نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار رشتۀ روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار رشتۀ مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: افشای خیانت تاثیرات مخرب و تکان دهنده‌ای بر خانواده می‌گذارد ومی‌تواند آن قدر شدید و غیر قابل کنترل باشد که در عملکرد روزانه و تمرکز اعضای خانواده، اختلال ایجاد کند و کیفیت زندگی زناشویی را به خطر بیاندازد. بنابراین اعمال مداخلاتی جهت بهبود کیفیت زندگی زناشویی زوجین آسیب دیده از خیانت، از مهمترین اقدامات روانشناسان است؛ لذا هدف از پژوهش حاضر هم‌سنجی تاثیر بسته زوج درمانی تلفیقی سیستمی (بوئن) و هیجان مدار (جانسون) و زوج درمانی یکپارچه بر کیفیت زندگی زناشویی زوجین آسیب دیده از خیانت بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع روش نیمهتجربیباطرحتک آزمودنی است که در آن از طرحA B  استفاده شد. در این پژوهش12 بار اندازه‌گیری (4 ‌بار به عنوان خط پایه، 4 بار طی درمان و 4 ‌بار نیز در مرحله‌ی پیگیری) به عمل آمد.از بین زوجین آسیب دیده از خیانت زناشویی مراجعه کننده به مراکز و کلینیک‌های شهر اصفهان 6 زوج (12 نفر) شیوه هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه­های بسته زوج‌درمانی تلفیقی سیستمی (بوئن) و هیجان‌مدار (جانسون) (3 زوج) و زوج درمانی یکپارچه (3 زوج) گمارده شدند. سپس مداخله به مدت 15 جلسه بسته زوج‌درمانی تلفیقی سیستمی (بوئن) و هیجان‌مدار (جانسون) برای گروه اول و 8 جلسه زوج درمانی یکپارچه برای گروه دوم اجرا شد. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت زناشویی (QMI) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل دیداری نمودارها و با استفاده از تعیین ‌درصد بهبودی انجام شد.
یافته‌ها: هر دو مداخله بسته زوج درمانی تلفیقی سیستمی (بوئن) و هیجان مدار (جانسون) و زوج درمانی یکپارچه بر کیفیت زندگی زناشویی زوجین آسیب دیده از خیانت دارای اثرات ماندگار هستند.
بحث و نتیجه‌گیری: بسته زوج‌درمانی تلفیقی سیستمی (بوئن) و هیجان‌مدار (جانسون) و زوج‌درمانی یکپارچه می‌توانند نقش مهمی را در بهبود کیفیت زندگی زناشویی زوجین آسیب دیده از خیانت داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effectiveness of Combined Systemic Couple Therapy (Bowen) and Emotion-focused Therapy (Johnson) Packages and Integrated Couple Therapy on the Quality of Marital Life of Couples Affected by Infidelity

نویسندگان [English]

 • Maryam Haghani 1
 • Ahmad Abedi 2
 • Maryam Fatehizade 3
 • Asghar Aghaei 4

1 Ph.D. student of Psychology, Department of psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, IsIamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Psychology of Exceptional Education, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Associate Professor of Counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Professor, Department of Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Exposing infidelity has devastating and shocking effects on the family and it can be so severe and uncontrollable that it disrupts the daily functioning and concentration of family members and endangers the quality of marital life. Therefore, interventions to improve the marital quality of married couples affected by infidelity are among the most important actions of psychologists. To this end, the aim of this study wasto compare the effectiveness of combined systemic couple therapy (Bowen) and emotion-focused therapy (Johnson) packagesand integrated couple therapy on the quality of marital life of couples affected by infidelity.
Methods: The present study is a quasi-experimental design with single-subject design in which A-B design was used. In this study, 12 measurements (4 times as baseline, 4 times during treatment, and 4 times as follow-up) were performed. Six couples (12 persons) were selected by purposive sampling from couples who experienced meta-marital relationship referring to Isfahan centers and clinics and were randomly divided into two groups: combined systemic couple therapy (Bowen) and emotion-focused therapy (Johnson) packages(3 couples) and integrated couple therapy (3 couples). Then, the intervention was administered for 15 sessions of combined systemic couple therapy (Bowen) and emotion-focused therapy (Johnson) for the first group and 8 sessions of integrated couple therapy for the second group. Research instruments included Quality Marital inventory. Data analysis was done by visual analysis of graphs using the percentage of improvement.
Results: Both combined systemic couple therapy (Bowen) and emotion-focused therapy (Johnson) packagesand integrated couple therapy had lasting effects on the quality of marital life of the married couples affected by infidelity.
