نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

4 دانشیار، گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.30476/smsj.2023.97412.1379

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه منابع انسانی در حوزه رفاه اجتماعی بر اساس رویکرد دلفی بود.
روش‌ها: این مطالعه با ماهیت توصیفی با تکنیک دلفی در سه راند انجام شد. جامعه آماری 20 نفر از اعضای هیئت‌علمی و خبرگان منابع انسانی در استان سیستان و بلوچستان بودند که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. طی بررسی کتابخانه‌ای و اینترنتی، عناصر تشکیل‌دهنده توسعه منابع انسانی در حوزه رفاه اجتماعی شناسایی شد و برای جستجو از بانک‌های اطلاعاتی معتبر اینترنتی شامل Emerald، Elsevier و Science Direct استفاده گردید و مقالاتی در این زمینه نیز مطالعه شد. نظرسنجی از خبرگان بر اساس طیف پنج‌تایی کاملاً نامناسب (1)، نامناسب (2)، نسبتاً مناسب (3)، مناسب (4)، کاملاً مناسب (5) انجام گرفت. روایی محتوایی مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و جهت توافق از ضریب کندال استفاده شد.
یافته‌ها: برای شناسایی ابعاد، شاخص‌ها و مؤلفه‌های مدل توسعه منابع انسانی در حوزه رفاه اجتماعی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظرات برخی خبرگان استفاده شد. 10 بعد (فرهنگی-اجتماعی، خلاقیت، دانش شغلی، دانش سازمانی، فکری، مهارت تصمیم‌گیری، مهارت ارتباطی، فناورانه، رفتاری، شایستگی‌ها) و 35 مؤلفه شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به پژوهش حاضر در مورد مؤلفه‌های توسعه منابع، به نظر می‌رسد هرگونه فعالیت مبتنی بر توسعه کارکنان در این بخش نتایج قابل توجهی برای ارتقای خدمات عمومی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Factors Affecting Human Resources Development in the Field of Social Welfare Providing a Model Based on the Delphi Technique

نویسندگان [English]

 • Jamileh Karimi 1
 • Saeed Sayadi 2
 • Masoud Pourkiani 2
 • Sanjar Salajegheh 3
 • Alireza Arabpour 4

1 Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

4 Associate Professor, Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Computer, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman Iran

چکیده [English]

