نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت اوز، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی یکی از مسائل مهم برای مراقبت از سلامتی است و یکی از اهداف بزرگ به منظور افزایش سلامت افراد به شمار می رود. کیفیت زندگی سالمندان به دلیل نیازهای ویژه این افراد می تواند به آسانی مورد تهدید قرار گیرد و لذا توجه به کیفیت زندگی دوران سالمندی ضروری به نظر می رسد و مطالعه حاضر نیز به منظور مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانه و سرای سالمندان انجام شد.مواد و روش: در مطالعه حاضر که از نوع مقطعی بود تمامی سالمندان مقیم سرای سالمندان در مطالعه شرکت کردند و نمونه گیری از سالمندان مقیم خانه به روش چند مرحله‌ای و با مراجعه به درب منازل انجام گرفت. جهت ارزیابی کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد استفاده شد. اطلاعات جمع‌آوری شده از پرسشنامه ها به منظور تجزیه و تحلیل وارد نرم‌افزار SPSS شده و مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: در مطالعه حاضر 96 سالمند شهر لار مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین(انحراف معیار) نمره کلی کیفیت زندگی سالمندان 98/73(16/18) بود. یافته‌ها نشان داد که نمره کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانه بطور معنی‌داری بالاتر از سالمندان مقیم سرای سالمندان می‌باشد (001/0>P ).بحث و نتیجه گیری: سالمندانی که در سرای سالمندان زندگی می‌کردند نسبت به سالمندان مقیم خانه، کیفیت زندگی پایین‌تری داشتند. لذا بایستی کیفیت زندگی این افراد و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای لازم در جهت بهبود آن در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Quality of Life among Elderly People Living in Homes and Nursing Homes in Lar

نویسندگان [English]

 • A Maghsoudi 1
 • Y Koohshoorinia 2
 • M Hoseini 2
 • P Karami 2
 • M Atbaee 2
 • Z Bahadori 2
 • AM Mokhtari 1

1 PhD Student of Epidemiology, Department of Epidemiology, School of Public Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Bsc Student of Public Health, Evaz School of Health, Larestan School of Medical Sciences, Larestan, Iran

چکیده [English]

Background: Quality of life is an important issue in health care and one of the major objectives to enhance health. Because of the special needs of the elderly, their quality of life can be threatened easily. Therefore, attention to quality of life seems necessary in old ages. This study aimed to compare the quality of life among elderly people living in homes and nursing homes.
Methods: This cross-sectional study was conducted on all elderly people in nursing homes selected through multi-stage sampling. The data were collected using Leipad Elderly Quality of Life Questionnaire. Then, the data were analyzed using the SPSS statistical software.
Results: This study was conducted on 96 elderly individuals in Lar. The mean (SD) score of overall quality of life was 73.98 (18.16). Besides, quality of life was significantly higher among the elderly living in homes compared to those living in nursing homes (P<0.001).
Conclusion: The elderly who lived in nursing homes had a considerably lower quality of life compared to those living in homes. Therefore, these individuals’ quality of life has to be examined and necessary strategies have to be taken to improve it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aging
 • Nursing home
 • Quality of life
 1. Zahmatkeshan N, Akaberian S, Yazdanpanah S, Khoramroodi R, Gharibi T, Jamand T. Assessing Quality of Life and related factors in Bushehr, s elders–1387-8. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2012; 2(1):53-8.
 2. Abdollahi F, Mohammadpour RA. Health Related Quality of Life among the Elderly Living in Nursing Home and Homes. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2013; 23:20-5.
 3. Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM, Martin M. Validation of the United States' version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) instrument. Journal of Clinical Epidemiology 2000; 53(1):1-12.
 4. Nejat S. Quality of Life and its Measurement. Iranian Journal of Epidemiology 2008; 4(2):57-62.
 5. Makvandi S, Zamani M. The survey of quality of life and its dimensions in Islamic Azad University Ahvaz branch students in 2010. Jentashapir Journal of Health Research 2012; 2(4):191-200.
 6. Ghasemi H, Harirchi M, Masnavi A, Rahgozar M, Akbarian M. Comparing Quality of Life between Seniors Living in Families and Institutionalized in Nursing Homes. Social Welfare 2011; 10 (39):177-200.
 7. Ghafari G, Karimi A, Nozari H. Trend study of quality of life in Iran. Quarterly of Social Studies and Research in Iran 2012; 1(3):107-34.
 8. Habibi A, Nikpour S, Seiedoshohadaei M, Haghani H. Quality of life and status of physical functioning among elderly people in west region of Tehran: a cross-sectional survey. Iran Journal of Nursing 2008; 21(53):29-39.
 9. Sari N, Kooshiar H, Vaghee S, Kamelnia H. Elderly’s Quality of Life and Related Factors Among Nursing Home Residents in Mashhad, 2013. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS). 2014; 23(1):243-52.
 10. Hekmatpou D, Jahani F, Behzadi F. Study the Quality of Life among Elderly Women in Arak in 2013. Arak University of Medical Sciences Journal 2014; 17(83):1-8.
 11. Ghaderi D, Mostafaee A. A Study on the Relationship between Religious Orientations and Quality of Life among Elderly Men Living in Nursing Homes and Those Living with Their Families in Tabriz. Salmand 2014; 9(1):14-21.
 12. Bazrafshan MR, hoseini Ma, Rahgozar M, Maddah BS. Quality of elderly's life in Shiraz, Jahandidegan club. Salmand 2008; 3 (1):33-41.
 13. Drewnowski A, Evans WJ. Nutrition, physical activity, and quality of life in older adults’ summary. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 2001; 56(2):89-94.
 14. Hesamzadeh A, Mohammadi F, Fallahi Khoshknab M, Rahgozar M. Comparison of elderly’s quality of life living at homes and in private or public nursing homes. Iranian Journal of Ageing 2010; 4(4):66-74.
 15. Ballesteros RF. Quality of life: the differential conditions. Psychology in Spain 1998; 2(1):57-65.
 16. Farhadi A, Foroughan M, Mohammadi F. The quality of life among rural elderlies; a cross-sectional study. Iranian Journal of Ageing 2011; 6(20):38-46.
 17. De Leo D, Diekstra RF, Lonnqvist J, Trabucchi M, Cleiren MH, Frisoni GB, et al. LEIPAD, an internationally applicable instrument to assess quality of life in the elderly. Behavioral medicine (Washington, DC). 1998; 24(1):17-27.
 18. Mokhtari F, Ghasemi N. Comparison of Elderly’s quality of life and mental health living in nursing homes and members of retired club of Shiraz city. Iranian Journal of Ageing 2011; 5(18):53-63.