نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار طب ایرانی، مرکز تحقیقات مولکولی پوست، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار طب ایرانی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

10.30476/smsj.2023.98963.1418

چکیده

با توجه به اهمیت حکمت در مراکز درمانی، هدف این مطالعه تبیین نقش‌های اصلی (مدیران، پزشکان، پرستاران و بیماران) در بیمارستان‌ها بر پایۀ مبانی حکمت است. در این پژوهش با استفاده از روش مروری از مقالات در پایگاه‌های Google Scholar، SID، Magiran، Scopus و PubMed در بازه زمانی 2000 تا 2021 استفاده شد. کلیدواژه‌های فارسی جستجو شده شامل حکمت، حکمت بنیان، مدیریت، بیمارستان، پرستار و بیمار بود و معادل انگلیسی آن‌ها در MeSH جستجو شد. یافته‌ها نشان داد که حکمت به ابعاد انسانی و اجتماعی مانند خلاقیت، احساسات و معنویت اشاره دارد. در سازمان‌های خدماتی مانند بیمارستان‌ها این ابعاد از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ زیرا برون‌ده سیستم ارائه خدمات سلامت علاوه بر اولویت قرار دادن حفظ حیات انسان، بیماری را فاجعه‌ای نیازمند سازگاری و مراقبت نمی‌داند، بلکه رخدادی در زندگی فرد می‌داند که انسان و سیستم ارائه خدمات به‌طور حکیمانه‌ای با آن روبه‌رو خواهد شد و سبب ارتقا و تعالی روح در بیمار و کارکنان خواهد شد. در این سازمان‌ها شیوۀ مدیریت مدیران و برخورد کارکنان سلامت با بیماران در بهبود سلامت بیماران نقش اساسی دارد. همچنین، یکی از مواردی که باعث می‌شود کارکنان از کار خود رضایت داشته و با اشتیاق آن را انجام دهند، احساس امنیت و آرامش به خاطر سبک مدیریت در سازمان است. به نظر می‌رسد که برخورداری سازمان‌ها از مدیریت حکیمانه و راه‌های انتقال و تسهیل حکمت در سازمان بتواند کمک شایانی به حل مشکلات اساسی سازمان‌ها در این زمینه کند.

تازه های تحقیق

Sedighe Sadat Tabatabaei Far (Google Scholar)

Mohammad Mahdi Parvizi (Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Roles of Wise Management in Hospitals

نویسندگان [English]

