نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناسی ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

10.30476/smsj.2024.98589.1410

چکیده

مقدمه: مهارت‌های ارتباطی و راهکارهای رفع استرس از مؤلفه‌هایی هستند که بر کیفیت مراقبت‌های پرستاری تأثیر می‌گذارند. باتوجه‌به اپیدمی کوید-19 و داشتن محدودیت در آموزش حضوری، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مجازی مؤلفه‌های هوش هیجانی بر استرس درک‌شده و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان پرستاری انجام شد. 
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ا‌ی تجربی است که بر روی 56 دانشجوی پرستاری که بر‌اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند، انجام شد. شرکت‌کنندگان به‌روش تصادفی‌سازی بلوکی در دو گروه کنترل (28 نفر) و مداخله (28 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله، آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی را از طریق نرم‌افزار اسکایپ دریافت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل: فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسش‌نامه‌ی استرس درک‌شده‌ی کوهن و مهارت‌های ارتباطی کوئین دام بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده ‌از نرم‌افزار آماریSPSS نسخه‌ی 22 انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین دو گروه از نظر میانگین نمرات استرس درک‌شده و مهارت‌های ارتباطی در زمان قبل از مداخله‌، تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد (0/05<P). اما در زمان یک‌ماه پس از مداخله، بین دو گروه از نظر میانگین نمرات استرس درک‌شده و مهارت‌های ارتباطی، تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده شد (0/05>P). 
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مجازی مؤلفه‌های هوش هیجانی باعث کاهش استرس درک‌شده‌ی دانشجویان پرستاری و افزایش سطح مهارت‌های ارتباطی آن‌ها شد. این نتایج، اهمیت آموزش هوش هیجانی را برای دانشجویان پرستاری برجسته کرد.

تازه های تحقیق

Nazanin Mansouri (Google Scholar)

Neda Jamalimoghadam (Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Virtual Training of Emotional Intelligence on Perceived Stress and Communication Skills of Nursing Students

نویسندگان [English]

 • Nazanin Mansouri 1
 • Neda Jamalimoghadam 2
 • Mitra Soltanian 2
 • Elham Mirshah 3

