نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: تعیین طول کارکرد صحیح یکی از فاکتورهای مهمی است که منجر به موفقیت درمان کانال ریشه می‌شود. هدف از این مطالعه مقایسه دقت رادیوگرافی‌های معمولی (F,E-speed) و دیجیتالComplementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) در اندازه گیری طول کارکرد بود.مواد و روش: در مطالعۀ حاضر که از نوع آزمایشگاهی(Laboratory) بود، حفرات دسترسی در 40 دندان کشیده شده سانترال ماگزیلا با کانال مستقیم و منفرد تهیه شدند. K-file شماره 15 درون هر کانال برده شد تا زمانی که نوک فایل از میان فورامن اپیکال نمایان شد. سپس فایل خارج و توسط یک کولیس دیجیتالی با دقت 01/0 میلی متر اندازه‌گیری شد. طول کارکرد واقعی یک میلی متر کمتر از اندازه نشان داده شده توسط کولیس در نظر گرفته شد (Gold standard). در مرحله بعد، هر دندان همراه  K-file مربوطه در داخل یک جمجمه خشک شده قرار داده شد و سپس رادیوگرافی های معمولی و دیجیتال به روش موازی از دندان ها تهیه گردید. تمام کلیشه‌های رادیوگرافی توسط دو رادیولوژیست اندازه‌گیری شدند. آنالیز آماری توسط تحلیل پراش با اندازه‌گیری‌های مکررو آزمون tزوجی صورت گرفت.یافته‌ها: اختلاف آماری معنی‌داری بین رادیوگرافی‌های معمولی و دیجیتال در اندازه‌گیری طول کارکرد مشاهده نشد (05/0<P). رادیوگرافی‌های معمولی و دیجیتال به طور قابل توجهی مقادیر بالاتری را نسبت به Gold standard نشان دادند(001/0>P)بحث و نتیجه‌گیری: اگرچه CMOS ارجحیت قابل توجهی نسبت به رادیوگرافی معمولی نداشت، اما اگر هر دو تکنیک در دسترس هستند، استفاده از CMOS (رادیوگرافی دیجیتال) به علت کاهش قابل توجه دوز اشعه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Accuracy of Conventional (F, E-speed) and Digital Radiographies (CMOS) for Working Length Estimation

نویسندگان [English]

  • Zahra Tafakhori
  • Azam Behbudi
  • Hesam Ghafuri

چکیده [English]

Background: Determination of the correct working length is one of the main factors that lead to success in root canal therapy. This laboratory study aimed to compare the accuracy of conventional (F, E-speed) radiography and Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) digital radiography in working length measurement.
Materials and Methods: In this laboratory study, access cavities were prepared in 40 extracted maxillary central incisors with straight and single canals. Size 15 K-file was introduced into the each canal until it was appeared through the apical foramen. The file was then removed and measured by a digital caliper with precision of 0.01 mm. Actual working length was considered 1 mm less than the measurement showed by the caliper (Gold standard). At the next stage, each tooth together with its related K-file was positioned in a dried skull and then, periapical conventional and digital radiographies were taken with parallel technique. All the radiographs were measured by two radiologists. Statistical analysis was performed using repeated measures ANOVA and paired t-test.
Results: No statistically significant difference was observed between conventional and digital radiographies regarding working length measurement (P>0.05). Conventional and digital radiographies demonstrated significantly higher scores of working length measurement compared to the Gold standard (P<0.001).
Conclusion: Although CMOS had no significant superiority over conventional radiography, if both techniques are available, using CMOS is recommended due to significant reduction of radiation dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working length
  • Conventional Radiography