نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: تولد نوزاد نارسی که از بدو تولد نیاز به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان دارد، والدین را دچار شوک کرده و استرس بسیار زیادی را به دلیل اختلال در نقش والدی، کاهش کنترل بر روی نوزادشان و جدایی از او ایجاد می‌کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه سطح استرس در والدین نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان انجام شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 58 والد دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه به به روش نمونه‌گیری آسان شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سنجش استرس والدین در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان مایلز و فونک ویرایش 2011 در روز دوم بستری نوزاد در بخش ویژه از 42 پدر و 58 مادر جمع‌آوری شد. داده ها با بکارگیری نرم افزار SPSS و با استفاده از تست آماری تی مستقل تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: میانگین نمره استرس مادران 24/17±63/94 و پدران 55/20±16/84 گزارش گردید. آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین نمره استرس والدین (پدران و مادران) نوزادنی که در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بستری بودند، تفاوت معنی داری وجود داشت (76/2=t ، 98=df ، 007/0=P).بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاکی از بالاتر بودن میزان استرس مادران نسبت به پدران بود. بنابراین ارائه اطلاعات، آگاهی و توجه بیشتر و حمایت از والدین در طول مدت بستری نوزادشان باید مورد توجه تیم درمان و به ویژه پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Parental Stress in Premature Infants Admitted in Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

نویسندگان [English]

  • nooshin beheshtipour
  • seyede marziye baharlu
  • sedigheh montaseri
  • seyed mostajab razavinezhad ardakani

چکیده [English]

Background: Birth of premature infants that require hospitalization in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) leads to a lot of stress and shock for the parents because of disorder in playing their parental role, loss of control, and separation from the infant. The present study aimed to assess the stress level in parents of the premature infants admitted in NICU.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted on the parents of the premature infants hospitalized in NICU selected through convenience sampling. The data were gathered from 42 fathers and 58 mothers using Miles and Funk parental stressor scale: NICU, 2011 on the second day of admission. Then, the data were entered into the SPSS statistical software and analyzed using t-test.
Results: The mean scores of stress were 94.63±17.24 and 84.16±20.55 in mothers and fathers, respectively. The results of independent t-test showed a significant difference between the fathers’ and mothers’ mean scores of stress (t=2.76, df=98, P=0.007).
Conclusion: The results of this study showed that the mean score of stress was higher in mothers compared to fathers. Therefore, medical team, especially NICU nurses, should provide more information, attention, and support for the parents through their infants’ hospitalization period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fathers
  • Mothers
  • Neonatal intensive care
  • Parents
  • Premature infant
  • Stress