1. بررسی علل، شاخصهای زمانی و نتایج ماموریتهای اورژانسهای پیش بیمارستانی کودکان در مراکز فوریتهای پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1391

حمیدرضا آقابابائیان؛ محسن جمالپور؛ سید احمد موسوی؛ سیمین قنواتی؛ سهیلا رسولی؛ نیلوفر حاجی عراقی

دوره 2، شماره 3، تیر 1393، صفحه 289-298