2. بررسی مرفومتریک تریون و اهمیت بالینی آن برای اعمال جراحی مغز

شبنم محمدی؛ فروزان آبسالان؛ علیرضا فاضل؛ بابک ابراهیمی؛ مهدی عباسی؛ محمد تقی جغتایی؛ مرضیه داوودی؛ مینا محصل رودی؛ اکرم صادقی؛ فائزه ایدون

دوره 7، شماره 3، تیر 1398، صفحه 237-242

10.30476/smsj.2019.79248.0