2. بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصاره‌های آبی و اتانولی‌ برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی

بهروز علیزاده بهبهانی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ فخری شهیدی؛ محبت محبی؛ حسین زنگانه

دوره 2، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 123-134