نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30476/smsj.2024.98843.1413

چکیده

مقدمه: یکی از بحران‌هایی که به‌تازگی گریبان‌گیر جامعه‌ی بشری شده است، بحران ناشی از بیماری کرونا است. شیوع این ویروس ابتدا بر اقتصاد کشور چین اثر گذاشت و سپس باعث بروز بحران‌های بزرگ مالی در دنیا گردیده و موجب نااطمینانی سهام‌داران شده است. یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ منافع سهام‌داران، حاکمیت شرکتی است که در بلندمدت باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بحران کرونا بر رابطه‌ی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد سهام است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی است که از داده‌های150 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1396 تا1400 به‌عنوان نمونه استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد بحران کرونا رابطه‌ی بین مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی، استقلال هیأت‌مدیره و سرمایه‌گذاران نهادی را با عملکرد سهام تعدیل می‌کند و بحران کرونا اثر تعدیلی بر رابطه‌ی بین برخی مؤلفه‌های دیگر حاکمیت شرکتی مانند اندازه‌ی هیأت‌مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل با عملکرد سهام، ندارد.
نتیجه‌گیری: با افزایش برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی مانند استقلال هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی، تأثیر منفی همه‌گیری بیماری کرونا بر عملکرد سهام کاهش می‌یابد. 

تازه های تحقیق

Yassaman Khalili (Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of the Corona Crisis on the Relationship between Corporate Governance and Stock Performance

نویسندگان [English]

 • Yassaman Khalili 1
 • Aida Eini 2

1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Master of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the crises that has plagued human society recently is the crisis caused by the coronavirus disease. The spread of this virus first affected China’s economy and then caused major financial crises and uncertainty among shareholders. One of the most important ways to protect the interests of shareholders is corporate governance, which increases the company’s value in the long run. Therefore, this research aimed to investigate the impact of the Corona crisis on the relationship between corporate governance and stock performance.
Methods: The current study is descriptive research, and the data of 150 companies admitted to the Tehran Stock Exchange from 2017 to 2022 was used as a sample. Regression analysis and correlation coefficient were used for data analysis and hypothesis testing.
Results: The findings of the research at a 95% confidence level showed that the coronavirus crisis moderates the relationship between the components of corporate governance, the independence of the board of directors, and institutional investors with stock performance, whereas it does not have a moderating effect on the relationship between some other components of corporate governance, such as the size of the board of directors and dual duties of the CEO with stock performance.
Conclusion: By increasing some corporate governance mechanisms, such as the board of directors’ independence and institutional ownership, the negative impact of the Corona epidemic on stock performance may decrease. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional Corporations
 • Corporate Governance
 • Stock Performance
 • Commerce
 • COVID-19
 1. Heydari A, Abdollahi M. Fear of Covid-09 in Nurses: A Concept Analysis with a Walker-Avant Approach. 2021;9(2):72-83. [In Persian].
 2. Hsu Y-L, Liao L-KC. Corporate governance and stock performance: The case of COVID-19 crisis. Journal of Accounting and Public Policy. 2022;41(4):106920.
 3. Bazrafshan A. Investigating the relationship between the disclosure of financial effects of Corona and the performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2022;10(2):74-83. [In Persian].
 4. Yan B, Stuart L, Tu A, Zhang Q. Analysis of the effect of COVID-19 on the stock market and investing strategies. SSRN Electronic Journal, 1–17. 2020.
 5. El-Chaarani H, Abraham R, Skaf Y. The impact of corporate governance on the financial performance of the banking sector in the MENA (Middle Eastern and North African) region: An immunity test of banks for COVID-19. Journal of Risk and Financial Management. 2022;15(2):82.
 6. Ng CL. The impact of COVID-19 and corporate governance: The empirical study of Malaysia emerging market. International Journal of Innovation and Business Strategy (IJIBS). 2022;16(1).
 7. Le TT, Behl A. Role of corporate governance in quick response to Covid-19 to improve SMEs’ performance: evidence from an emerging market. Operations Management Research. 2022;15(1-2):528-50.
 8. Chatjuthamard P, Jindahra P, Sarajoti P, Treepongkaruna S. The effect of COVID‐19 on the global stock market. Accounting & Finance. 2021;61(3):4923-53.
 9. Suhadak S, Kurniaty K, Handayani SR, Rahayu SM. Stock return and financial performance as moderation variable in influence of good corporate governance towards corporate value. Asian Journal of Accounting Research. 2018;4(1):18-34.
 10. Pereira EJdAL, Ferreira P, de Borges Pereira HB. Covid-19 in stock markets: a Complexity perspective. 2020.
 11. Gumanti TA. Manajemen investasi: konsep, teori, dan aplikasi. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2011;1.
 12. Selmi R, Bouoiyour J. Global market’s diagnosis on coronavirus: A tug of war between hope and fear. 2020.
 13. Jebran K, Chen S. Can we learn lessons from the past? COVID‐19 crisis and corporate governance responses. International Journal of Finance & Economics. 2023;28(1):421-9.