نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف اسلامی و مرکز تحقیقات قرآن،حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 مربی، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

10.30476/smsj.2023.97445.1381

چکیده

مقدمه: ابعاد وجودی انسان مشتمل بر بعد جسمانی، اجتماعی و روانی است اما محققان دریافته‌اند که انسان جهت ارتقای سلامت نیازمند بعد چهارم سلامت یعنی سلامت معنوی نیز هست. هدف از مطالعه حاضر شناسایی ابعاد مختلف سلامت معنوی مؤثر بر بازیابی سلامت جسمی در بیماران مبتلا به کووید 19 بود.
روش‌ها: در این پژوهش کیفی از روش تحلیل تماتیک بر مبنای پارادایم تفسیری– برساختی استفاده شده است. مشارکت کنندگان شامل ۲2 بیمار مبتلا به کووید- 19 بودند که در منزل قرنطینه و تحت درمان مؤسسات خدمات پزشکی در خانه قرار داشتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد و جهت تحلیل داده‌ها از روش شش مرحله‌ای براون و کلارک بهره برده شد که طی تعامل مداوم با داده‌ها و فرآیند تقلیل سازی، 200 مفهوم یا کد، 22 درون‌مایه فرعی و 6 تم یا درون‌مایه اصلی ظهور یافت.
یافته‌ها: طبق این مطالعه، ابعاد مختلفی از نگرش به سلامت معنوی بر کاهش اضطراب و بازیابی سلامت افراد مبتلا به بیماری کووید 19 اثرگذار هستند. این ابعاد شامل 6 تم اصلی خدامحوری، خودسازی، سبک زندگی معنوی، معنویت گریزی، معنویت‌گرایی و بهزیستی معنوی هستند که از سلامت معنوی افراد سرچشمه می‌گیرند.
نتیجه‌گیری: با توجه به چالش‌هایی که بیماری کووید 19 برای افراد جامعه ایجاد کرده و ابزارهای معنوی شناخته‌شده‌ای که به بازیافت سلامتی و بهزیستی معنوی افراد کمک بسزایی نموده است، می‌توان جهت درمان این بیماری، کارکردهای سلامت معنوی را نیز در کنار درمان‌های معمول ارائه نمود و به آموزش پرسنل و بیماران در این راستا همت گماشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Different Dimensions of Spiritual Health Affecting Physical Health Rehabilitation in Patients with COVID-19: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Maryam Shamsaei 1
 • Hashem Kakaei 2

