نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

10.30476/smsj.2023.97090.1374

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف تدوین مدلی برای توسعه مدیریت آموزش عالی در مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در دوران همه‌گیری کووید-19 انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه ترکیبی بود که در سال 1400 و با تعداد 242 نفر از روسای دانشگاه، معاونان دانشگاه و مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کشور که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند، پیگیری شد. در بخش کیفیِ مطالعه از نظرات خبرگان و متخصصین و اعضای هیئت‌علمی مدیریت آموزش عالی در علوم پزشکی استفاده شد و روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه بود. ابزار گردآوری تحقیق شامل یک پرسشنامه تدوین‌شده از محقق شامل دو بخش ویژگی‌های فردی و بررسی اهمیت شاخص‌های مدیریت آموزش عالی با توجه به شاخص‌ها، ابعاد و مؤلفه‌های شناسایی‌شده در بخش کیفی و مرور ادبیات بود. این پرسشنامه شامل 60 گویه است که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 79/0 و روایی محتوایی آن 49/0 بوده است. داده‌های کیفی با تحلیل عاملی و پس از تعیین ابعاد و مؤلفه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS MAXQDA 2023 و LISREL 2022 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج بخش کیفی شامل توسعه فناوری، گسترش آموزش مجازی، افزایش کیفیت یادگیری، کارایی سیستم آموزشی، گسترش تحقیقات و دسترسی به منابع علمی، گسترش روابط بین‌الملل، بهینه‌سازی سرمایه، انعطاف‌پذیری آموزش، نظارت و ارزشیابی بود. مقدار عددی (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling) KMO بیش از 7/0 به ‌دست ‌آمد که این مقدار برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب بود. تأثیرگذارترین ابعاد شامل توسعه علمی محتوای آموزشی، استفاده از فناوری در توانمندسازی، تبیین نظام آموزشی و نظارت و ارزشیابی آموزشی بود.
نتیجه‌گیری: تبیین نظام آموزشی، نظارت و ارزیابی مدیریت آموزش عالی از مؤلفه‌های لازم برای توانمندسازی دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Development Model of Higher Education Management in Iranian Universities of Medical Sciences during the COVID-19 Pandemic

نویسندگان [English]

