نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: یکی از پر استرس‌ترین ماموریت‌های خدمات درمانی اورژانس پیش بیمارستانی، برخورد با آسیب‌های نوزادان، شیرخواران و کودکان می‌باشد. از این رو این مطالعه با هدف بررسی علل و شاخص‌های زمانی و مکانی اورژانس‌های پیش بیمارستانی کودکان انجام شد.مواد و روش: در مطالعه توصیفی و مقطعی کلیه ماموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی اطفال که درسال 1390 الی 1391 برای کودکان سنین کمتر از 15 سال در مراکز فوریت‌های پزشکی دزفول انجام شده بود، از پرونده های موجود استخراج گردید، سپس داده های دموگرافیک، نوع حادثه، علت حادثه، شاخص‌های زمانی و نتایج ماموریت‌ها بر اساس پرسشنامه استاندارد اورژانس پیش بیمارستانی ثبت و سپس با نرم افزار spss  با آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: از بین 10121 پرونده ثبت شده تعداد 594 ماموریت مربوط به اطفال بود که از این تعداد 6/74 درصد مربوط به پسرها بود. شایعترین علت تماس با اورژانس به ترتیب صدمات ناشی از تصادفات، بیماری‌ها و سقوط بود که بیشترین علت بیماری‌ها نیز تشنج بود. بین تصادفات با سن (04/0=P) و جنسیت(03/0=P) رابطه معنی‌داری وجود داشت. همچنین میانگین زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدومان و انتقال به بیمارستان با آمبولانس اورژانس نیز به ترتیب53/5 و 1/14 دقیقه بدست آمد.بحث و  نتیجه‌گیری: از آنجا که در این مطالعه حوادث و سوانح شایع‌ترین علت ماموریت‌های اورژانسی بوده و با توجه به مغایرت آمارهای به دست آمده در این مطالعه با سایر پژوهش‌های دیگر، می‌توان از یافته ها این مطالعه جهت برنامه‌ریزی‌های مجدد برای خدمات رسانی بهتر در منطقه مورد مطالعه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Causes, Time Indices, and Results of Pediatric Pre-hospital Emergency Missions in Emergency Medical Centers Affiliated to Dezful University of Medical Sciences, 2011-2012

نویسندگان [English]

  • hamidreza aghababaeian
  • mohsen jamalpor
  • seyed ahmad mosavi
  • simin ghodrati
  • soheila rasoli
  • niloufar haji-araghi

چکیده [English]

Background: One of the most stressful missions for the emergency medical service personnel is being encountered with injured infants and children. This study aimed to survey the causes and time and place indices of pediatric pre–hospital emergency.
Methods: In this cross-sectional study, the histories of all pediatric pre-hospital emergency missions performed for below 15 year old children from March 2011 to September 2012 were extracted from their records. Then, the demographic data, types of accidents, causes of accidents, time indices, and the missions results were recorded in the standard pre-hospital emergency questionnaire. The data were then entered into the SPSS statistical software and analyzed using descriptive and inferential statistics.
Results: Among the 10121 records, 594 missions were related to pediatric pre-hospital accidents, 74.6% of which being related to boys. The most common reasons for calling emergency centers were damages caused by accidents, diseases, and falls. Besides, epilepsy was the most frequent cause of diseases. The results revealed a significant correlation between accidents and age (P=0.04) and sex (P=0.03). Moreover, the mean time of getting to the patients and transferring them to hospitals was 5.53 and 14.1 minutes, respectively.
Conclusion: This study indicated that accidents were the most common causes of pediatric medical emergency missions. However, the results of this study were not consistent with those of other researches. Thus, these findings can be used for further planning for better service provision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time
  • Prehospital emergency care
  • Pediatrics