بررسی دانش و عملکرد پرستاران در رابطه با نحوه‌ی اندازه گیری و کنترل فشار کاف لوله تراشه و تراکیاستومی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه

رویا دوکوهکی؛ محمد رهگشای؛ علی محمد کشت ورز حسام آبادی؛ بنفشه تهرانی نشاط؛ باقر خرم

دوره 9، شماره 4، مهر 1400، صفحه 375-382

https://doi.org/10.30476/smsj.2022.93528.1310

بررسی عوامل کاهنده انگیزش موثر بر عملکرد در پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1398

علی رضا یوسفی؛ پرنیان نیک منش؛ پیوند باستانی؛ مرضیه تاجیک جلالی؛ امیرهومن هویدایی

دوره 9، شماره 1، دی 1399، صفحه 57-68

https://doi.org/10.30476/smsj.2021.84149.1078