills Training,
  translated by Abdollahzadeh. Tehran: Country Welfare Organization and UNICEF; 1993.
 11. Botvin GJ, Baker E, Botvin EM, Filazzola AD, Millman RB. Alcohol abuse prevention thorough the development of personal and social competence: a pilot study. Journal of studies on Alcohol. 1984; 45(1): 550-559.
 12. Sufi Wand N. Demographic characteristics of self-reported addicts to the outpatient clinic of the Deputy of Cultural Affairs and Prevention of Kermanshah Welfare Organization. Kermanshah: Deputy of Cultural Affairs and Prevention of Kermanshah Welfare Organization; 1998.
 13. Rohsenow DJ, Monti PM, Rubonis AV, Gulliver SB. Cue Exposure with coping skills training and communication skills training for alcohol dependence: 6 and 12-month outcomes. Addiction, 2001; 96(8): 1161-1174.
 14. Aurang J. Research on Addiction, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance Publications; 1991.