مقاله پژوهشی

نگرش و عملکرد بیماران دچار نارسایی احتقانی قلبی نسبت به مصرف خودسرانه دارو در بیماران بستری شده در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نادر آقاخانی؛ افشین حضرتی مرنگلو؛ کمال خادم وطن؛ مهدی ترابی؛ طاهره شمس قریشی؛ مریم مسگرزاده

مقاله مروری