14. بررسی اندازه پهنای مدیاستن در گرافی خوابیده قفسه سینه و سیتیاسکن در مراجعهکنندگان به مرکز ترومای شهید رجائی شیراز 1393

حسین ملک‌جمشیدی؛ رضا روحی‌زمین؛ علیرضا شکیبافرد؛ حمیدرضا عباسی؛ شهرام پایدار؛ پارسا روانفر؛ شهرام بلندپرواز

دوره 3، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 89-96

16. تأثیر برنامه توانمندسازی مادران برای ترخیص بر رضایتمندی آنان و وزن گیری نوزاد آن‌ها دربیمارستان امام رضا شهرکرمانشاه سال 1396-1395

شهلا مرادی؛ صحرا زنده زبان؛ سوسن ولی زاده؛ نجات ملکی؛ لیلی تاپاک

دوره 7، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 111-122

10.30476/smsj.2019.81499.