نوع مقاله : Original Article

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات التهاب نروژنیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه علوم تشریح ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

3 استاد، گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استاد، گروه علوم تشریح ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

6 استاد، گروه علوم تشریح ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

7 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریح ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خوراسگان، اصفهان، ایران

8 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریح ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

9 استادیار، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه : تریون درزی در بخش طرفی جمجمه است که در عمق آن عروق مننژ میانی، ریشه شیار طرفی مغز، سینوس کاورنوس، ناحیه بروکا و قشر اینسولا قرار دارد. به علاوه، لند مارکی برای کرانیوتومی و اپروچ های جراحی در تومورهای ناحیه حلقه ویلیس یا لوب فرونتال برای جراحان مغز است. نظر به اهمیت مرفومتری تریون برای نورولوژیست ها، در تحقیق حاضر شاخص های مرفومتریک تریون و انواع آن در جمجمه های خشک بررسی گردید.
مواد و روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و در بازه زمانی 97-96 بر روی 37 جمجمه سالن تشریح که دفرمیتی و مشکل پاتولوژیکی نداشتند انجام گرفت. فاصله عمودی تریون تا مرکز قوس گونه و فاصله افقی آن تا درز فرونتوزیگوماتیک اندازه گیری شد. برای بررسی انواع تریون از تقسیم بندی مورفی استفاده شد. در نهایت، داده ها وارد نرم افزار SPSS شده و با آمار توصیفی و T-test آنالیز شد.
یافته ها: در مجموع 37 جمجمه مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین فاصله عمودی تریون تا مرکز قوس گونه 41/1± 99/1 سانتیمتر و میانگین فاصله افقی تریون تا درز فرونتوزیگوماتیک 76/0± 80/2 سانتیمتر بود. درصد فراوانی نوع اسفنوپاریتال تریون 1/89%، نوع فرنتوتمپورال4/5%، نوع ستاره ای 7/2% و نوع اپی پتریک 7/2% بود. آزمون آماری تفاوت معنی داری را بین فاصله تریون تا قوس گونه (16/0=p) در سمت چپ و راست نشان نداد. تفاوت معنی داری بین فاصله تریون تا درز فرنتوزیگوماتیک در سمت چپ و راست مشاهده شد (005/0=p).
بحث و نتیجه گیری: بررسی خصوصیات مرفولوژیکی استخوان جمجمه برای نورولوژیست ها، متخصصین پزشکی قانونی و آناتومیست ها سودمند می باشد. به هر حال، تحقیقات دیگری با حجم نمونه بالاتر بر روی استخوان جمجمه و نیز کلیشه های رادیوگرافی و  سی تی اسکن در نقاط مختلف کشور لازم و ضروری به نظر می رسد. 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Morphometric Study of Pterion and its Clinical Significance for Brain Surgery

نویسندگان [English]

 • Shabnam Mohammadi 1
 • Forozan Absalan 2
 • Alireza Fazel 3
 • Babak Ebrahimi 4
 • Mehdi Abbasi 5
 • Mohammad Taghi Joghataei 6
 • Marziyeh Davoudi 7
 • Mina Mohasel Roodi 8
 • Akram Sadeghi 9
 • Faezeh Idoon 8

1 Assistant Professor of Anatomy, Neurogenic Inflammation Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor of Anatomy, Department of Anatomy, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran

3 Professor of Anatomy, Department of Anatomy, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

4 MSc Anatomy, Department of Anatomy, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

5 Professor of Anatomy, Department of Anatomy, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

6 Professor of Anatomy, Department of Anatomy, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

7 MSc Anatomy, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Khorasgan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

8 MSc Anatomy, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Ghaffari St, Birjand, Iran

9 Assistant Professor of Anatomy, Cellular and Molecular Research Center, Birjand University of Medical Science, Birjand, Iran

چکیده [English]

