بررسی عوامل کاهنده انگیزش موثر بر عملکرد در پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1398

علی رضا یوسفی؛ پرنیان نیک منش؛ پیوند باستانی؛ مرضیه تاجیک جلالی؛ امیرهومن هویدایی

دوره 9، شماره 1، دی 1399، صفحه 57-68

https://doi.org/10.30476/smsj.2021.84149.1078