 • Sedighe Sadat Tabatabaei Far 1
 • Mohammad Mahdi Parvizi 2 3

1 PhD Student of Health Services Management, Student Research Committee, School of Health Management and Information Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Associate professor, Molecular Dermatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran|Associate professor, Research Center for Traditional Medicine and History of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Associate professor, Molecular Dermatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran|Associate professor, Research Center for Traditional Medicine and History of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Considering the importance of wisdom in medical centers, this study aims to explain the main roles (managers, doctors, nurses, and patients) in hospitals based on the basics of wisdom. This research reviewed articles in Google Scholar, SID, Magiran, Scopus, and PubMed databases from 2000 to 2021. Searched Persian keywords included wisdom, foundation wisdom, management, hospital, nurse, patient, and their English equivalent in MeSH. The findings showed that wisdom refers to human and social dimensions such as creativity, emotions, and spirituality. In service organizations such as hospitals, these dimensions have double importance because the output of the health service delivery system prioritizes the preservation of human life, but it does not consider illness a catastrophe that requires adaptation and care but an event in a person's life that a person and the service delivery system will face wisely, resulting in improvement and excellence in spirit of patient and staff. In these organizations, the managers’ management style and how health workers deal with patients play a fundamental role in improving patients' health. Also, the feeling of security and peace induced by the organization management style can make employees satisfied with their work and help them do it with enthusiasm.  It seems that organizations with wise management and ways to transfer and facilitate wisdom can help solve the basic problems of organizations in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Philosophy
 • Hospitals
 • Nurses
 • Patients
 • Physicians
 • Hospital Administrators
 1. Samadi-Miarkolaei H, Samadi-Miarkolaei H. Towards the Wise University: the Third Academic Revolution. Science and Technology Policy Letters. 2019;9(2):43-66.
 2. Sadat hoseini AS, Mohammadi M. The Concept of Intellectual Nursing: Literature Review. Scientific Journal of Islamic Studies in the Field of Health. 2021;5(1):47-58.
 3. sadat hoseini as. Defining Wisdom as a Nursing Goal based on the Definition of Nursing Concepts in Islamic Texts. Iranian Journal of Nursing Research. 2018;13(4):45-50.
 4. Nourozian Amiri M, Khalkhali A, Shakibaei Z. Conceptualization of Wisdom based Principals. Journal of School Administration. 2019;7(1):1-22.
 5. Esfahani M. Patient companion. 2 ed. Tehran: Tehran University of Medical Sciences: Publications of the Center for Ethics and History of Medicine; 2005.
 6. Isfahani Mm. Physicians’ Consideration and Compassionate. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2009;2(1):1-6.
 7. Moradi M, Zandipak R. Wisdom-based management style and the structures and paths to achieve it and its relationship with transformational leadership (Case study: five star hotels in Tehran). Journal of Social Studied in Tourism. 2021;8(2):27-58.
 8. Lysne CJ, Wachholtz AB. Pain, Spirituality, and Meaning Making: What Can We Learn from the Literature? Religions. 2011;2(1):1-16.
 9. Ahmadizadeh M, Ghasemi A, Arezaee H. Health and Sickness in the Transcendent Philosophy Scientisic Journal of Kheradname-ye Sadra. 2020;25(2):89-100.
 10. Moradi M. Design and Development of Wisdom-Based Organization Model in Government Agencies. Quarterly Journal Public Administration 2015;7(21):185-209.
 11. Kolodinsky RW, Bierly PE. Understanding the Elements and Outcomes of Executive Wisdom: A Strategic Approach. Journal of Management & Organization. 2013;19(1):1-24.
 12. Moattar F, Moattar H. Islamic and Iranian Scientists as Founders and Authors of the Charter of Medical Ethics Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine. 2010;1(2):113-6.
 13. Shiravand M, Ranjkesh M. Review and critique the Medical law With Explanation Philosophical Foundations of Islamic Scholars (Farabi, Ibn Sina, Mulla Sadra). Bioethics Journal. 2016;6(20):167-82.
 14. Hasenfratz K, Moergeli H, Sprott H, Ljutow A, Hefti R, Rittmayer I, et al. Do Chronic Pain Patients Wish Spiritual Aspects to Be Integrated in Their Medical Treatment? A Cross-Sectional Study of Multiple Facilities. Frontiers in Psychiatry. 2021;12(969).
 15. Ferreira-Valente A, Sharma S, Torres S, Smothers Z, Pais-Ribeiro J, Abbott JH, et al. Does Religiosity/Spirituality Play a Role in Function, Pain-Related Beliefs, and Coping in Patients with Chronic Pain? A Systematic Review. Journal of religion and health. 2019.
 16. Rippentrop EA, Altmaier EM, Chen JJ, Found EM, Keffala VJ. The Relationship between Religion/Spirituality and Physical Health, Mental Health, and Pain in a Chronic Pain Population. Pain. 2005;116(3):311-21.
 17. Wachholtz AB, Pearce MJ. Does Spirituality as a Coping Mechanism Help or Hinder Coping with Chronic Pain? Current Pain and Headache Reports. 2009;13(2):127-32.
 18. Ferreira-Valente A, Damião C, Pais-Ribeiro J, Jensen MP. The Role of Spirituality in Pain, Function, and Coping in Individuals with Chronic Pain. Pain medicine (Malden, Mass). 2020;21(3):448-57.
 19. Büssing A, Michalsen A, Balzat HJ, Grünther RA, Ostermann T, Neugebauer EA, et al. Are Spirituality and Religiosity Resources for Patients with Chronic Pain Conditions? Pain medicine (Malden, Mass). 2009;10(2):327-39.
 20. Wachholtz AB, Pargament KI. Is Spirituality a Critical Ingredient of Meditation? Comparing the Effects of Spiritual Meditation, Secular Meditation, and Relaxation on Spiritual, Psychological, Cardiac, and Pain Outcomes. Journal of behavioral medicine. 2005;28(4):369-84.
 21. Donaldson LJ. The Wisdom of Patients and Families: Ignore It at Our Peril. BMJ Quality & Safety 2015;24(10):603-4.