نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: انتخاب صحیح رنگ پرسلن در دندانپزشکی اهمیت زیادی دارد. اصول مشخصی جهت انتخاب صحیح رنگ پرسلن وجود دارد، اما میزان رعایت این اصول توسط دندانپزشکان عمومی مشخص نیست. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رعایت اصول انتخاب رنگ توسط دندانپزشکان عمومی شهر شیراز در سال 1391صورت گرفت.مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی با مشارکت 82 نفر از دندانپزشکان عمومی شهر شیراز، صورت گرفت. در این پژوهش، در حالی که دندانپزشکان انتخاب رنگ می‌کردند، میزان رعایت اصول انتخاب رنگ (زاویه دید، حالت چشم و فاصله) مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: هیچ کدام از دندانپزشکان از سیستم تجاری روشنایی استفاده نمی‌کردند و 4/52% از روشنایی روز استفاده می‌کردند.4/53% حالت چشم مناسب داشتند، 3/57% زاویه دید مناسب داشتند و 5/69% فاصله  مناسب را رعایت می‌کردند. یافته‌ها همچنین نشان داد که بین انتخاب صحیح رنگ و تجربه کاری ارتباط وجود داشت(03/0P=).بحث و نتیجه‌گیری: حدود نیمی از دندانپزشکان اصول انتخاب رنگ را رعایت نمی‌کردند. پیشنهاد می‌شود رعایت اصول صحیح انتخاب رنگ مورد توجه دندانپزشکان قرار گیرد. انجام مطالعات بیشتر در زمینه علت عدم رعایت اصول در مطالعات آتی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation the Performance of General Dentists in Using the Principles of Porcelain Shade Selection, Shiraz, Iran, 2012

نویسندگان [English]

  • seyed amir abbas saboori
  • amin razeghi
  • mostafa ahmadi
  • parisa ghodrati

/

چکیده [English]

Background: Porcelain shade selection is very important in dentistry. There are some criteria for selecting the correct shade, but the extent to which these criteria are employed is not clear. The present study aimed to evaluate the performance of general dentists in using the principles of porcelain shade selection in Shiraz in 2012.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 82 general dentists in Shiraz. While the dentists were selecting the shade, we evaluated the use of principles of shade selection (look angle, eye posture, and distance). Then, the data were analyzed using the SPSS statistical software.
Results: None of the study dentists used commercial light sources and 52.4% benefited from daylight. Moreover, 53.4%, 57.3%, and 69.5% of the dentists had correct eye posture, correct look angle, and correct distance, respectively. The results showed a significant relationship between working experience and correct shade selection (P=0.03).
Conclusion: The results of the present study demonstrated that about half of the general dentists did not follow the principles of shade selection. Thus, dentists’ attention should be attracted to the principles of shade selection. Also, further studies are required to focus on the reasons for not observing these principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porcelain
  • Principles
  • Shade selection
  • General dentists