نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس. ایران

2 دانشیار علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشیار علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

10.30476/smsj.2024.92960.1300

چکیده

مقدمه: سلامت عمومی در تمام عرصه‌های زندگی از جمله زندگی فردی، اجتماعی و شغلی اهمیت دارد. پرستارانی که وضعیت جسمانی و روانی مطلوبی نداشتند، در اداره‌کردن سازمان خود دچار مشکل می‌شدند. هدف این مطالعه، بررسی وضعیت سلامت عمومی پرستاران بیمارستان‌های شهر کرمان بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به روش توصیفی‌تحلیلی انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی پرستاران بیمارستان‌های شهر کرمان بود که با استفاده از نمونه‌گیری متناسب با حجم پانصد پرستار به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار استفاده‌شده، مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) و پرسش‌نامه‌ای با اطلاعات فردی و زمینه‌ای بود. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-24 و آماره‌های توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره‌ی سلامت عمومی پرستاران 0/71±1/25 بود. بیشتر پرستاران (77/6 درصد) به درجاتی از مشکلات جسمی و روانی مبتلا بوده و در نتیجه سلامت عمومی لازم را نداشتند. همچنین، پرستاران مرد از سلامت عمومی بیشتری نسبت‌به پرستاران زن برخوردار بودند (0/001>P). اما بین سلامت عمومی با بقیه‌ی متغیرها رابطه‌ی معنی‌داری نشان داده نشد. 
نتیجه‌گیری: بیش از نیمی از پرستاران به درجاتی از مشکلات جسمی و روانی مبتلا بوده و سلامت عمومی مطلوبی نداشتند. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای ارتقاء هرچه بیشتر سلامت عمومی پرستاران، مسئولان ذی‌ربط وزارت بهداشت و همچنین پرستاران بیمارستان‌های مطالعه‌شده، برنامه‌ها و راهکارهایی را در اولویت قرار دهند.

تازه های تحقیق

Narjes Hajmohammadi 

Mostafa Zahirinia (Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the General Health Status of Nurses in Hospitals of Kerman City

نویسندگان [English]

 • Narjes Hajmohammadi 1
 • Mostafa Zahirinia 2
 • Soodeh Maghsoodi 3

1 Master of Social Sciences Research, Department of Social Sciences, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

2 Associate Professor of Social Sciences, Department of Social Sciences, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

