نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 استادیار، گروه جامعه شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

10.30476/smsj.2024.98475.1408

چکیده

مقدمه: خانواده به‌عنوان اولین واحد اجتماعی، پیچیدگی‌های فراوانی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار و کارکردهای خانواده در رفتار میان‌نسلی خانواده‌های شهر الیگودرز بااستفاده از نظریات بوردیو، مانهایم، شلسکی بوده است.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق کلیه‌ی افراد هجده‌سال به بالای شهر الیگودرز بوده که بااستفاده از نمونه‌گیری کوکران با روش تصادفی ساده، 376نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و پرسش‌نامه‌ی این تحقیق از نوعی اعتبار محتوایی برخوردار بوده است. برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون همبستگی پیرسون بااستفاده از نرم‌افزار SPSS-21 استفاده شد.
یافته‌ها: افرادی که مسن هستند کارکردهای خانوادگی بیشتری دارند. متغیرهای کارکردهای خانواده، میزان پایبندی به ارزش‌های فرهنگی، میزان مدیریت بحران‌های خانوادگی، میزان انسجام خانوادگی، میزان روابط خویشاوندی در بین نسل‌های مختلف، متفاوت است. بین متغیرهای میزان پایبندی به ارزش‌های فرهنگی، میزان مدیریت بحران‌های خانوادگی، میزان انسجام خانوادگی و متغیر کارکردهای خانوادگی، رابطه وجود دارد. با افزایش این متغیرها، میزان کارکردهای خانوادگی (شامل کارکردهای عاطفی خانواده و کارکرد حل مشکلات و حل تعارضات) نیز افزایش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: باتوجه‌به تفاوت در نسل‌های مختلف در ساختار قدرت و کارکردهای خانواده در شهر الیگودرز، ضروری است. نسبت‌به عوامل تأثیرگذار بر کارکردهای خانواده به‌منظور ارتقاء وضعیت موجود توسط سیاست‌گزاران توجه گردد.

تازه های تحقیق

Mohsen Esmaeili (Google Scholar)

Omid Ali Ahmadi (Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Family Structure and Functions on Intergenerational Behavior in Families in the City of Aligudarz

نویسندگان [English]

 • Mohsen Esmaeili 1
 • Omid Ali Ahmadi 2
 • Ali Roshanaei 2
 • Mohammad Hossein Asadi Davoodabad 3

1 ‏PhD Student, Department of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran

3 Assistant Professor, Department of Political Science, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran

چکیده [English]

Introduction: The family is the first social unit with many complexities. This study aimed to investigate the impact of family structure and functions on the intergenerational behavior in families in Aliguderz using the theories of Bourdieu, Mannheim, and Shelsky.
Methods: The research method was a survey, and the data collection tool was a questionnaire. The statistical population of the research was all individuals over 18 in the city of Aliguderz. Three hundred and seventy-six people were selected as a sample using Cochran’s sampling with a simple random method. Cronbach’s alpha method was used to determine reliability, and the questionnaire has content validity. One-way analysis of variance and Pearson correlation test were used to check the hypotheses using SPSS-21 software.
Results: Elderly individuals have more family functions. The variables of family functions, adherence to cultural values, family crisis management, and kinship relations are different among different generations. A relationship was observed between the variables of adherence to cultural values, family crisis management, family cohesion, and the variable of family functions. With the increase of these variables, the amount of family functions (including the emotional functions of the family and problem-solving and conflict-resolution functions) also increases.
Conclusion: Considering the differences in different generations in the power structure and family functions in the city of Aliguderz, it is necessary to pay attention to the factors affecting the family functions to improve the current situation by policymakers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis Intervention
 • Family Characteristics
 • Family Structure
 • Generation
 • Social Values 
 1. Björklund A, Jäntti M. Intergenerational mobility, intergenerational effects, sibling correlations, and equality of opportunity: a comparison of four approaches. Research in Social Stratification and Mobility. 2020;70:100455.
 2. Erci B. Women’s efficiency in decision making and their perception of their status in the family. Public Health Nurs. 2003;20(1):65-70.
 3. Atkinson JW. Motivational determinants of risk-taking behavior. Psychol Rev. 1957;64, Part 1(6):359-72.
 4. Latifian M, Bashash L, Forotan S, Saif D. Effect of Mathematical Cognitive Beliefs on Learning Approach. 7th Psychiatric Research Congress in Iran. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Therapeutic Services; 2017. [In Persian].
 5. Midgley C, Kaplan A, Middleton M. Performance-approach goals: Good for what, for whom, under what circumstances, and at what cost? Journal of educational psychology. 2001;93(1):77.
 6. Ezazi Sh. Sociology of the family with an emphasis on the role, structure and function of the family in the contemporary era. Tehran: Roshangan Publications and Women’s Studies; 2012. [In Persian].
 7. Dweck CS, Leggett EL. A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological review. 1988;95(2):256.
 8. Baxter-Magolda M, Porterfield WD. A new approach to assess intellectual development on the Perry scheme. Journal of College Student Personnel. 1985.
 9. Rosenbaum H. Family as a structure against society (criticism of theoretical foundations of family sociology in Germany). Translated by Mohammad Sadegh Mahdavi. Tehran: University Press; 1988. [In Persian].
 10. Belenky MF, Clinchy BM, Goldberger NR, Tarule JM. Women’s ways of knowing: The development of self, voice, and mind. New York: Basic Books; 2019.
 11. Riahi M, Aliverdinia A, Pourhossein Z. Relationship between social support and mental health. Social Welfare Quarterly. 2011;10(39):85-121.
 12. Mirsamiei M, Ebrahimighavam S. A Study on the relationship between self-efficiency, Social support and exam anxiety and the psychological health of the Men and Women Students in Allameh Tabatabaei University. Educational Psychology. 2007;3(7):73-92.
 13. Qudsi A. Sociological study of the relationship between social support and depression: Doctoral dissertation in sociology, Tarbiat Modares University; 2017.
 14. Mehrabizadeh M, Najarian B, Masoudi M. Comparing the mental health of parents of mentally retarded children aged 7-12 with the mental health of parents of normal children. Research on Exceptional Children. 2002;1(2):187-200. [In Persian].
 15. Steele L, Warren K. An introduction to the sociology of family skills. Translated by: Fariba Seidan and Afsana Kamali. Tehran: Al-Zahra University; 2008. [In Persian].
 16. Fitzpatrick MA. Family communication patterns theory: Observations on its development and application. Journal of Family communication. 2004;4(3-4):167-79.
 17. Suri E. An intergenerational study of social capital among men and women in Toisarkan city, doctoral dissertation in the field of sociology. Ashtian Azad University; 2022. [In Persian].
 18. Bagheri R, Ghafarinasab E. A Sociological Study on cultural Identity of Migrant Lak in Tehran With emphasis on the language component)). Sociological Cultural Studies. 2021;12(1):1-25.
 19. Fatahinia M. Comparison of personality traits, perfectionism and alexia in patients with irritable bowel syndrome referring to Ahvaz clinics and healthy people with mental health control. Ahvaz: Master’s Thesis in Clinical Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz; 2018.