نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: علی رغم تاکید جهانی بر تغذیه انحصاری با شیرمادر در طی شش ماه اول زندگی، بسیاری از مادران تغذیه با شیرمادر را متوقف می‌کنند. بازدید منزل به عنوان یک راهبرد مداخله‌ای، ممکن است بر طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر اثر بگذارد. لذا پژوهشی با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی بازدید منزل بر الگوی تغذیه و طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر بر روی نوزادان نارس انجام شد.مواد و روش: این مطالعه یک پژوهش تجربی است که در آن نوزادان نارس با سن جنینی کمتر از 37 هفته به طور تصادفی در دو گروه آزمون(30 نفر) و کنترل(30 نوزاد) قرار گرفتند. برنامه آموزشی بازدید منزل به مدت 6 ماه به گروه آزمون ارائه شد. گروه کنترل مراقبت‌های معمول بیمارستان را دریافت کردند. در طی ماههای اول، دوم، سوم و ششم تولد نوزاد الگوی تغذیه و طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر در دو گروه با یکدیگر مقایسه شد. داده‌ها با استفاده از آزمون کای‌اسکوئر و تی مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: بین دو گروه تحت بازدید منزل و کنترل در ماههای دوم، سوم و ششم از نظر الگوی تغذیه‌ای تفاوت معنی‌داری وجود داشت(05/0>p) و در این ماهها، درصد بیشتری از کودکان گروه مورد، تغذیه انحصاری با شیرمادر داشتند. همچنین طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر در گروه تحت بازدید منزل(69/2±75/1 ماه) بیشتر از گروه کنترل(24/1±67/0 ماه) بود (05/0≥p).بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه گویای این بود که برنامه آموزشی بازدید منزل بر الگوی تغذیه و طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر در نوزادان نارس موثر است. با توجه به اهمیت تداوم مراقبت‌ها، و اثرات مثبت تغذیه با شیرمادر، توصیه می‌شود مراقبین بهداشتی، برنامه آموزشی بازدید منزل را جز برنامه های خود قرار داده تا از این طریق بتوان در جهت ارتقاء سلامت نوزادان نارس قدم برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of home visitation educational program on the nutrition pattern and duration of exclusive breastfeeding in preterm newborns

نویسندگان [English]

  • H Moravej
  • Mitra edraki
  • Masume rambod

/

چکیده [English]

 

Background: In spite of the worldwide emphasis on exclusive breastfeeding during the first six months of birth, many mothers stop breastfeeding. Home visit, as an interventional method, may influence the duration of exclusive breastfeeding. The aim of this study was to assess the impact of a home visit educational intervention on the nutrition pattern and duration of exclusive breastfeeding in preterm newborns.
Methods: In this experimental research, preterm newborns with the gestational age of below 37 weeks were randomly allocated to an intervention (n=30) and a control group (n=30). The educational program of home visit was presented to the intervention group for a period of 6 months. On the other hand, the control group received the routine hospital care. The two groups were compared regarding the nutrition pattern and duration of exclusive breastfeeding during the first, second, third, and sixth months of birth. The data were analyzed using independent samples t–test and chi–square test.
Results: The results indicated a significant difference between the two groups regarding nutrition pattern in the second, third, and sixth months. In these months, a higher percentage of the children had been exclusively breastfed. Moreover, the duration of exclusive breastfeeding was higher in the intervention group (1.75±2.69 months) compared to the control group (0.67±1.24 months) (P<0.05).
Conclusion: The results of this study indicated that the home visit educational program was effective in the nutrition pattern and duration of exclusive breastfeeding in preterm newborns. Considering the importance of continuation of cares and the positive effects of breastfeeding, healthcare providers are recommended to incorporate home visit educational plan into their programs so as to promote the preterm newborns' health.
Keywords: Exclusive breastfeeding, Preterm newborn, Home visit
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exclusive breastfeeding
  • Preterm newborn
  • Home visit