 • Saeed Lak 1
 • Nadergholi Ghourchian 2
 • Akhtar Jamali 3

1 Department of Higher Education Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Educational Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Social Medicine, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: This study aimed to develop a model for developing higher education management in educational centers affiliated with Iranian universities of medical sciences during the COVID-19 pandemic.
Methods: This is an applied-descriptive survey with a mixed-method approach. Two hundred forty-two people were selected with cluster random sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire with two parts: the personal characteristics and the examination of the importance of higher education management indicators according to the indicators, dimensions, and components identified in the qualitative section and literature review. This questionnaire consists of 60 items, demonstrating a reliability coefficient 0.79, as assessed by Cronbach’s alpha. In terms of content validity, it achieved a score of 0.49. After determining the dimensions and components with SPSS MAXQDA 2023 and LISREL 2022, qualitative data were analyzed with factor analysis.
Results: The qualitative part includes the technology development, the expansion of virtual education, increasing the learning quality, the efficiency of the educational system, the expansion of research and access to scientific resources, the expansion of international relations, capital optimization, the flexibility of education, monitoring, and evaluation. The KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling) measure yielded a value greater than 0.7, indicating that the dataset is suitable for exploratory factor analysis. The most influential dimensions were the scientific development of educational content (β=0.770), the use of technology in empowerment (β=0.560), the explanation of the educational system (β=0.550), and educational monitoring and evaluation (β = 0.330).
Conclusion: Explaining the educational system, monitoring, and evaluating higher education management were necessary to empower students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reproducibility of Results
 • COVID-19
 • Students
 • Iran
 • Online Education
 1. Montazer G. Strategic studies of informational development in education system in iran. Journal of Research and Planning in Higher Education. 2007; 13(43): 1-26. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=78125
 2. Tafakhri M. Investigating the characteristics of virtual Universities in Iran. Master Thesis. Educational Management, Islamic Azad University, Sari Branch; 2021.
 3. Ebadi R. E-learning and education. Tehran: Aftab Mehr; 2021.
 4. Brodnet B. Championing E-Learning. Retrieved from http://www.Learning hub.com/article/championing.html.
 5. Steve R, Bernard S, Howard F, Daxa P. The Virtual University: The Internet and Resource-based Learning. London,
  Sterling: Kogan Page Limited; 2021. https://doi.org/10.4324/9781315042022
 6. Seraji F, Attaran M, Ali Asgari M. A Study of Characteristics of Curriculum Design in Iranian Virtual Universities and its Comparison with the Model of Virtual University Curriculum Development. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 2009; 14(4): 97-118. http://journal.irphe.ac.ir/article-1-369-en.html.
 7. Ardalan M, Ghanbari S, Nasiri F, Karimi I. A Study of the Effects of Mobile Technology Solutions on Effective Deployment of Mobile Learning in Medical Education Based on the Technology Acceptance Model. Strides in Development of Medical Education, 2016; 12(4): 596-605. https://sdme.kmu.ac.ir/article_90412.html
 8. Klein P. An easy guide to factor analysis. Tehran: Translated by Sadr al-Sadat S.J. and Minaei A; 2013.
 9. McConatha D, Praul M, Lynch MJ. Mobile Learning in Higher Education: An Empirical Assessment of a New Educational Tool. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2008; 7(3): 15-21. https://www.learntechlib.org/p/175579/
 10. Grunschel C, Patrzek J, Fries S. Exploring different types of academic delayers: A latent profile analysis. Learning and Individual Differences. 2013; 23(1): 225-233.
  https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.09.014
 11. Penrod J, Perry B. Eighth Annual Mid-South Instructional Technology Conference Teaching, Learning, & Technology the Challenge Continue. Virtual IJaiversity- A Higher Education Administration Simulation and Learning Tool I Mid-South Instructional Technology Conference; 2003.
 12. Farajollahi M, Zarif Sanaye’ei N. Information and communication technology based education in higher education. Education Strategies in Medical Sciences. 2010; 2(4): 167-171. http://edcbmj.ir/article-1-50-en.html
 13. Nourabadi S, Ahmadi P, Dabiri Esfahani A, Farasatkhah M. The Necessity and Possibility Of Changing Higher Education Approved Curriculum In Iran To Integrated Curriculum (A Case Study On Educational Management Domain, Undergraduate Course). Journal of Instruction and Evaluation. 2014; 7(25): 101-122. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=384123
 14. Fathi Vajargah K, Hasan Pardakhtchi M, Rabeeyi M. Effectiveness Evaluation of Virtual Learning Courses in High Education System of Iran (Case of Ferdowsi University). Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2011; 1(4): 5-21. https://ictedu.sari.iau.ir/article_631363.html?lang=en
 15. Fannakhosrow M, Nourabadi S, Ngoc
  Huy DT, Dinh Trung N, Tashtoush MA. A Comparative Study of Information and Communication Technology (ICT)-Based and Conventional Methods of Instruction on Learners’ Academic Enthusiasm for L2 Learning. Education Research International, 2022; 1(1): 1-8. https://doi.org/10.1155/2022/5478088
 16. Sabri Ali F. The conditions of Lao Hmong refugees in Thailand and the United States of America During the term (1975-1995). Journal of Social Sciences and Humanities Research, 2021;9(2):1-10. https://doi.org/10.24200/jsshr.vol9iss02pp1-10
 17. Isler Baykal I, Karaarslan Semız G. Middle School Pre-Service Mathematics Teachers’ Opinions related to Mathematics Education for Sustainability. Eurasian Journal of Educational Research. 2020; 20(89): 111-136. https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/57497/815873
 18. Edraki M, Parvizi N, Montaseri S, Pourahmad S. The Relationship Between Academic Motivation and General Health and the Effective Factors on This Relationship in Female High School Students. International Journal of School Health, 2017; 4(1): 1-9. https://intjsh.sums.ac.ir/article_45101.html
 19. Buheji M, Ahmed Abdullah Ahmed D. (COVID-19) Opportunities for a Better World. IIEP-COVID Solutions &
  Opportunities, Inspiration Economy, Foresight Economy; 2020. https://doi.org/10.5923/j.economics.20201002.05
 20. Olaniyi, E. Socio-economic impacts of
  novel coronavirus: The policyOng, A descriptive study to identify deterrents to participation in employer-provided e-learning. Unpublished Doctoral Dissertation, Capella University, Degree PhD; 2020