نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات پرستاری جامعه، گروه روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات سلامت بارداری، گروه روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران. گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: بی‌توجهی به مسائل روانشناختی از عواملی است که منجر به بازگشت افراد پس از ترک به سمت مصرف مجدد آن می‌شود. توجه به مولفه امید می‌تواند عامل انگیزشی در حفظ و استمرار شرایط جدید برای افرادی که مواد را ترک می‌کنند، باشد لذا این مطالعه با هدف ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت‌‌ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ بر امیدواری افراد مراجعه کننده جهت ترک به مرکز روانپزشکی شهر زاهدان انجام شد.مواد و روش: در این مطالعه نیمه تجربی ۹۰ نفر از افراد معتاد مراجعه کننده برای ترک به مرکز روانپزشکی شهر زاهدان انتخاب شدند.  ۴۵نفر  در گروه مداخله  و ۴۵ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه امید میلر بود. گروه مداخله مهارت‌های زندگی را در ۴جلسه طی یک هفته به صورت گروهی دریافت کردند. مجدداً پس از 8 هفته از پایان مداخله،  دوباره پرسشنامه‌ها توسط هر دو گروه تکمیل شد. تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری تی مستقل، تی زوجی و آزمون تحلیل کوواریانس انجام شد.یافته‌ها:  میانگین نمره امید قبل از آموزش در گروه مداخله و کنترل به ترتیب ۶۸/۲۲± ۲۵/۱۸۰ و ۸۲/۲۴± ۰۸/۱۷۰ بود. بعد از مداخله در گروه مداخله به ۵۳/۳۰±۷۷/۱۹۹ افزایش و در گروه کنترل به ۹۳/۲۱±۲۰/۱۶۶ کاهش یافت. بدین ترتیب آموزش مهارت‌های زندگی به طور معناداری منجر به افزایش امید در گروه مداخله گردید(۰۵/۰ > P).بحث و نتیجه‌گیری:  یافته‌ها نشان داد آموزش مهارت‌های زندگی منجر به افزایش میزان امید در افراد درحال ترک می‌شود. با توجه به این که ارتقا امید از عوامل بازدارنده مصرف مجدد مواد می‌باشد،  توصیه می‌شود در مراکز درمانی ترک اعتیاد، آمورش مهارت‌های زندگی در برنامه‌های آموزشی این  افراد گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Life Skills Training on the Level of Hope in Recovering Addicts Referring to the Zahedan Psychiatric Center

نویسندگان [English]

 • Nasrin Rezaee 1
 • Ali Navidian 2
 • Elahe Moshtaghi 3

1 Assistant Professor, Community Nursing Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

2 Associate Professor, Pregnancy Health Research Center Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

3 MSc student in Psychiatry Nursing, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran, & Faculty of Medical Science, Islamic Azad University of Zahedan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Background: Not paying enough attention to psychological issues is one of the factors that can lead to recovering addicts lapsing back to drug use. Paying attention to component of hope can be a motivating factor in maintaining and sustaining the new conditions for those who quit drugs. Therefore, this study was conducted to evaluate the effectiveness of life skills training on the level of hope of the addicts referring to the Zahedan Psychiatric Center to quit their drug use.
Methods: In this quasi-experimental study, 90 drug addicts who were referred to the psychiatric center of Zahedan were selected. Forty-five of these addicts were placed in the intervention group and 45 of them were placed in the control group. Data were collected twice (pretest, post-test design) by demographic questionnaire and Miller’s Hope Questionnaire. The intervention group received some life skills training for 4 sessions per week in the group form, while the control group received no intervention. After 8 weeks from the end of the intervention, the questionnaires were completed again by samples.  Using SPSS software version 20, this study applied independent t-test, paired t-test and covariance analysis, to address the objective of the study.
Results: The mean score of hope before training in intervention and control group was 180.22 ± 22.68 and 170.08 ± 24.82, respectively, while it increased to 199.77 ± 30.53 in the intervention group and decreased to 166.20 ± 21.93 in the control group. Consequently, life skills training brought about significant increase in terms of hope in the intervention group (P <0.05).
Conclusion: Findings showed that life skills training can increase the level of hope in addicts quitting drug in addiction recovery. Considering the fact that promotion of hope can lead to favorable behavior changes regarding drug abstinence, it is recommended that life skills training programs be offered for these people in drug rehabilitation centers

کلیدواژه‌ها [English]

