نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

2 مرکز روانشناسی، بیمارستان آیت الله موسوی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

3 گروه داخلی، دانشکده پزشکی، بیمارستان ولیعصر (عج)، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

4 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، بیمارستان آیت الله موسوی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

6 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، بیمارستان بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

10.30476/smsj.2024.90844.1240

چکیده

مقدمه: عوامل روان‌شناختی ممکن است در بروز و تشدید بیماری‌های قلبی‌‌‌عروقی نقش داشته باشند. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی، ناپختگی عاطفی و ناگویی هیجانی در بیماران قلبی‌عروقی شهر زنجان انجام گرفت. 
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ا‌ی توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل طیفی متشکل از 670 بیمار مبتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی مراجعه‌کننده به کلینیک قلب و عروق بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان در فاصله‌ی زمانی فروردین تا شهریور 1398 بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 244 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌ی استاندارد سبک‌های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور، ناگویی هیجانی تورنتو و بلوغ عاطفی سینگ‌ و بهارگاوا بود. تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS 24 و با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. 
یافته‌ها: نتایج آنالیز همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه‌ی مثبت و معناداری بین ناگویی هیجانی با نداشتن ثبات عاطفی (P<0.01, r=0.014)، فروپاشی شخصیت (P<0.01, r=0.36) و ناپختگی عاطفی (P<0.01, r=0.38) وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که نداشتن ثبات عاطفی (0.009=P)، فروپاشی شخصیت (0.0016=P) و ناگویی هیجانی (0.009=P) به‌طور معناداری سبک ایمن را در بیماران قلبی و عروقی پیش‌بینی می‌کنند. همچنین، دشواری در توصیف احساسات، سبک اجتنابی را به‌طور معناداری پیش‌بینی می‌کند (0.034=P). ناپختگی عاطفی (0.006=P) و دشواری در تشخیص احساسات (0.009=P) نیز به‌طور معناداری سبک دوسوگرا را پیش‌بینی می‌کنند.
نتیجه‌گیری: ویژگی‌های شخصیتی و ناگویی هیجانی می‌توانند به‌عنوان شاخص‌هایی برای پیش‌بینی سبک‌های دلبستگی و رفتارهای اجتماعی استفاده شوند و به‌طور خاص، نداشتن ثبات عاطفی، فروپاشی شخصیت و ناگویی هیجانی می‌توانند سبک ایمن و سبک دوسوگرا را تا حدودی پیش‌بینی نمایند. همچنین، دشواری در توصیف احساسات و ناپختگی عاطفی نیز توان پیش‌بینی سبک اجتنابی را دارند. این نتایج می‌تواند به درک بهتر رفتارهای فرد و طراحی راهکارهایی برای بهبود رفتار کمک کنند.

تازه های تحقیق

Mina Rostami (Google Scholar)

Vahid Toupchi Khosroshahi (Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Alexithymia and Emotional Maturity with the Mediation of Attachment Styles in Cardiovascular Patients

نویسندگان [English]

 • Mina Rostami 1
 • Morteza Soleimani 2
 • Mahsa Abbasi 2
 • Alireza Sadeghi 3
 • Vahid Toupchi Khosroshahi 4
 • Pooya Davasaz Rabbani 5
 • Parinaz Sadat Amiri Sararoodi 6