Discussion & Conclusion: Combined systemic couple therapy (Bowen) and emotion- focused therapy (Johnson) packagesand integrated couple therapy can all play an important role in improving the quality of marital life of the couples affected by infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Couple therapy
 • Infidelity
 • Quality of marital life
 1.      1.Momeni Javid, M. & Shoa Kazemi, M. The Impact of Couple Therapy on the Quality of Life of Couples Affected by Marital Infidelity in Tehran, Special Journal of Research and Health, 2010; 1 (1): 63-54.

  1. Kardan-Souraki M, Hamzehgardeshi Z, Asadpour I, Mohammadpour R, Khani, S. A Review of Marital Intimacy-Enhancing Interventions among Married Individuals. Global Journal of Health Science 2016; 8(8): 74-94.
  2. Plessau RP. Contracting (therapeutic interventions for marital crises. Translated by: Vakili P. and Khaleghi A. Tehran: Arjmand. Second Edition; 2016.
  3. Beltrán-Morillas AM, Valor-Segura I, Expósito F. Unforgiveness Motivations in Romantic Relationships Experiencing Infidelity: Negative Affect and Anxious Attachment to the Partner as Predictors. Front. Psychol 2019; 10:434.
  4. Glass SP, Wright Reconstructing marriages after the trauma of infidelity. In: Halford WK, Markman HJ, editors. Clinical handbook of marriage and couple’s interventions. New York, NY: John Wiley & Sons, 2007.
  5. Ezati N, Kakabaraeri K. Forecasting extramarital relationships based on marital quality of life and the five major personality factors. Journal of Nation Research 2016; 1 (9): 83-75
  6. Adams, J.M. The conceptualization of marital commitment: An integrative analysis. Journal of Personality and Social psychology 1988; 72: 1177 -1196.
  7. Bradbury T, Fincham F, Beach S. Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and Family 2000; 62: 964- 980.
  8. Custer, A. K. The relationship of adult attachment style and interactive conflict styles to marital satisfaction. Doctoral Thesis. Texas A & M University; 2009.
  9. Lawrence N. From thought to behavior: "Having" and "doing" in the study of personality and cognition. American Psychologist 2009; 45, 735- 750.
  10. –Benneer D.G, Hill P.C. Baker Encyclopedia of Psychology and Counseling. Michigan: Baker Books, 1999.
  11. Baucom DH, Snyder DK, and Gordon A. Helping couples get past the affair: a clinician’s guide, New York: Guilford Press; 2009.
  12. Atkins, D.C. Infidelity and Behavioral Couple Therapy: Optimism in the Face of Betrayal. J Consult Clin Psychol, 2005; 73(1): 144-150.
  13. Abrahamson, I. What Helps Couples Rebuild Their Relationship after Infidelity? J Fam Issues 2012; 33(11): 1494-1519.
  14. Treas J, Giesen D. Sexual infidelity among married and cohabiting Americans. Journal of Marriage and Family 2000; 62(1): 48-60.
  15. DeMaria R, Weeks G, Hof L. Focused genograms: Intergenerational assessment of individuals, couples, and families, Philadelphia: Brunner/Mazel; 1999.
  16. Hosseini M. Family Therapy Theories and Techniques. Tehran: Growth; 2016.
  17. Bowen M. Family therapy in clinical practice. New York: Aronson; 1978.
  18. Qasemi S, Arefi M. The Impact of Family Therapy Based on Bowen Emotional System on Marital Conflicts of Women Referred to Kermanshah Counseling Centers. Third National Conference on Modern Research in Humanities and Social Studies in Iran; 2017.
  19. Hashempoor Mofassali R, Toozandehjani H.  Investigating the effectiveness of Brownian family therapy in boredom and forgiveness of individuals affected by extramarital relationships of the spouse. International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Sciences 2016; (SI):1-12.
  20. Hashemi M, Zadeh Mohammadi A, Jarara C. The Effect of Group Education on the Differentiation of Mothers by the Concepts of the Bowen Systematic Approach. Journal of Applied Psychology 2013; 1 (29): 45-29.
  21. Gharabaghi F, Besharat M, Rostami R, Lavasani M. Side effects and symptoms of embedded Arabs in a family household: Design and experimental study of interventions based on Bowen family theories. Journal of Family Counseling and Psychotherapy 2015; 5 (1): 22-2.
  22. Wiebe S,  Elliott Susan M, Johnson M, Burgess M, Tracy L, Dalgleish  Lafontaine M. Attachment Change in Emotionally Focused Couple Therapy and Sexual Satisfaction Outcomes in a Two-year Follow-up Study. Journal of Couple & Relationship Therapy 2019; 18(1): 262.
  23. Babaei Garkhani, M. Rasouli, M. & Davarnia, R. The Effect of Emotional Couple Therapy on Couple Stress Reduction in Couples. Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2017; 18 (56): 56-69.