1 Associate Professor of Department of Islamic Education and Research Centre of Quran, Hadith and Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Instructor of Islamic Education Department, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The dimensions of human existence typically encompass the physical, social, and psychological aspects. However, researchers have discovered that to enhance overall health, individuals also require the inclusion of a fourth dimension: spiritual health. This study aims to identify different dimensions of spiritual health affecting physical health rehabilitation in patients with COVID-19.
Methods: This qualitative research used the thematic analysis method based on an interpretive-constructive paradigm. The participants included 22 patients with COVID-19 quarantined at home and treated by home medical service institutions. Data for the study were collected through semi-structured interviews, while the analysis of the collected data employed Brown and Clark's six-step method. Through an iterative process of continuous interaction and data reduction, 200 concepts or codes, 22 sub-themes, and six overarching themes (or main themes) emerged.
Results: Based on the findings of this study, various aspects of the attitude toward spiritual health were found to improve the health of people affected by COVID-19. These dimensions encompass six main themes: "God-centered", "self-improvement", "spiritual lifestyle", "religious alienation", "spiritualism" and "spiritual well-being". These themes stem from the spiritual health of the individuals.
Conclusion: Given the challenges posed by the COVID-19 pandemic, it is notable that spiritual tools played a significant role in promoting the recovery of individuals' health and spiritual well-being. Therefore, it becomes feasible to incorporate spiritual health interventions alongside conventional treatments for disease management. Additionally, it is crucial to prioritize training both healthcare staff and patients in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid-19
 • Patients
 • Spiritual Therapies
 • Thematic Analysis
 • Physical Health
 1. Chen MC, Liu HE. Huang HY. Chiou AF. The effect of a simple traditional exercise programme (Baduanjin exercise) on sleep quality of older adults: a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2012; 49(3): 266
 2. Lake MA. What we know so far: COVID-19 current clinical knowledge and research. Clinical Medicine. 2020; 20(2): 124.
 3. Mason V, Andrews H, Upton D. The psychological impact of exposure to floods. Psychology, Health & Medicine, 2010; 15(1): 66.
 4. Ellison CW, Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. Journal of Psychology and Theology. 1983; 11(4): 332.
 5. Maref M. Asadi F. Factors to achieve spiritual health from the perspective of the Quran and Hadith. Iranian J Basirat Tarbiat Islamic 2018. 41(14): 9-40. (in Persian)
 6. World Health Organization, Review of the Constitution, EB 10, 1997; 1(7): 2. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/172756/EB97_9_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 7. Amadi AV. Ghorr al-Hakam and Dorrol-Kalam. Qom: Daftar-e Tablighat-e Islami, 1166AH; 143. (in Persian)
 8. Abbasi M, Azizi F, Shamsi goshki E, Nasserirad M, Akbari Lake M. Conceptual definition and operationalization of spiritual health: a methodological study. Medical Ethics Quarterly, 2013; 20(4): 22.
 9. Azizi F. What is spiritual health, why and how. Tehran: Hoghoogh Publications, 2014. p. 31.
 10. Farahati M. Psychological consequences of coronavirus in society. Scientific Quarterly of Social Impact Assessment. Special Issue of Messages Received by the Corona virus. 2020; 1(2): 212. (in Persian)
 11. Rogers JP, Chesney E, Oliver D, Pollak TA, McGuire P, Fusar-Poli P, Zandi MS, Lewis G, David AS. Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe coronavirus infections: A systematic review and meta-analysis with comparison to the COVID-19 pandemic. The Lancet Psychiatry. 2020; 7(7): 617.
 12. Dein S. Religion. Spirituality and Depression: Implications for Medicine. London. UK. 2006; 11(2): 67.
 13. Steinera LM, Duranda S, Grovesa D, Rozzella C. Effect of infidelity, initiator status, and spiritual well-being on men’s divorce adjustment. Journal of Divorce & Remarriage. 2015; 56 (2): 100.
 14. Pirutinsky S, Cherniak AD, Rosmarin DH. COVID-19, mental health, and religious coping among American Orthodox Jews. Journal of Religion and Health. 2020; 59(5): 2298.
 15. Lucchetti G, Gуes LG, Amaral SG, Ganadjian GT, Andrade I,  de Araъjo Almeida P O, Manso M E G. Spirituality, religiosity and the mental health consequences of social isolation during Covid-19 pandemic. The International journal of social psychiatry. 2021; 67(6): 672.
 16. Koenig HG. Maintaining health and well-being by putting faith into action during the COVID-19 pandemic. Journal of Religion and Health. 2020; 59(5): 2207.
 17. Arianpour S, Sheibani H, Mousavi S V. Covid-19-induced Anxiety in Mothers with Young Children: The Role of Spiritual Well-being and Attachment to God, Journal of Religion and Health. 2021; 9(2): 37-49. (in Persian)
 18. Braun V, Clarke V. Teaching Thematic Analysis: Overcoming Challenges and Developing Strategies for Effective Learning. The Psychologist, 2013; 26(2): 121.
 19. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 2006; 3: 91.
 20. Mohajan HK. Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. Journal of Economic Development, Environment and People. 2018; 7(1): 34.
 21. Froutan SM. Islamic spiritual health from the point of view of the late professor Dr. Mohammad Mehdi Esfahani. Journal of Culture and Health Promotion. 2016; 1(1): 28. (in Persian)
 22. Zoheiri M, Masuodi OA, Asadzandi M, Khoshi A. Investigation the Role of Spiritual Health in Treatment of Patients with COVID-19: Study of a Military Hospital. J Mil Med. 2022; 24 (3): 1207. (in Persian)
 23. Heidari A, Yoosefee S. The Relationship between Spiritual Health and other Dimensions of Health: Presentation of a Model. Qom Univ Med Sci J. 2020; 13(11): 68-72. (in Persian)
 24. Emmons RA. Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern. The International Journal for the Psychology of Religion. 2000; 10(1): 17.
 25. Ranjdoust S. Correlation of Islamic Lifestyle with Spiritual and Social Health. Islamic Life Style. 2018; 2(4): 190. (in Persian)
 26. Heidari SM, Rassouli M, Shirinabadi FA,  Shakeri N,  Ilkhani M. Correlation between spiritual attitude and hope with quality of life in adolescents with chronic disease. Medical Ethics. 2016; 9(34): 143 -63. (in Persian)
 27. Mir Hosseini SA. Religion and injury treatment. Jurisprudence researches winter. 2014; 1(3): 47. (in Persian)
 28. Gomez R. Fisher JW. Domains of spiritual well-being and development and validation of the Spiritual Well-Being Questionnaire. Personality and Individual Differences. 2003; 35: 1975.
 29. Ellison CW. Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. Journal of Psychology and Theology. 1983; 11(4): 335.