1 Social Determinants of Health Research Center, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

2 Master of Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University Science and Research Unit, Tehran, Iran

3 Department of Internal Medicine, Vali-e-Asr Hospital, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

4 Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

5 Department of Cardiology, School of Medicine, Ayatollah Mousavi Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

6 Master of Clinical Psychology, School of Medicine, Beheshti Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Psychological factors might play a role in the onset and exacerbation of cardiovascular disease. This study aimed to determine the relationship between Alexithymia and Emotional Maturity with the mediation of Attachment Styles among cardiovascular patients in Zanjan, Iran.
Methods: The present study has a descriptive-correlational design. The statistical population of this study encompassed a range of 670 patients with cardiovascular diseases who were referred to the Cardiology Clinic of Ayatollah Mousavi Hospital in Zanjan from March and August 2019. The sample size was estimated to be 244 people using Cochran formula. Data collection tools included Hazen and Shaver’s standard adult attachment style questionnaire, Toronto’s ataxia, and Singh and Bhargava questionnaires. The Pearson correlation coefficient and multiple regression analyses were done using SPSS 24 software.
Results: There was a positive correlation between alexithymia with emotional instability (r=0.14, P<0.01), personality decay (r=0.36, P<0.01), and emotional maturity (r=0.38, P<0.01). The results of multiple regression analysis showed that emotional instability (P=0.009), personality decay (P=0.016), and emotional immaturity (P=0.009) significantly predicted secure style. Additionally, difficulty in describing emotions significantly predicted avoidant style (P=0.034). Emotional maturity (P=0.006) and difficulty recognizing emotions (P=0.009) also significantly predicted ambivalent style.
Conclusion: Personality traits and emotional alexithymia can be used as indicators for predicting attachment styles and social behaviors, and specifically, lack of emotional stability, personality disintegration, and emotional alexithymia can predict secure and ambivalent styles to some extent. Also, difficulty in describing emotions and emotional immaturity have the ability to predict the avoidant style. These results can help to better understand individual behaviors and design solutions to improve behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attachment Styles
 • Emotional Maturity
 • Affective Symptoms
 • Patients
 • Cardiovascular Diseases
 1. Vaduganathan M, Mensah GA, Turco JV, Fuster V, Roth GA. The Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk: A Compass for Future Health. J Am Coll Cardiol. 2022;80(25):2361-71.
 2. Sarrafzadegan N, Mohammmadifard N. Cardiovascular Disease in Iran in the Last 40 Years: Prevalence, Mortality, Morbidity, Challenges and Strategies for Cardiovascular Prevention. Arch Iran Med. 2019;22(4):204-10.
 3. Gao Z, Chen Z, Sun A, Deng X. Gender differences in cardiovascular disease. Medicine in Novel Technology and Devices. 2019;4:100025.
 4. Shahsavari S, Nazari F, Karimyar Jahromi M, Sadeghi M. Epidemiologic study of hospitalized cardiovascular patients in Jahrom hospitals in 2012-2013. Iranian Journal of Cardiovascular Nursing. 2013;2(2):14-21.
 5. Heidenreich PA, Albert NM, Allen LA, Bluemke DA, Butler J, Fonarow GC, et al. Forecasting the impact of heart failure in the United States: a policy statement from the American Heart Association. Circ Heart Fail. 2013;6(3):606-19.
 6. Bannai A, Tamakoshi A. The association between long working hours and health: a systematic review of epidemiological evidence. Scand J Work Environ Health. 2014;40(1):5-18.
 7. Hemming L, Haddock G, Shaw J, Pratt D. Alexithymia and Its Associations With Depression, Suicidality, and Aggression: An Overview of the Literature. Front Psychiatry. 2019;10:203.
 8. Angelakis I, Gillespie EL, Panagioti M. Childhood maltreatment and adult suicidality: a comprehensive systematic review with meta-analysis. Psychol Med. 2019;49(7):1057-78.
 9. Gaweda L, Krezolek M. Cognitive mechanisms of alexithymia in schizophrenia: Investigating the role of basic neurocognitive functioning and cognitive biases. Psychiatry Res. 2019;271:573-80.
 10. Faye DA, Tadke R, Gawande S, Bhave HS, Kirpekar VC, Chatterjee A, et al. Comparison of cognition and alexithymia in patients of schizophrenia with and without comorbid alcohol use: A cross-sectional exploratory study. Ind Psychiatry J. 2022;31(2):267-75.
 11. Bagheri M, Nematollah Zadeh Mahani K, Pour Amrollahi M. The Mediating Role of Alexithymia in the Relationship of Coping Strategies and Personality Traits With Obsessive-Compulsive Disorder. Internal Medicine Today. 2020;27(1):62-81.
 12. Yousefi F, Ahmadi SB. The Relationship between the Emotional Quotient and Emotional Maturity in Students of Kurdistan University of Medical Sciences. Journal of Human, Environment, and Health Promotion. 2017;2(2):96-104.
