تأثیر برنامه توانمندسازی مادران برای ترخیص بر رضایتمندی آنان و وزن گیری نوزاد آن‌ها دربیمارستان امام رضا شهرکرمانشاه سال 1396-1395

شهلا مرادی؛ صحرا زنده زبان؛ سوسن ولی زاده؛ نجات ملکی؛ لیلی تاپاک

دوره 7، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 111-122

https://doi.org/10.30476/smsj.2019.81499.