3 Associate Professor of Social Sciences, Department of Social Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Public health is important in all aspects of life, including personal, social, and professional. Nurses not in good physical and mental condition faced problems in managing their organization. This study aimed to investigate the general health status of nurses in Kerman hospitals.
Methods: This study had a descriptive-analytical design. The statistical population included all hospital nurses in Kerman; 500 nurses were selected using proportional sampling. The instruments included the Goldberg General Health Scale (GHQ-28) and a demographic and background information questionnaire. Descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, independent t-test, and one-way analysis of variance were used to analyze the data using SPSS-24 software.  
Results: The mean and standard deviation of nurses’ general health score was 1.25±0.71. Most nurses (77.6%) suffered from some degree of physical and mental problems and, consequently, did not have the necessary general health. Also, male nurses had higher general health than female nurses (P<0.001). However, there was no significant relationship between general health and other variables. 
Conclusion: More than half of the nurses suffered from some degree of physical or mental problems and were not in good general health. Therefore, it is suggested that the relevant officials at the Ministry of Health and nurses at the studied hospitals prioritize specific programs and strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Status
 • Public Health
 • Nurses
 • Hospitals
 1. Hayati Y, Rahmani H, Arab M. Assessing general health of staff affiliated to Tehran University of Medical Sciences hospital and its related factors in 2014. Journal of Hospital. 2017;16(3):104-10. [In Persian].
 2. Eilderabadi S. Dabagie Community health nursing. 6nd. Tehran: Ghamehnegar publishing. 2015;23:56. [In Persian].
 3. Cavanaugh C, Campbell J, Messing JT. A longitudinal study of the impact of cumulative violence victimization on comorbid posttraumatic stress and depression among female nurses and nursing personnel. Workplace Health Saf. 2014;62(6):224-32.
 4. Zarea S, SHahani N, Babaei Heydarabadi A, Asghari M, Aminizadeh R, Nazemorroaya V. Investigation of the relationship between general health and works sleep quality and work Industries Go, Sirjan, incidence in Gohar mineral. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2013;21(2):112-9. [In Persian].
 5. Rabiei M, Heydari S, ShariatBahadori M, Kani S. The impact of health indicators on economic growth: a case study of developed and developing countries. Economic Journal. 2013;13(7):8. [In Persian].
 6. Ghafari G, Karimi A, Nozari H. Trend study of quality of life in Iran. Quarterly of Social Studies and research in Iran. 2012;1(3):107-34. [In Persian].
 7. Seyed Nozadi M, Comprehensive public health book, health and disease. Tehran: Arjmand 2006. [In Persian].
 8. Amini M, Nouri A, Samavatyan H. Effect of communication skills training on general health of nurses. Health Information Management. 2013;10(1):109-17. [In Persian].
 9. Maghsoodi S, Hesabi M, Monfared A. General health and related factors in employed nurses in Medical-Educational Centers in Rasht. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2015;25(1):63-72. [In Persian].
 10. Nouri A, Amini M, Molavi H, Samavatyan H, Soltanolkottabi M. The effect of relationship skills’ training on organizational relationships, citizenship behavior, and general health of nurses in Isfahan’s Kashani hospital. Self Research [Thesis] Isfahan, Iran: School of Management and Medical Information: Isfahan University of Medical Sciences. 2011;89. [In Persian].
 11. Dargahi H. Hospital standards. Tehran: Tehran University Publishing; 2011. p. 5-12. [In Persian].
 12. Sepehrmanesh Z, Ahmadvand A, Moravveji AR, Mirzadeh M. Survey of nurse’s mental health in psychiatric and dialysis wards in Kashan University of Medical Sciences in 2010:(a short report). Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2013;12(4):325-30. [In Persian].
 13. Maghsoudi A, Tabrizi R, Haghdoost A, Eslami Shahrebabaki M. The study of general health status and its affecting factors on students of Kerman University of Medical Sciences in 2012. Journal of Jiroft University of Medical Sciences. 2015;1(1):59-67. [In Persian].
 14. Mahmood B, Yeganeh H, Hojjat R, Zeynab R, Hossein D. Study Of General Health Among Tehran University Of Medical Sciences Hospital’s Administrators. Payavard Salamat. 2014;8(1):13-24. [In Persian].
 15. Badrizadeh A, Farhadi A, Tarrahi M, Saki M, Beiranvand G. Mental health status of the nurses working in Khorramabad state hospitals. Yafte. 2013;15(3):62-9. [In Persian].
 16. Kheyri F, Seyedfatemi N, Oskouei F, Mardani-Hamooleh M. Nurses’ mental health in Iran: a national survey in teaching hospitals. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2017;22(4):91-100. [In Persian].
 17. Alipoor F, Inanloo M. The general health of the intensive care unit nurses of the selected teaching hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences (2019). Iran Journal of Nursing. 2020;33(125):1-12. [In Persian].
 18. Mardani Hamooleh M, Ghanbari-Afra M, Salamat A. General Health of Nurses in Special Care Units of Hospitals in Qom: Descriptive-cross-sectional Study. Qom University of Medical Sciences Journal. 2022;16(1):30-9. [In Persian].
 19. Rafipoor F. Excavations and assumptions: An introduction to methods of community cognition and social research. 21th ed. Tehran: Publishing Joint Stock Company; 2015. [In Persian].
 20. Taghavi S. The normalization of general health questionnaire for Shiraz University students (GHQ-28). Clinical Psychology and Personality. 2008;6(1):1-12. [In Persian].
 21. Solhi M, Kazemi SS, Haghni H. Relationship between general health and self-efficacy in women referred to health center No.2 in Chaloos (2012). Razi Journal of Medical Sciences. 2013;20(110):63-70. [In Persian].
 22. Nourbala AA, Bagheri Yazdi A, Mohammad K. Validation The general health questionnaire-28 questionns as a screening tool for psychiatric disorders in Tehran. Hakim Medical Journal 2010;11(4):55-66. [In Persian].
 23. Arimura M, Imai M, Okawa M, Fujimura T, Yamada N. Sleep, mental health status, and medical errors among hospital nurses in Japan. Ind Health. 2010;48(6):811-7.
 24. Melnyk BM, Orsolini L, Tan A, Arslanian-Engoren C, Melkus GD, Dunbar-Jacob J, et al. A National Study Links Nurses’ Physical and Mental Health to Medical Errors and Perceived Worksite Wellness. J Occup Environ Med. 2018;60(2):126-31.
 25. Ke YT, Hung CH. Factors that affect the health status of health care providers-A cross-sectional design. J Nurs Manag. 2020;28(6):1199-206.
 26. Heidari M, Hasani P, Shirvani M. Evaluation of the general health status and its related factors in medical staffs of Borujen Valyasr Hospital. Community Health Journal. 2017;7(1):42-9. [In Persian].
 27. Ghasesmi Pirbalouti M, Ahmadi R, Alavi-Eshkaftaki SS. Association of organizational culture and job stress with mental health in nurses in Hajar and Kashani hospitals of Shahrekord city. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2013;2(3):53-63. [In Persian].
 28. Ansari H, Bahrami L. Assessment of general health and some related factors among students of Zahedan University of medical sciences in 2007. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2007;9(4):295-304. [In Persian].
 29. Soltani N. General Health Status of Nursing Students in AJA University of Medical Sciences. Military Caring Sciences. 2016; 2 (4): 191-6.