Background: Pterion is a suture that is located in the lateral side of the skull in the depth of which there are middle meningeal vessels, the root of the lateral sulucus, the sinus cavernus, the bruca area and the insula cortex. In addition, it is a landmark for craniotomy and surgical approaches in tumors of the Willis ring or the frontal lobe for neurosurgeons. Due to the importance of pterion morphometry for neurologists, in the present study, morphometric indices of pterion and its types were studied in dry skulls.
Methods: This descriptive study was performed on 37 skulls with no deformity and pathologic problems in 2017-2018. The vertical distance of the pterion to the center of the zygomatic arch and its horizontal distance to the frontosigmatic suture were measured. Murphy division was used to investigate the types of pterions. Finally, the data were entered into SPSS software and analyzed with descriptive statistics and T-test.
Result: A total of 37 skulls were examined. The mean vertical distance of the pterion to the center of the zygomatic arc was 1.99 ± 1.41 cm and the mean horizontal distance of the pterion to the frontosigmatic suture was 2.80 ± 0.76 cm. The frequency of the sphenoparital, frontotemporal, stellate, and epipetric types were 89.1%, 5.4%, 2.7%, and 2.7%, respectively. The statistical test did not show any significant difference between the distance between the pterion and the zygomatic arch (p = 0.16) on the left and right. There was a significant difference between the pterion and the fento-zygomatic suture on the left and right (p = 0.005).
Discussion and Conclusion: The study of morphological features of the skull bone is useful for neurologists, forensic specialists, and anatomists. However, other studies with a higher sample size on the skull bone, as well as radiographs and CT scans in different parts of the country appear necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pterion
 • Skull
 • Zygoma
 • Morphometry
 1. Moore K L, Dalley A F, Agur A M R. Clinically oriented Anatomy. 6th edition. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins; 2010. P: 828.
 2. Moore KL, Dalley AF. Clinically oriented anatomy. 4th ed. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins; 1999. P: 836‑42
 3. Murphy T. The pterion in the Australian aboriginal. Am J Phys Anthropol1956; 14:225‑44.
 4. Chaurasia BD. Translated by Sarani SA, Heidari MH. Anatomy of head and neck (osteology), Ferdosi University, 1st edition, Tehran; 2014. P: 26-27. (Persian)
 5. Dark RL, Vogle AW, Mithell AWM. Translated by Shirazi R, Esfandiari E. Gray’s anatomy, in Alimentary System, Churchill Livingstone, 3th edition, Tehran; 2015. P: 33-34. (Persian)
 6. Kamath V, Asif M, Bhat S, Avadhani R. A study on the pterion position variation and its neurosurgical implications. Journal of the Anatomical Society of India. 2016; 65(1): P. S33-S39
 7. Murphy T. The pterion in the Australian aboriginal Am J PhysAnthropol 1956; 14:225–44.
 8. Mwachaka PM, Hassanali J, Odula P. Sutural morphology of the pterion and asterion among adult Kenyans. Braz J Morphol Sci 2009; 26:4‑7.
 9. Ukoha U, Oranusi CK, Okafor JI, Udemezue OO, Anyabolu AE, Nwamarachi TC. Anatomic study of the pterion in Nigerian dry human skulls. Niger J Clin Pract 2013; 16:325-8.
 10. Apinhasmit W, Chompoopong S, Chaisuksunt V, Thiraphatthanavong,P, Phasukdee N. Anatomical Consideration of Pterion and Its Related References in Thai Dry Skulls for Pterional  Surgical Approach. J Med Assoc Thai 2011; 94:205–14.
 11. Qudsia Sultana, Mohammad Hafeezulla Shariff, Venkatesh Kamatth, Ramakrishna Avadhani. A study on sutural morphology of the pterion in adult dry skull in south Indian ethnic group. Int J Anat Res 2017;5(3.1):4096-4099. DOI:10.16965/ijar.2017.260
 12. Lee UY, Park DK, Kwon SO, Paile DJ, Han SH. Morphological analysis of the pterion in Koreans. Koreans J Phys Anthropol 2001; 14:281‑9.
 13. Kamath V,  Asif M,  Bhat S,  Avadhani R. A study on the pterion position variation and its neurosurgical implications. Journal of the Anatomical Society of India. 2016;  65 (1): P. S33-S39
 14. Ilknur A, Mustafa KI, Sinan B. A comparative study of variation of the pterion of human skulls from 13th and 20th century Anatolia. Int J Morphol 2009; 27:1291–1298.
 15. Oguz O, Sani SG, Bozkir MG, Soames RW. The pterion in Turkish male skulls. Surg Radiol Anat 2004; 26:220–4.