نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه عمومی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، مدیریت تربیت بدنی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

10.30476/smsj.2023.99341.1428

چکیده

مقدمه: دوره بازیافت (بازگشت به حالت اولیه) می‌تواند در کاهش خستگی بعد از فعالیت ورزشی مؤثر باشد. هدف از تحقیق مقایسه دو روش بازیافت فعال و ماساژ ورزشی بر فعالیت هورمون کورتیزول و لاکتات خون دوندگان مرد نیمه حرفه‌ای بود.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق نیمه تجربی از بین دوندگان نیمه‌حرفه‌ای 20 نفر به تصادف انتخاب و به دو گروه بازیافت فعال و بازیافت با روش ماساژ انتخاب شدند. ابتدا از آزمودنی‌ها جهت بررسی متغیرها در پیش‌آزمون نمونه‌های خونی با 12 ساعت ناشتا گرفته شد، سپس دو گروه در مسابقه دوی 1500 متر شرکت نمودند و در پایان مسابقه بازیافت‌ها انجام شد. بعد از خون‌گیری، از آزمودنی‌ها پس‌آزمون به عمل آمد. در تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها، از آزمون t همبسته و t مستقل با معنی‌داری کمتر از 0/05 استفاده شد. 
یافته‌ها: نتایج نشان داد سطوح کورتیزول پس از بازیافت با شیوه ماساژ با سطوح پیش‌آزمون تفاوت معنی‌داری نداشت (0/67=P) اما سطوح لاکتات در پس‌آزمون متعاقب بازیافت ماساژ، به‌طور معنی‌داری بالاتر از پیش‌آزمون بود (0/001=P). سطوح کورتیزول آزمون گروه فعال به‌طور معنی‌داری بالاتر از سطوح آن در پیش‌آزمون بود (0/04=P) و سطوح کورتیزول در پس‌آزمون به‌طور معنی‌داری بالاتر از سطوح پیش‌آزمون گروه بازیافت فعال بود (0/001=P). تفاوت معنی‌داری در دو شیوه بازیافت ماساژ و بازیافت فعال در سطوح کورتیزول (0/48=P) و لاکتات (0/45=P) خون دوندگان نیمه‌حرفه‌ای وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که در این سطح از شدت تمرین، بین دو روش بازیافت (فعال و ماساژ) در تغییرات لاکتات و هورمون کورتیزول تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

تازه های تحقیق

Mohsen Davoodi (Google Scholar)

Morteza Hossienzadeh (Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Active Recovery, Passive Recovery and Sports Massage on Cortisol and Lactate Levels in Semi-professional Male Runners

نویسندگان [English]

 • Mohsen Davoodi 1
 • Morteza Hossienzadeh 2
 • Fatemeh Saadat 3

1 Department of General Courses, School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Department of Physical Education, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Master of Sports Physiology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The role of recovery can be effective in reducing post-exercise fatigue. This study aimed to compare the effects of active recovery and sports massage on cortisol hormone activity and blood lactate levels in semi-professional male runners.
Methods: In this semi-experimental study, 20 semi-professional runners were randomly selected and divided into two groups: the active recovery group and the massage recovery group. Initially, blood samples were taken from the participants after a 12-hour fasting period to examine the variables in the pre-test. Then, both groups participated in a 1500-meter race, after which the recovery methods were applied. After blood collection, the participants underwent a post-test. The obtained data were analyzed using paired t-test and independent t-test with a significance level of less than 0.05.
Results: The results showed that cortisol levels after massage recovery did not significantly differ from the pre-test levels (P=0.67). However, lactate levels in the post-test following massage recovery were significantly higher than the pre-test levels (P=0.001). The cortisol levels in the active recovery group were significantly higher than the pre-test levels (P=0.04), and the cortisol levels in the post-test were significantly higher than the pre-test levels in the active recovery group (P=0.001). There was no significant difference in cortisol (P=0.48) and lactate (P=0.45) levels between the massage recovery and active recovery methods in semi-professional runners.
Conclusion: The results indicated that at this level of exercise intensity, there was no significant difference in the changes of lactate and cortisol hormones between the two recovery methods (active and massage).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hydrocortisone
 • Lactic Acid
 • Musculoskeletal Manipulations
 • Recovery of Function
 1. Caruso JF, Coday MA. (2008). The combined acute effects of massage, rest periods, and body part elevation on resistance exercise performance. The Journal of Strength & Conditioning Research; 22(2):575-82.
 2. Muhamed, A.M.C. (2008). Physiological models of fatigue during exercise. ISN Bulletin,2008; 1:11-18.
 3. Limoui, C., Hammetfar, A., Ghofrani, M. and Nouri. Comparison of the effects of the effects of the helpless exercise on the concentration of testosterone, testosterone, cortisol, serum cortisol in two times in the morning and in the evening in female athletes. Sports biology.2011; 9: 33-47.
 4. Puroqar M, Gaini A, Vakili, Z, Ravasi A, Kurdi M, Watani SH. (The effect of training time (morning and evening) on the changes of some serum immunoglobulins and the response of cortisol and testosterone hormones among male student athletes. Movement.2008, p. 23-p. p.: 33-.48.
 5. Arazi H, Ebrahimi M, Joubonian A. The effect of active and passive recycling on the ability to retain repetition, amount Lactate and pressure perception between bouts of resistance activity. Exercise Physiology (Research in Physical Education) Journal, 1390, 3(11): 109-120.
 6. Kraemer WJ, Chadc L, Jeff S, Volek A, Robbin B. The Effect of heavy resistance exercise on the circadian rhythm of salivary testosterone in men. Eur. J Appl Physiol 2001; 84: 13-8.
 7. Ghasem Nian Agha Ali, Moghadam Ali, Azad Ahmad. The effect of two methods of training adjustment on anabolic to catabolic hormonal ratio and performance of young male swimmers. 1. 1396; 5 (14): 30-38.
 8. Maghsoudi H. Comparison of the effect of active and passive recovery methods on changes in systolic, diastolic and heart rate blood pressure after two 1600 meters in middle school boys. Third National Congress of Sports and Health Sciences Achievements, Rasht, https:/ /civilica.com/doc/979667
 9. Rashidi M, Rashidi P, Qurbani Rabe. Investigating the effect of active and passive recovery on blood lactic acid levels of male athletes after an intense tiring activity. Kumesh 2009; 11 (3):209-214.
 10. Malekzadeh S, Kazemi A, Khodaei K. The effect of different types of recovery after intense activity on some physiological and psychological factors in active male students. Sports and biological sciences.2011;4th year, item 1, consecutive
 11. Ramzanpour M, Lemiramir R, Hissari M. Comparison of the effect of three methods to the initial state (gentle swimming, sitting and sports massage) on the heart rate and blood lactate of adult swimmers). Sports and biological sciences.2009, Sh 4. pp. pp. 37-46.
 12. Gaini A. Basic Principles of Sports Physiology, Samt Publications, 2005; Tehran
 13. Ramezani A. (2012) The effect of active and passive recovery methods on blood lactate level and heart rate after an intense non-aerobic activity in elite swimmers, Olympic Quarterly, No. 1 and 2 (series 222) page 5-14, National Olympic Committee.
 14. Wiltshire E. and Victoria Poitra. Veronica massage impairs post exercise muscle blood flow and “lactic acid” removal. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2009,33: 123-130.