هم‌سنجی تاثیر بسته زوج درمانی تلفیقی سیستمی (بوئن) و هیجان مدار (جانسون) و زوج درمانی یکپارچه بر کیفیت زندگی زناشویی زوجین آسیب دیده از خیانت

مریم حقانی؛ احمد عابدی؛ مریم فاتحی زاده؛ اصغر آقایی

دوره 8، شماره 1، دی 1398، صفحه 11-28

https://doi.org/10.30476/smsj.2020.82902.1040