نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش زبان انگلیسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 مربی بخش زبان انگلیسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

10.30476/smsj.2024.101507.1487

چکیده

مقدمه: ظهور ChatGPTبه عنوان یک ابزارهوش مصنوعی، باعث تغییردرفضای کلاس در میان دانشجویان پزشکی شده که این امر منجر به بروز مباحثی درامرآموزش، به ویژه درزمینه نوشتارگردیده است. اگرچه در برخی از دانشجویان پزشکی تمایل قوی‌ای نسبت به استفاده از ChatGPT در کلاس‌های نوشتاری وجود دارد، اما اغلب استادان هنوز از نتیجه آن مطمئن نیستند.
مواد و روش‌ها: هدف از این مطالعه، بررسی نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به استفاده از ChatGPT در درس نگارش می باشد. در این تحقیق کیفی، در سال 1402، یک کلاس نگارش به زبان انگلیسی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انتخاب شد. دومصاحبه یکی در ابتدای ترم، قبل از استفادهChatGPT در نوشتن متن و دیگری در پایان ترم پس از اتمام تدریس انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه، روش براون و کلارک به کار گرفته شد.
یافته‌ها: در مقایسه نظرات مصاحبه دانشجویان، شش کد اصلی در مورد ChatGPT (آشنایی ، سرعت، دامنه لغت، ساختار جمله، نقش استاد، سرقت ادبی) مشخص شد. درابتدا، اکثر دانشجویان، اعم ازکسانی که با ChatGPT آشنایی داشتند یا تنها نام آن را شنیده بودند، موافق تاثیرمثبت آن بودند. اما پس از استفاده از ChatGPT،نظرات جدیدی نسبت به استفاده آن در کلاس بیان شد. 
نتیجه‌گیری: نگرش دانشجویان نسبت به اثر استفاده از ChatGPT نشان داد که دانشجویان می توانند با کمک استادان خود، از این ابزار در نگارش استفاده بهینه کنند. اما برای استفاده دقیق از ChatGPT، دانشجویان و استادان آنها باید ازسطح لغت و گرامر بالا برخوردار باشند تا بتوانند آنرا به بهترین و موثرترین راه درآموزش استفاده کنند.

تازه های تحقیق

Farhad Pakdel (Google Scholar)

Zahra Shahsavar (Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Shiraz Medical Students’ Attitudes toward Using Artificial Intelligence in Writing

نویسندگان [English]

 • Farhad Pakdel 1
 • Sepideh Nouri Nezhad 2
 • Zahra Shahsavar 1

1 Assistant professor, English Language Department, Faculty of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Lecturer, English Language Department, Faculty of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The advent of ChatGPT as an artificial intelligence (AI) tool has changed the classroom atmosphere among medical students leading to controversial issues in education, particularly in writing. Although some medical students exhibit strong inclination to use ChatGPT in their writing classes, most professors are still uncertain about the outcome. 
Methods: This study tries to assess medical students’ attitudes toward using ChatGPT in their academics writing course held in the Fall semester, 2023. An intact class of medical students from Shiraz University of Medical Sciences (SUMS) took part in this qualitative research. Two semi structured interviews were conducted at the beginning of the course, prior to the implication of ChatGPT in revising their essay writing, and after completing the course. Braun and Clark thematic analysis was applied to analyze the interview data. 
Results: Six main codes were identified about using ChatGPT (i.e., familiarity, speed, vocabulary range, structure, teacher’s role, plagiarism). At first, most students, whether those who were familiar with ChatGPT or those who had only heard of it, agreed with its positive effect. But after using ChatGPT, their opinions about using ChatGPT in class were changed. 
Conclusion: This study may provide an insight for educators who are interested in using AI in a learning environment. However, without professors’ management, using ChatGPT in higher education cannot enhance students’ writing skill efficiently. To this end, both students and their professors should increase their language knowledge and general knowledge to use it in the best and most effective way in education. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Artificial Intelligence
 • Medical Students
 • Writing
 1. Afzaal M, Imran M, Du X, Almusharraf N. Automated and Human Interaction in Written Discourse: A Contras-tive Parallel Corpus-based Investigation of Metadiscourse Features in Machine-Human Translations. SAGE Open. 2022;12(4):21582440221142210.
 2. Holmes W, Persson J, Chounta I-A, Wasson B, Dimitrova V. Artificial intelligence and education: A critical view through the lens of human rights, democracy and the rule of law: Council of Europe; 2022.
 3. Imran M, Almusharraf N. Analyzing the role of ChatGPT as a writing assistant at higher education level: A sys-tematic review of the literature. Contemporary Educational Technology. 2023;15(4):ep464.
 4. Liebrenz M, Schleifer R, Buadze A, Bhugra D, Smith A. Generating scholarly content with ChatGPT: ethical challenges for medical publishing. Lancet Digit Health. 2023;5(3):e105-e6.
 5. Greller W, Drachsler H. Translating learning into numbers: A generic framework for learning analytics. Journal of Educational Technology & Society. 2012;15(3):42-57.
 6. King MR, chatGpt. A Conversation on Artificial Intelligence, Chatbots, and Plagiarism in Higher Education. Cell Mol Bioeng. 2023;16(1):1-2.
 7. Kim SG. Using ChatGPT for language editing in scientific articles. Maxillofac Plast Reconstr Surg. 2023;45(1):13.
 8. Gilat R, Cole BJ. How Will Artificial Intelligence Affect Scientific Writing, Reviewing and Editing? The Future is Here. Arthroscopy. 2023;39(5):1119-20.
 9. Salvagno M, Taccone FS, Gerli AG. Can artificial intelligence help for scientific writing? Crit Care. 2023;27(1):75.
 10. Halaweh M. ChatGPT in education: Strategies for responsible implementation. Contemporary Educational Technology. 2023;15(2):1-11.
 11. Thunstrom AO. We asked GPT-3 to write an academic paper about itself: Then we tried to get it published. Scientific American. 2022;30.
 12. Welskop W. Chatgpt In Higher Education. International Journal of New Economics and Social Sciences IJONESS. 2023;17(1):9-18.
 13. Arnaudet ML, Barrett ME. Paragraph development: A guide for students of English. 2nd Ed. New Jersey: Pren-tice-Hall; 1990. p. 182.
 14. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology. 2006;3(2):77-101.
 15. Izadinia M. Authorship: The hidden voices of postgraduate TEFL students in Iran. Journal of Academic Ethics. 2014;12:317-31.
 16. Alkaissi H, McFarlane SI. Artificial Hallucinations in ChatGPT: Implications in Scientific Writing. Cureus. 2023;15(2):e35179.
 17. Arif TB, Munaf U, Ul-Haque I. The future of medical education and research: Is ChatGPT a blessing or blight in disguise? Med Educ Online. 2023;28(1):2181052.
 18. Buriak JM, Akinwande D, Artzi N, Brinker CJ, Burrows C, Chan WCW, et al. Best Practices for Using AI When Writing Scientific Manuscripts. ACS Nano. 2023;17(5):4091-3.
 19. Shahsavar Z, Kourepaz H. Postgraduate students’ difficulties in writing their theses literature review. Cogent Education. 2020;7(1):1784620.
 20. The use of chatgpt in academic writing: a blessing or a curse in disguise? TEFLIN Journal. 2023;34(2):337-52.
 21. Chen T-J. ChatGPT and other artificial intelligence applications speed up scientific writing. Journal of the Chi-nese Medical Association. 2023;86(4):351-3.
 22. Lo CK. What is the impact of ChatGPT on education? A rapid review of the literature. Education Sciences. 2023;13(4):410.