  24. Forouzanfar A, Sayyadi M. Meta-analysis of the effect of emotion-focused couple therapy on reducing marital problems. Provides Knowledge 2019; 1 (1): 1-4
  25. Najafi M, Soleimani A, Ahmadi J, Javidi N, Kamkar A, Pirjavid F. The Effect of Emotional Couple Therapy on Increasing Marital Adjustment and Promoting Physical and Psychological Health of Infertile Couples. Iranian Journal of Obstetrics and Gynecology 2014; 17 (133), 8-21.
  26. Arianfar N, Etemadi A. Comparison of the Effect of Integrated Couple Therapy and Emotional Orientation on Marital Intimacy of Couples Affected by Spouse Betrayal. Counseling Research 2016; 15 (59): 38-1.
  27. Hamedi B, Shafiabadi A, Navabi Nejad S, Delavar A. The Effectiveness of Counseling Emotional Therapy Approach to Increasing Marital Intimacy and Self-efficacy of Student Couples. Journal of Educational Management Research 2013; 4 (3): 57-43.
  28. Mousavi F, Eskandari H, Bagheri F. Comparison of the effect of Glaser reality therapy and emotion-focused therapy on marital quality and marital satisfaction in infidel women in Tehran. Sociology of Education 2018; 6: 141-157.
  29. Johnson S. M, Bradley B, Furrow J, Lee A, Palmer G, Tilley D, et a1. Becoming an emotionally focused couple therapist: The worlfiook New York Brunner/Routledge; 2005.
  30. Johnson SM. The contribution of emotionally focused couple’s therapy. Journal of Contemporary Psychotherapy 2007; 37(1): 47-52.
  31. Falahzadeh H, Sanai Zaker B, Farzad et al. The effect of emotion-focused couple therapy and integrated systemic couple therapy on reducing couples' intimacy anxiety. Family Studies, 2012; 8 (32): 465-484.
  32. Fallahzadeh H, Zana Zaker B. Determining the Effect of Emotional Couple Therapy and Integrated Couple Therapy on Increasing Marital Adjustment of Couples with Attachment Damage. Journal of Women's Psychological Social Studies 2012; 10 (4): 110-87.
  33. Goldman A, Greenberg L. Comparison of integrated systemic and emotionally focused approaches to couple’s therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1992; 60(6): 969-962.
  34. Snyder DK, Baucom DH, Gordon KC. An integrative approach to treating infidelity. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Family 2007; 16(4):300-307.
  35. Gordon KC, Baucom DH, Snyder DK. Couple Therapy and the treatment of affair’s, in Clinical handbook of couple therapy. A. Gurman, S. Editor, Guilford Press: New York, 2008; 429-458.
  36. Gordon KC, Baucom DH. Understanding betrayals in marriage: A synthesized model of forgiveness. Fam Process 2004; 37(4): 425-449.
  37. Karimi J, Sudani M, Mehrabi Zadeh Honarmand M, Nisi A. Evaluation of the effectiveness of integrative couple therapy on reducing depression, traumatic stress symptoms, and increased passage and intimate relationships after spouse extramarital relationships. Clinical Psychology Research & Counseling 2013; 4 (2): 68-51.
  38. Abbaspour Z, Salehi S, chubdari A. Evaluation of the Effectiveness of Continuous Integrated Couple Therapy on Marital Cohesion and Parenting Competency After First Childbirth. Two Quarterly Journal of Family Counseling and Psychotherapy 1979; 8 (2): 97-114.
  39. Poursardar F, Sadeghi M, Goodarzi K, Roozbehani M. Integrative Therapies and Couples Therapy: Comparison of the Effects of Integrative Approaches, Emotion Focused Couples Therapy, and Integrative Behavioral Therapy on Divorce in Couples with Marital Conflict. Journal of Family Counseling and Psychotherapy 2018; 8 (2): 96-69.
  40. Benson LA, Sevier M, Christensen A. The impact of behavioral couple therapy on attachment in distressed couples. Journal of Marital and Family Therapy 2013; 39(4): 407-420.
  41. Snyder D K, Balderrama-Durbin C, Fissette C L. Treating infidelity and comorbid depression: A case study involving military deployment. Couple and Family Psychology: Research and Practice 2012; 1(3): 213-225.
  42. Khojasteh Mehr R, Karai A, Rajabi GH. Investigating a Proposed Model for Precedents and Consequences of Marriage. Journal of Psychological Studies 2010; 6 (1): 135-162.
  43. Fincham FD, Bradbury TN. The assessment of maritalquality: A reevaluation. J Marriage Fam 1987; 49:797-809.
  44. Schnurman C, Abrina M. Marital quality in dual–career couples:  impact of role overload and coping resources. Unpublished Doctoral Dissertation, Virginia Polytecnic Institute and State University; 2001.
  45. Cooper J O, Heron T E, Heward W L. Applied behavior analysis (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc; 2007.