 • life skills
 • hope
 • drug abuse

 1. Parsania Mehri F, Takfallah L, Mohammadi S, Semnani S, Jahan E, Emami A. The evaluation of personality disorders among drug abusers.  Medical Sciences Journal of Islamic Azad University, Tehran Medical Branch 2012; (22): 2-28. (Persian)
 2. Sayar S, Eghlima M. A Comparison of Family Functionality in Addicted and Non-Addicted Married Men. Journal of paramedical and Rehabilitation Science of Mashad 2005; 2(2):35-41 (Persian)
 3. Nikbakht M, Amirabadi B, Alibeigi N. Relation in withdrawal syndrome with personality treats and sign of psychopathology. JQUMS 2015; 18(6): 33-38) In Persian)
 4. Sohrabi F, Hadian M, Daemi HR, Asgharnezhad Farid AA. Effectiveness of healthy behavior training program in changing attitude of students to wards substance abuse. International journal of Behavioral Sciences 2008; 2(3):20-22. (In Persian)
 5. Barati M, Allahverdi H. The effectiveness training of assertiveness skills on encouraging abstract manners of drug abuse in students. Journal of Medical Science of Hamadan 2012; 18(3):40-49. )Persian)
 6. Synder C. R, Feldman David B, Taylor Julia D, Schroeder Lisa L, Adams Virgil H. The roles of hopeful thinking in preventing problems and enhancing strengths. Applied and Preventive Psychology 2000; 9(4): 249-269.
 7. Mohammadi F, DokaneiFard F, Heidari H. Effectiveness of Logo Therapy in Hope of Life in the Women Depression. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2014; 159: 643-646
 8. Hojjat SK, Norozi Khalili M, Hamidi M, Danesh M, Monadi Ziarat H. Effects of Vocational Consultation on Relapse Rate and Hope among Drug Dependents in Bojnurd, Iran. Global Journal of Health Science 2016; 8(2):89-109.
 9. Mehrinejad A, Rajabimoghadam S. The Effectiveness of logo therapy in increasing hope in drug addicts of short time withdrawal. Journal education of clinical psychology 2012; 2(8); 29-41.
 10. Ghassemzadeh L, Shahraray M, Moradi A.  Prevalence of Internet Addiction and Comparison of Internet Addicts and Non-Addicts in Iranian High School. Cyber Psychology & Behavior 2008, 11(6): 731-733.
 11. Detar Todd D. Understanding the disease of addiction. Primary care. Clinics in Office Practices 2011; 38(1): 1-7.
 12. Lander L, Janie Howsare J, Byrne M. The Impact of Substance Use Disorders on Families and Children: From Theory to Practice. Soc Work Public Health 2013; 28(0): 194–205.
 13. Rafiee H, Sajadi H. Socio-Economic Status, Religious Attitudes, and Being Hopeful to Future as Predictors of Drug Abuse in Unemployed Youth. Journal of health Ardabil University of Medical Science 2010; 1(1): 47-56. (Persian)
 14. Harris K, Smock S, Wilkes M. Relapse Resilience: A Process Model of Addiction and Recovery. Journal of Family Psychotherapy 2011; 22(3): 265-274.
 15. McHugh K, Hearon A, Otto M. Cognitive-Behavioral Therapy for Substance Use Disorders. Psychiatr Clin North Am 2010; 33(3): 511–525.
 16. Poor Seyed M F, Mousavi V, Kafi M. Comparing and the relationship between stress and craving usage in addiction to opium and industrial substances. Research on Addiction   2013; 6(24): 9-26.  (In Persian)
 17. Zarei S, Asadi Z, Zarei KH. The Effectiveness of stress management Training on quality of life in addicted of methadone maintenance therapy. Quarterly Journal of Research on Addiction 2014; 8(29):9-19.
 18. Hojjat K. Raufpoor R. Norozi Khalili M. Hamidi M.Monadi H. Effects of Vocational Consultation on Relapse Rate and Hope among Drug Dependents in Bojnurd, Iran. Electron Physician 2016; 8(1): 1711–1717.
 19. Rahim Habibi R, Alireza Nikbakht Nasrabadi A, Maryam Shabany Hamedan M, Amirreza Saleh Moqadam. The Effects of Family-Centered Problem-Solving Education on Relapse Rate, Self-Efficacy and Self Esteem Among Substance Abusers. Int J High Risk Behav Addict 2016; 5(1): 24421.
 20. Moshki M, Tahere Hassanzade T, Taymoori P. Effect of Life Skills Training on Drug Abuse Preventive Behaviors among University Students. Int J Prev Med 2014; 5(5): 577–583.
 21. Esmatpanah O, Khakshor H. The Effectiveness of Life Skills Training on Tendency toward Opium in Clients who referred to Rehabilitation and Treatment Centers of Addiction. Quarterly Journal of Research on Addiction 2009; 3(12):41-90. (In Persian)
 22. Beygi A, Shirazi M, Pasandideh M. The Effectiveness of Life Skills Training on coping methods and quality of life in addicted of methadone maintenance therapy. Quarterly Journal of Research on Addiction 2013; 7(26):96-109. (In Persian)
 23. Miller J F, Powers M J. Development of an instrument to measure hopes. Nurs Res 1988; 37(1): 6-10.
 24. Ebrahimi N, Bahari F, Zare- Bahramabadi M. The Effectiveness of Group Logo Therapy on the Hope among the Leukemic Patients. Iran J Cancer Prev 2014; 7(1): 9–16.
 25. Abolghasami Sh, Morri Najafi N. The effect of Guided Imagery and logo therapy on Depression, Anxiety and Hopefulness in Women with Cancer in Ahwaz. Journal of Women and Culture 2010; 2(5): 31-47. (In Persian)
 26. Hejazi M, Sobhi A, Sadeghi jahan A. Efficacy of Life Skills Training on Reducing Anxiety and Depression in Drug Dependent. Journal of Zanjan University Medical Science 2016; 24(104):20-29. (In Persian)
 27. Newcomer E. Hope for Every Addicted American. The Graduate Center 2015. The City University of New York enewcomer@gradcenter.cuny.edu.
 28. Khaledian M, Yarahmadi M, Mahmoudfakhe H. Effect of group logo therapy in depression and hope in drug addicts. Journal Research & Health 2016; 9(36):64-80.