Introduction: This research aimed to investigate the factors affecting human resources development in social welfare based on the Delphi approach.
Methods: In three rounds, this descriptive study was conducted with the Delphi technique. The statistical population was the faculty members and human resources experts in Sistan and Baluchistan province; 20 people were selected through purposive sampling. The constituent elements of human resources development in social welfare were identified during a library and internet survey. Reliable internet databases, such as Emerald, Elsevier, and Science Direct, were searched, and articles in this field were studied. The experts survey utilized a five-point rating scale ranging from completely inappropriate (1), unsuitable (2), relatively suitable (3), suitable (4), and completely suitable (5). Experts confirmed the content validity of the survey. Kendall's coefficient was employed to assess the level of agreement among the experts.
Results: The aim was to identify the dimensions, indicators, and components of the human resources development model in social welfare. To achieve this, the Department of Cooperative, Labor, and Social Welfare and several experts' opinions were sought and considered. Ten dimensions (social-cultural, creativity, job knowledge, organizational knowledge, intellectual, decision-making skills, communication skills, technological, behavioral, and competencies) and 35 components were identified.
Conclusion: According to the current research on the components of resource development, any activity based on the development of employees in this sector will lead to significant results in promoting public services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Delphi Technique
 • Staff Development
 • Workforce
 • Internet
 • Social Welfare
 1. Soomro RB, Gilal RG, Jatoi MM. Examining the impact of human resources management (HRM) practices on employees’ performance a case study of Pakistani commercial banking sector. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 2011; 3(1): 865-874.
 2. Cornish E. Selection of futuristic methods, collective translation of translators, Tehran: Art Media Publications; 2015.
 3. Hanger JD, Willen TL. Principles of Strategic Management. Translated by Arabi, Mohammad and Izadi, Davoud, Tehran: Cultural Researches Office;
  2002.
 4. Faruq A, Shariat Ullah M, Kamal Uddin M. Strategic Human Resource Management: Linking HR Practices with The Business Strategy. The cost and Management. 2016; 34(3): 15-30.
 5. Abili Kh, Mofaghi H. Human Resource Management (with emphasis on new approaches), Tehran: Industrial Management Organization Publications; 2017.
 6. Grant R. Strategic management with a modern approach, translation, Arash Khalili Nasr, Tehran: Ariana; 2019.
 7. Alizadeh A. What does futures research have to do with strategic planning?, Tehran: Media Art Publications; 2014.
 8. kareimkoshteh M, zamaneinan G. Investigation of Human Development Index in Sistan & Balouchestan Province (1989-2000). Geography and Development Iranian Journal. 2004; 2(4): 35-61. https://doi.org/10.22111/gdij.2004.3883
 9. Bagherizadeh SM. The act of fundamentalism or merit. Tadbir Monthly. 2010; 3(16):35-42.
 10. Slater R. Innovation for the New Millennium: Concepts, Methods and Ideas of Futurology, translated by Aqeel Malekifar, Vahid Vahidi
  Motlagh and Seyed Ahmad Ebrahimi, Tehran: Center for Strategic Studies and Planning, Defense Industries Research Institute; 2006.
 11. Setayesh S, Narguesian A, Shahhusseini M, Manzoor D. Designing a Framework for the Explanation of the Dimensions and Components of Human Resource Development in Project-Oriented Organizations (Case study; Iranian Ministry of Energy). Journal of Research in Human Resources Management. 2020; 12(2): 63-100.
 12. Asadzadeh L. Future Studies of Human Resources Development and Training (Case Study: Education of Alborz Province). Master Thesis. Azad University, Central Tehran Branch. Faculty of Education and Psychology; 2012.
 13. Hashemi Rad AA. The model of human resource development at the national level in order to achieve the goals of the country's 20-year vision. Ph.D. Thesis. Allameh Tabatabaei University; 2010.
 14. Seyed Javadin SR, Sharifi SM, Raij J. The role of human resource development in achieving the 2025 vision of the oil industry. Strategic Studies in Petroleum and Energy Industry. 2009; 1(1): 77-100.
 15. Zauha J, Potter G. Out west and down
  under: New geographies for staff development. Library Management. 2009; 30(9): 549-560. https://doi.org/10.1108/01435120911006511
 16. Rahimi Gh, Vahedi M. A study of the relationship between senior line and staff managers’ development in Ministry of Education and organizational effectiveness in the Educational System of Iran. Procedia - Social and Behavioral Scienc. 2011; 29(1): 927-931. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.323
 17. Gohari far M, Azar A, Moshabbaki A. Futures study; presenting future image of organization using scenario planning: A study on Statistical Center of Iran. Iranian journal of management sciences. 2015; 10(38): 36-65. http://journal.iams.ir/article_208.html?lang=en
 18. Joghataei F, Mousavi M T, Zahedi Mazandarani M J. Components and Dimensions of Social Development in Development Programs. Social Welfare Quarterly. 2017; 16(63): 55-88. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2726-fa.html
 19. Hosseini A. The shortcomings of the underdevelopment of development planning in Iran, Proceedings of the Challenges and Prospects of Iran's Development Conference, Volume 1, Tehran, Higher Institute of Education
  and Management Research; 2004.
 20. De Villiers MR, De Villiers PJ, Kent AP. The Delphi technique in health sciences education research. Med Teach. 2005; 27(7): 639-43. https://doi.org/10.1080/13611260500069947
 21. Heidari Sarban V. Explanation of the factors influencing promotion of social welfare in rural areas (Case Study: Meshkinshar County). Human Geography Research. 2015; 47(4): 657-672. https://doi.org/10.22059/jhgr.2015.51377.