نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی شاخه امدادگری، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران واحد پردیس کیش، تهران، ایران

2 استادیارگروه علوم ورزشی، پردیس کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

3 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکت اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.30476/smsj.2024.97874.1398

چکیده

مقدمه: ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ‌ی ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت عملکردی بر بهبود وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮐﺘﻒ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزشکاران تنیس اﻧﺪک اﺳﺖ. بنابراین ﻫﺪف از مطالعه‌ی حاضر، اثر برنامه‌ی تمرینات عملکردی بر بهبود ریتم کتفی_ بازویی و عملکرد بازیکنان نخبه‌ی تنیس مبتلا به دیسکینزی کتف است.
مواد و روش‌ها: برای انجام این پژوهش، سی‌نفر از ورزشکاران برتر تنیس در سطح کشوری که مبتلابه اختلال دیسکنزی کتف بودند، به‌صورت هدفمند و تصادفی انتخاب و به دو گروه پانزده ‌نفره‌ی تجربی و کنترل تقسیم‌بندی شدند. قبل و بعد از هشت‌ هفته تمرینات عملکردی ریتم کتفی_ بازویی و عملکرد اندام فوقانی با استفاده از اینکلینومتر و آزمون Y ارزیابی شدند. در بخش آمار استنباطی، از آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه‌‍ی تفاوت‌های بین‌گروهی و از آزمون تی‌ همبسته، برای مقایسه‌ی تفاوت‌های درون‌گروهی استفاده شد. 
یافته‌ها: نتایج آزمون تی‌ زوجی نشان‌دهنده‌ی اثر معنادار تمرینات عملکردی بر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ریتم کتفی_ بازویی در زوایای صفر درجه (0/004=P)، 45 درجه (0/001>P)، 90 درجه (0/001>P) و 135درجه (0/001>P) و همچنین عملکرد اندام فوقانی (0/002=P) در گروه تجربـی است. 
نتیجه‌گیری: ﺑﻪ‌ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎدﺷﺪه در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮐﺘﻒ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ‌دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺼﺒﯽ_ﻋﻀﻼﻧﯽ  اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و نتایج حاکی از آن است که  انجام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ی ﺗﻤﺮﯾﻨات عملکردی افزون‌بر ﺑﻬﺒﻮد راﺳﺘﺎی ﮐﺘﻒ برای ارﺗﻘﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﮑﺎران رﺷﺘﻪ‌ی تنیس ﻣؤﺛﺮ می‌تواند ﺑﺎﺷﺪ.

تازه های تحقیق

Parastoo Gholamia 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of a Functional Training Program on Improving Scapular-Brachial Rhythm and Performance of Elite Tennis Players with Scapular Dyskinesia

نویسندگان [English]

 • Parastoo Gholamian 1
 • Mahdiyeh Akoochakian 2
 • Hassan Daneshmandi 3

1 PhD Student in Sport Injuries, Tehran University Kish International Campus, Kish, Iran

2 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tehran University Kish International Campus, Kish, Iran

3 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Gilan, Gilan, Iran

چکیده [English]

