مقاله پژوهشی

2. بررسی میزان بروز عوارض روش های متفاوت جراحی شامل باز گذاشتن زخم، ترمیم اولیه بدون فشار و استفاده از فلپ رومبوئید در بیماری پیلونیدال ساکروکوکسیژیال

سید وحید حسینی؛ محمد صالح زید سدهان؛ مژده زمانی؛ هاجر خضرایی؛ لیلا قهرمانی

6. اثر‌بخشی دوازده هفته تمرین بازخورد عصبی بر شدت درد ادارکی، ترس از درد، افتادگی لگن و شاخص والگوس داینامیک زانو در مردان با سندروم درد کشککی رانی: یک کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده

محمدرضا احمدی؛ علی یلفانی؛ فرزانه گندمی؛ خسرو رشید

مقاله مروری

مقاله کوتاه