نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: تالاسمی یک گروه از اختلالات مادرزادی است که به وسیلۀ نقص در ساختن زنجیرۀ α و β گلوبولین در مولکول هموگلوبین مشخص می‌شود. به دلیل مشکلات ناشی از تالاسمی این بیماران نیازمند به توجه خاص از نظر بهداشت دهان و دندان می باشند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان و پریودنتال در بیماران تالاسمی انجام شد.مواد و روش: این مطالعه از نوع مورد شاهدی بود که50 فرد مبتلا به تالاسمی و 50 فرد سالم به عنوان گروه شاهد به طور تصادفی انتخاب شدند و به 3 گروه سنی 12-6 سال 18-13 سال 30-19 سال طبقه بندی شدند. در مورد هر گروه به طور جداگانه میزان پلاک ژنژویت و عمق پاکت پریودنتال و DMFT به کمک شاخص‌های   Gingival Index ،Pocket Probing Depth (PPD)    Plaque Index, DMFT ,  اندازگیری شد. داده های با استفاده از تی تست و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج مطالعه‌ نشان داد که شاخص  plaque Index در بین افراد مبتلا به تالاسمی و افراد سالم در گروه سنی 30-19 ساله تفاوت معنی‌داری داشت. در گروه سنی  18-13 سال و 30-19 سال، میانگین شاخص Gingival Index بین دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی‌دار داشت(05/0>P). علاوه بر این، در هر 3 گروه سنی بین میانگین شاخص Periodontal Index و شاخص DMFT در دو گروه بیمار و سالم تفاوت وجود داشت(05/0>P).بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به بالاتر بودن میانگین ژنژویت و پریودنتیت و همچنین احتمال پوسیدگی دندان ها در بیماران تالاسمی در مقایسه با افرا سالم، لذا ارائه آموزش به این افراد و انجام اقدامات پیشگیری کننده در این زمینه پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Oral Hygiene Status, Periodontal Index, and DMFT in the Thalassemia Patients Referring to Shahid Dastgheib Hospital, Shiraz in 2010

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Arabion
  • Alireza Farhadpour
  • Soleiman Fijian
  • Ali Aboueshagh

چکیده [English]

Background: Thalassemia is a group of congenital diseases and is identified by a defect in construction of α and β globulin chains. Due to the problems resulting from thalassemia, such patients require special attention regarding oral hygiene. Thus, the current study aimed to evaluate the oral hygiene, periodontal index, and DMFT in the thalassemia patients.
Methods: The present case-control study was conducted on 50 thalassemia patients and 50 healthy controls divided into 3 age groups of 6-12, 13-18, and 19-30 years. Each group was examined for plaque deposits, gingivitis, periodontitis, and dental caries using Plaque Index (PL), Gingival Index (GI), Probing Pocket Depth (PPD), and DMFT, respectively. Then, the data were analyzed using T-test and Chi-square test.
Results: The results of the study revealed a significant difference between the patients and healthy controls in 19-30 year old age group regarding Plaque Index. Also, a significant difference was found between the cases and the controls within the 13-18 and 19-30 year old age groups regarding the mean of Gingival Index (P<0.05). The two groups were also different regarding the mean of Periodontal Index and DMFT (P<0.05).
Conclusion: Considering the higher means of Gingivitis, Periodontitis, and dental caries among the thalassemia patients, training and taking preventive actions are recommended in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thalassemia
  • Periodontal disease
  • dental caries