Introduction: There is limited credible scientific evidence regarding the impact of functional training exercises on improving the shoulder position and performance of tennis players with Scapular Dyskinesia. Therefore, this study aimed to investigate the effect of a functional training program on improving the scapular-brachial rhythm and the performance of elite tennis players with scapular dyskinesia. 
Methods: thirty top tennis athletes at the national level who were suffering from shoulder dyskinesia were selected purposefully and randomly and divided into two experimental and control groups of fifteen. Before and after 8 weeks of functional exercises, scapular-brachial rhythm and upper limb function were evaluated using an inclinometer and Y test. In the inferential statistics section, the analysis of the covariance test was used to compare the differences between groups, and the correlated t-test was used to compare the differences within groups. 
Results: The results of the paired t-test show the effect of functional exercises on the scapular-brachial rhythm at angles of zero degrees (P=0.004), 45 degrees (P<0.001), 90 degrees (P<0.001) and 135 degrees (P<0.001) and also upper limb function (P=0.002) in the experimental group. 
Conclusion: Considering the changes observed in the shoulder position of the subjects of the present study, it seems that the changes in the neuromuscular system have occurred, and the results indicate that the implementation of a functional training program, in addition to improving shoulder posture, can be effective in improving the performance of tennis athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exercise Therapy
 • Rehabilitation
 • Tennis
 • Athletes
 • Dyskinesias
 1. Kovacs MS. Applied physiology of tennis performance. Br J Sports Med. 2006;40(5):381-5; discussion 6.
 2. Fu MC, Ellenbecker TS, Renstrom PA, Windler GS, Dines DM. Epidemiology of injuries in tennis players. Curr Rev Musculoskelet Med. 2018;11(1):1-5.
 3. Kekelekis A, Nikolaidis PT, Moore IS, Rosemann T, Knechtle B. Risk Factors for Upper Limb Injury in Tennis Players: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(8).
 4. Alrabaa RG, Lobao MH, Levine WN. Rotator Cuff Injuries in Tennis Players. Curr Rev Musculoskelet Med. 2020;13(6):734-47.
 5. Cigercioglu NB, Guney-Deniz H, Unuvar E, Colakoglu F, Baltaci G. Shoulder Range of Motion, Rotator Strength, and Upper-Extremity Functional Performance in Junior Tennis Players. J Sport Rehabil. 2021;30(8):1129-37.
 6. Baldwin KD, Ohman-Strickland P, Mehta S, Hume E. Scapula fractures: a marker for concomitant injury? A retrospective review of data in the National Trauma Database. J Trauma. 2008;65(2):430-5.
 7. Paine R, Voight ML. The role of the scapula. International journal of sports physical therapy. 2013;8(5):617.
 8. Kibler WB, McMullen J. Scapular dyskinesis and its relation to shoulder pain. J Am Acad Orthop Surg. 2003;11(2):142-51.
 9. Cools AM, Struyf F, De Mey K, Maenhout A, Castelein B, Cagnie B. Rehabilitation of scapular dyskinesis: from the office worker to the elite overhead athlete. Br J Sports Med. 2014;48(8):692-7.
 10. Pluim BM. Scapular dyskinesis: practical applications. Br J Sports Med. 2013;47(14):875-6.
 11. Giuseppe LU, Laura RA, Berton A, Candela V, Massaroni C, Carnevale A, et al. Scapular dyskinesis: from basic science to ultimate treatment. International journal of environmental research and public health. 2020;17(8):2974.
 12. Struyf F, Nijs J, Mollekens S, Jeurissen I, Truijen S, Mottram S, et al. Scapular-focused treatment in patients with shoulder impingement syndrome: a randomized clinical trial. Clin Rheumatol. 2013;32(1):73-85.
 13. Javdaneh N. The effect of six weeks of corrective exercises on the kinematics of the scapula in males with scapular downward rotation defect: A randomized clinical trial. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2020;19(7):693-712.
 14. Merolla G, De Santis E, Campi F, Paladini P, Porcellini G. Supraspinatus and infraspinatus weakness in overhead athletes with scapular dyskinesis: strength assessment before and after restoration of scapular musculature balance. Musculoskelet Surg. 2010;94(3):119-25.
 15. Pizzari T, Wickham J, Balster S, Ganderton C, Watson L. Modifying a shrug exercise can facilitate the upward rotator muscles of the scapula. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2014;29(2):201-5.
 16. Kibler WB, Sciascia A, Dome D. Evaluation of apparent and absolute supraspinatus strength in patients with shoulder injury using the scapular retraction test. Am J Sports Med. 2006;34(10):1643-7.
 17. Odom CJ, Taylor AB, Hurd CE, Denegar CR. Measurement of scapular asymetry and assessment of shoulder dysfunction using the Lateral Scapular Slide Test: a reliability and validity study. Phys Ther. 2001;81(2):799-809.
 18. Lin YL, Karduna A. Four-week exercise program does not change rotator cuff muscle activation and scapular kinematics in healthy subjects. J Orthop Res. 2016;34(12):2079-88.
 19. Sahrmann S, Azevedo DC, Dillen LV. Diagnosis and treatment of movement system impairment syndromes. Braz J Phys Ther. 2017;21(6):391-9.
 20. Yoo WG. Effects of thoracic posture correction exercises on scapular position. J Phys Ther Sci. 2018;30(3):411-2.
 21. Bayattork M, Seidi F, Minoonejad H, Andersen LL, Page P. The effectiveness of a comprehensive corrective exercises program and subsequent detraining on alignment, muscle activation, and movement pattern in men with upper crossed syndrome: protocol for a parallel-group randomized controlled trial. Trials. 2020;21(1):255.
 22. SEPEHRIFAR S, MOEZY A, SOLAYMANI DM. The effect of 6-week exercise therapy protocol on scapular position, head, shoulder and thoracic posture in patients with shoulder overuse syndrome. 2014.
 23. Ruivo RM, Pezarat-Correia P, Carita AI. Effects of a Resistance and Stretching Training Program on Forward Head and Protracted Shoulder Posture in Adolescents. J Manipulative Physiol Ther. 2017;40(1):1-10.
 24. Lin YL, Karduna A. Four-week exercise program does not change rotator cuff muscle activation and scapular kinematics in healthy subjects. J Orthop Res. 2016;34(12):2079-88.
 25. Beneka A, Malliou P, Gioftsidou A. Neck pain and office workers: An exercise program for the workplace. ACSM’s Health & Fitness Journal. 2014;18(3):18-24.
 26. Bayati R, Shamsi Majelan A, Mirzaei B, Barbas I. The effect of 12 weeks of wrestling+ warm-up program on functional movement screen scores in cadet wrestlers. Annals of Applied Sport Science. 2019;7(1):39-47.
 27. Mottram SL, Woledge RC, Morrissey D. Motion analysis study of a scapular orientation exercise and subjects’ ability to learn the exercise. Man Ther. 2009;14(1):13-8.
 28. Karimizadeh Ardakani M, Soroush Fard Z, Amirizadeh F, Naderifar H. Effect of Thoracic Hyper-Kyphosis Posture on Upper Extremity Function of Female Students. Journal of Rehabilitation Sciences & Research. 2022;9(1):30-5.
 29. Letafatkar A, Mohammad Golipour Agdam G. The effect of stabilization and conscious control training on clavicular kinematic in females with scapular dyskinesis. Studies in Medical Sciences. 2019;29(11):793-806.