1 Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor of Nursing Education, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Department of Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Communication skills and stress affect the quality of nursing care. Due to the COVID-19 epidemic and limitations in face-to-face training, this study was conducted to investigate the effect of virtual training of emotional intelligence components on perceived stress and communication skills among nursing students.    
Methods: This Experimental study was conducted on 56 nursing students who entered the study based on the inclusion and exclusion criteria. The participants were randomly assigned to a control group (n=28) and an intervention group (n=28) with permuted block randomization. The intervention group received emotional intelligence components training using Skype software. Data were collected through a Demographic questionnaire, Cohen’s Perceived Stress questionnaire, and Queendom’s Communication Skills questionnaire. Data analysis was performed using SPSS statistical software (Version 22). 
Results: The results revealed no statistically significant difference between the two groups regarding the mean scores of perceived stress and communication skills before the intervention (P>0.05). However, a statistically significant difference was observed between the mean scores of perceived stress and communication skills (P<0.05) in both groups one month after the intervention. 
Conclusion: The study indicated that the virtual training of emotional intelligence components reduced the nursing students’ perceived stress and increased their communication skills. These results highlight the importance of emotional intelligence training for nursing students. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional Intelligence
 • Perceived Stress Scale
 • Communication
 • Virtual training
 • Nurses
 • Students
 1. Mitra M. Importance of Nursing–A Review. Adv Nursing Patient Care Int J. 2019;2(4):180033.
 2. DeNisco SM. Advanced Practice Nursing: Essential Knowledge for the Profession: Essential Knowledge for the Profession. Massachusetts: Jones a Bartlett Learning; 2019. p: 711-49.
 3. Mahdizadeh AH, Taheri Z. Educandtional needs assessment of nurses working in hospitals of Tehran University. Journal of nursing education. 2016;5(3):1-9.
 4. Taghizadeh R, Hasanpour-Dehkordi A, Shakhaei S, Motaarefi H. The effects of teaching communication skills to nursing students on the quality of care for patients. Asian J Pharm. 2018;12:S1252-S5.
 5. Strandas M, Bondas T. The nurse-patient relationship as a story of health enhancement in community care: A meta-ethnography. J Adv Nurs. 2018;74(1):11-22.
 6. Pereira TJ, Puggina AC. Validation of the self-assessment of communication skills and professionalism for nurses. Rev Bras Enferm. 2017;70(3):588-94.
 7. Hargie O. The Handbook of Communication Skills. 4th ed. London: Taylor and Francis; 2018. p: 1-81.
 8. Skarbalienė A, Skarbalius E, Gedrimė L. Effective communication in the healthcare settings: are the graduates ready for it? Management: Journal of Contemporary Management Issues. 2019;24(Special Issue):137-47.
 9. Wang W, Liang Z, Blazeck A, Greene B. Improving Chinese nursing students’ communication skills by utilizing video-stimulated recall and role-play case scenarios to introduce them to the SBAR technique. Nurse Educ Today. 2015;35(7):881-7.
 10. Marznaki ZH, Barzegari S, Salisu WJ, Azarnivand M, Khanjankhani K. Factors influencing Nurses’ intention to leave profession in Iran. Evidence Based Health Policy, Management and Economics. 2021;5(2):130-41.
 11. Masoumi M, Tahmasebi R, Jalali M, Jafari F. The Study of the relationship between Job stress and spiritual health of nurses working in Intensive care ward at Bushehr Hospitals. Nurs J Vulnerable. 2016;3(8):37-47.
 12. Ersöğütçü F, Şener N. Stress as A Basic Concept and Nursing Approaches. Biomed J Sci & Tech Res Approaches. 2019;21(5):16225-7.
 13. Makara-Studzińska M, Załuski M, Biegańska-Banaś J, Tyburski E, Jagielski P, Adamczyk K. Perceived stress and burnout syndrome: A moderated mediation model of self-efficacy and psychological comfort among polish air traffic controllers. Journal of Air Transport Management. 2021;96:102105.
 14. Shamsaei F, Yaghmaei S, Sadeghian E, Tapak L. Survey of stress, anxiety and depression in undergraduate nursing students of Hamadan University of Medical Sciences. Iranian journal of psychiatric nursing. 2018;6(3):26-31.
 15. Mirhaghjou Nayebi N, Majd Teymouri R. Communication skills and related factors within patient by nursing student. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 2015;25(2):93-101.
 16. Mirzaei-Alavijeh M, Motlagh M, Hosseini S, Jalilian F. Nursing students communication skills with patients in Kermanshah University of Medical Sciences. Research in Medical Education. 2017;9(3):54-47.
 17. Jahan K. Emotional intelligence related to stress: a study on college students. International Journal of Indian Psychȯlogy. 2020;8(1):495-500.
 18. Bar-On R, Elias MJ, Maree JG. Educating people to be emotionally intelligent: Praeger Publishers Westport; 2007. p. 150-250.
 19. Mayer JD, Salovey P, Caruso DR. Target Articles:” emotional intelligence: Theory, findings, and Implications”. Psychological inquiry. 2004;15(3):197-215.
 20. Goleman D. Emotional intelligence. translator: Parsa N. 12th ed. Tehran: Roshd publications; 2018. p. 360-90. [In Persian].
 21. Carragher J, Gormley K. Leadership and emotional intelligence in nursing and midwifery education and practice: a discussion paper. J Adv Nurs. 2017;73(1):85-96.
 22. Ghaffari F, Hosseini AF, Zarei MR, Ashghali Farahani M, Marandi F. Effects of Multimethod Teaching Approach on the Learning Outcomes of Nursing Students. Journal of Client-Centered Nursing Care. 2019;5(1):33-42.
 23. Chan WS, Leung AY. Use of Social Network Sites for Communication Among Health Professionals: Systematic Review. J Med Internet Res. 2018;20(3):e117.
 24. Viner RM, Russell SJ, Croker H, Packer J, Ward J, Stansfield C, et al. School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. Lancet Child Adolesc Health. 2020;4(5):397-404.
 25. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress. J Health Soc Behav. 1983;24(4):385-96.
 26. Asghari F, Sadeghi A, Aslani K, Saadat S, Khodayari H. The survey of relationship between perceived stress coping strategies and suicide ideation among students at University of Guilan, Iran. International Journal of Education and Research. 2013;1(11):111-8.
 27. Rezaei Far M, Niknami M, Azadian M, Sahebalzamani M. Comparison of Emotional Intelligence Components training on Emotional Intelligence of Students of Medical and Non-medical faculties. Educational Development of Judishapur. 2020;11(1):74-85.
 28. Hosseinchari M, Fadakar M. In vestigation effectiveness of university on communication skills base on comparison of students and pupils. Scientific and research journal of Shahed university, new volume. 2005;15:21-33.
 29. Bahramijalal S, Moghadarikoosha M, Roshanaee G. A study on Relationship between Emotional Intelligance with Stress-Coping Strategies among Paramedical Students of Hamedan University of Medical Science in 2017. Educ Strategy Med Sci. 2019;12(4):77-85.
 30. Mahdaviseresht R. Evaluating the Relationship between Emotional Intelligence and Nursing Student’s Tension in Clinical Setting of Teaching and Treatment Centers of Tabriz. Education Strategies in Medical Sciences. 2020;13(3):162-71.
 31. Kikanloo AAI, Jalali K, Asadi Z, Shokrpour N, Amiri M, Bazrafkan L. Emotional intelligence skills: Is nurses’ stress and professional competence related to their emotional intelligence training? A quasi experimental study. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2019;7(3):138.
 32. Foster K, Fethney J, Kozlowski D, Fois R, Reza F, McCloughen A. Emotional intelligence and perceived stress of Australian pre-registration healthcare students: A multi-disciplinary cross-sectional study. Nurse Educ Today. 2018;66:51-6.
 33. Elshall SE, El-Kholy S, Dorgham L. The relationship among emotional intelligence, stress and coping strategies for nursing students. Journal of Educational Research and Reviews. 2020;8(4):45-56.
 34. Shahin MA. Emotional intelligence and perceived stress among students in Saudi health colleges: A cross-sectional correlational study. J Taibah Univ Med Sci. 2020;15(6):463-70.
 35. Amini M, Amini M, Nabiee P, Delavari S. The relationship between emotional intelligence and communication skills in healthcare staff. Shiraz E-Medical Journal. 2019;20(4).
 36. Mosadegh Rad AM. The relationship of emotional intelligence and its dimensions on communication skills among emergency unit nurses. Journal of hospital. 2015;14(3):67-74.
 37. Ghamar M, Shamsolmolok J, Mohammad F. The effect of emotional intelligence on communication skills of nursing students. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2019;7(1):27-32.
 38. Ahrari S, Bahrami M, EshghiZadeh M, Khaligh A, Rashidi F. Study of the level of stress and coping methods in nursing students of Gonabad in 2012: a short report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2016;15(4):379-86.
 39. Safavi M, Fesharaki M, Esmaeilpour Bandboni M. Communication skills and its related factors in Guilans teaching hospitals’ nurses 94. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2016;24(1):50-7.