 13. Engelberg E, Sjöberg L. Emotional intelligence, affect intensity, and social adjustment. Personality and individual differences. 2004;37(3):533-42.
 14. Ghazivakili Z, Lotfi R, Norouzinia R, Kabir K. Emotional maturity and mental health among new couples referred to pre-marriage health center in karaj, Iran. Shiraz E Medical Journal. 2019;20(12).
 15. Linn BK, Stasiewicz PR, Fillo J, Bradizza CM. The Great Disrupter: Relationship of Alexithymia to Emotion Regulation Processes and Smoking among Pregnant Women. Subst Use Misuse. 2020;55(7):1113-21.
 16. Koerner AF, Schrodt P. An introduction to the special issue on family communication patterns theory. Journal of Family Communication. 2014;14(1):1-15.
 17. Momeni K, Amani R, Janjani P, Majzoobi M, Hadian Hamedani K. The Relationship between attachment styles with positive and negative affect in the elderly: The Mediating role of reminiscence styles. Aging Psychology. 2021;7(4):422-07.
 18. Yildiz B, Iskender M. The secure attachment style oriented psycho-educational program for reducing intolerance of uncertainty and academic procrastination: Yıldız & Iskender: Secure attachment, academic procrastination & intolerance of uncertainty. Current Psychology. 2021;40(4):1850-63.
 19. Mohammadi S, Kazemi Rezaei SA, Gasemi Argene H, Kazemi Rezaie SV, Mousavi SA. The relationship between personality dimensions with attachment styles and identity styles in student with hearing impairment. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2017;4(1):88-98.
 20. Rakhshandeh Abarghoee M, Khayyer M, Rezaei A, Kouroshnia M. Relationships of Attachment Styles and Academic Resilience in Students: The Mediating Role of Identity Styles. Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal. 2022;4(2):290-9.
 21. Ghahvehchi-Hosseini F, Shahyad S, Pakdaman S. The Role of Attachment, Family Cohesion, and Adaptability in the Prediction of Resilience. International Journal of Behavioral Sciences. 2021;15(1):48-53.
 22. Lam LM, Kuipers R. Resilience and disaster governance: Some insights from the 2015 Nepal earthquake. International Journal of Disaster Risk Reduction. 2019;33:321-31.
 23. Mehmannavazan A, Aliakbaridehkordi M, Kakojoybari A. Impact of attachment styles, family cohesion and adaptability on the level of resiliency as it relates to the feeling of homesickness among freshman students living in dormitories of alZahra university. Women’s Studies Sociological and Psychological. 2015;12(4):173-204.
 24. Pataka A, Kotoulas S, Kalamaras G, Schiza S, Sapalidis K, Giannakidis D, et al. Gender Differences in Obstructive Sleep Apnea: The Value of Sleep Questionnaires with a Separate Analysis of Cardiovascular Patients. J Clin Med. 2020;9(1).
 25. Sturgeon KM, Deng L, Bluethmann SM, Zhou S, Trifiletti DM, Jiang C, et al. A population-based study of cardiovascular disease mortality risk in US cancer patients. Eur Heart J. 2019;40(48):3889-97.
 26. Singh Y, BhargaQa M. Manual for Emotional Maturity Scale. Agra: National Psychological Corporation. 1990;1(2):10-2.
 27. Abedi Z, Kalantaree J. Investigating the Relationship of Teachers’ Emotional Maturity and Perception of Teacher Behavior and Students’ Academic Buoyancy. Iranian journal of educational sociology. 2020;3(2):20-8.
 28. Besharat MA. Reliability and factorial validity of a Farsi version of the 20-item Toronto Alexithymia Scale with a sample of Iranian students. Psychol Rep. 2007;101(1):209-20.
 29. Hazan C, Shaver P. Romantic love conceptualized as an attachment process. J Pers Soc Psychol. 1987;52(3):511-24.
 30. Besharat MA. Development and validation of adult attachment inventory. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011;30:475-9.
 31. Peters RM, Lumley MA. Relationship of alexithymia to cardiovascular disease risk factors among African Americans. Compr Psychiatry. 2007;48(1):34-41.
 32. Mahdavi E, Manshaee G. Comparing alexithymia and emotional expressiveness in patients with coronary heart disease and healthy people. KAUMS Journal (FEYZ). 2016;20(3):260-6.
 33. Rieffe C, Terwogt MM, Bosch JD, Frank Kneepkens C, Douwes AC, Jellesma FC. Interaction between emotions and somatic complaints in children who did or did not seek medical care. Cognition and Emotion. 2007;21(8):1630-46.
 34. Gross JJ. Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological inquiry. 2015;26(1):1-26.
 35. Amani R. Mother-infant attachment styles as a predictor of aggression. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2016;4(1):506-12.
 36. Pietromonaco PR, Beck LA. Adult attachment and physical health. Curr Opin Psychol. 2019;25:115-20.
 37. Valikhani A, Yarmohammadi-Vasel M. The relationship between attachment styles and death anxiety among cardiovascular patients. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 2014;21(4):355-67.
 38. Madigan S, Brumariu LE, Villani V, Atkinson L, Lyons-Ruth K. Representational and questionnaire measures of attachment: A meta-analysis of relations to child internalizing and externalizing problems. Psychol Bull. 2016;142(4):367-99.
 39. McWilliams LA, Bailey SJ. Associations between adult attachment ratings and health conditions: evidence from the National Comorbidity Survey Replication. Health Psychol. 2010;29(4):446-53.