نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پذیرش تغییر و تحول سازمانی از سوی کارکنان از مهم‌ترین موضوعاتی می‌باشد که مدیران نظام سلامت با آن روبرو هستند.  هدف این مطالعه بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی با آمادگی پذیرش تحول در کارکنان بهداشتی سطح اول ارائه خدمات در شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوراباد 1391 می‌باشد.مواد و روش: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی_  تحلیلی  و همبستگی بوده که به صورت مقطعی در بهار 1391 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه بهورزان شبکه بهداشت نوراباد می‌باشد که به دلیل مشکل در دسترسی به کلیه جامعه آماری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روان‌شناختی و آمادگی میزان پذیرش تحول سازمانی بود. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه16استفاده شد. همچنین از آمار توصیفی، آزمون اسپیرمن، تی تست و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که تحول سازمانی با سطح تحصیلات ارتباط مثبت  معنی‌دار دارد(021/0 p= و11/4 (F= همچنین آزمون رگرسیون بین دو مولفه توانمند سازی روانشناختی یعنی شایستگی و تاثیرگذاری با پذیرش تحول سازمانی ارتباط مثبت معنی‌دار را نشان داد(05/0>p).بحث و نتیجه گیری: توانمندسازی روان‌شناختی بر پذیرش تحول سازمانی اثر مثبت و فزایندهای دارد. پیشنهاد می‌شود تا مدیران شبکه بهداشت و درمان  بر توانمندسازی بهورزان و کارکنان بهداشتی اهمیت داده و مولفه‌های شایستگی و موثر بودن را که موجب بهبود پذیرش تحول سازمانی می‌شود، از طریق افزایش توجه به کار و نیازهای بهورزان تقویت کرده و با ایجاد محیطی مناسب و توانمند کردن کارکنان، بستر لازم برای سازگاری آنها با تغییرات محیط و فناوری‌های جدید را اماده سازند. تا ازاین طریق با ارائه خدمات با کیفیت، سطح سلامت و رفاه جامعه را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between psychological empowerment with the readiness to accept change among primary health workers in Noorabad Health Network in 2012

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khammarniya
  • heshmat allah Asadi
  • aziz Kasani
  • mahdi Rezvani

چکیده [English]

 Acceptance of organizational change by the staff is an important issue that the health system managers are facing with. The purpose of this study is the relationship between psychological empowerment with the readiness to accept change in first-level health workers in a Health Network in Noorabad city in 2012.
Methods: This is a descriptive-analytical and correlation study which is done cross-sectional in the spring of 2012. The study population included all primary health workers in Noorabad Health
Network, which due to problems to access to all of them, used the cluster sampling. Tools for data collection were two standard questionnaires: psychological empowerment and readiness to
acceptance rate of organizational change. For data analysis, SPSS software, 16th version was used. Also, descriptive statistical tests, Spearman test, T test and one-way ANOVA were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological empowerment
  • change
  • primary health workers