نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم، بم، ایران

2 مربی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم، بم، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم، بم، ایران

چکیده

مقدمه: محاسبه هزینه تمام‌شده آموزش دانشجویان، از الزامات تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور در ارتباط با ارتقای کارایی دانشگاه‌ها و همچنین از مهم‌ترین اهداف و محورهای برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی است. هدف از این پژوهش محاسبه هزینه تمام‌شده آموزش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم به روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت بود.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به‌صورت مقطعی و گذشته‌نگر انجام شده است. داده‌های موردنیاز از طریق فرم‌های طراحی شده گردآوری شد. سپس، هزینه تمام‌شده خدمت با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و با به‌کارگیری نرم‌افزار اکسل نسخه 2016 محاسبه گردید.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که هزینه کل دانشکده بهداشت بم به میزان 31016503943 ریال بوده است که از این میزان گروه بهداشت محیط بیشترین (%53/22) و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کمترین (%34/9) هزینه‌ها را در میان گروه‌های آموزشی موجود به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از میان فصول هزینه‌ای بیشترین سهم مربوط به هزینه‌های فصل اول، حقوق و دستمزد است.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه تحلیل هزینه‌ها به تفکیک فصول هزینه صورت پذیرفت. تحلیل هزینه به این روش به برنامه‌ریزان کمک می‌کند تا با برآورد هزینه ثابت و به عبارتی تعیین سطح ثابتی از فایده، حداقل هزینه ممکن را ایجاد کنند تا دانشگاه‌ها در مصرف منابع در دسترس خود دقیق‌تر و کاراتر عمل نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Activity-Based Costing Method in Calculation the prime Cost of Medical Students’ Education

نویسندگان [English]

 • Masoomeh Ghasemi 1
 • Behzad Mohamadi 2
 • Zahra Shaabani 3
 • Sajad Khosravi 4

1 Assistant professor of Pediatrics, School of Medicine, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran

2 School of Health, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran

3 M.Sc. Student of Health Services Management, Heath Services Management Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

4 Assistant Professor, Non communicable Diseases Research Center, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran

چکیده [English]

Introduction: Calculating the prime cost of student education is one of the requirements for achieving the goals of the country's development programs in terms of improving the efficiency of universities. It is also one of the most important goals of the transformation and innovation program in medical education. This study aimed to calculate the prime cost of education for students of the School of Health at Bam University of Medical Sciences using activity-based costing method.
Methods: The present study is a descriptive cross-sectional and retrospective study. The required data were collected through designed forms. Then, the service prime cost was calculated using the activity-based costing method and Excel 2016 software.
Results: The results showed that the total cost of Bam School of Health was 31016503943 Rials. Of this amount, the environmental health group has the highest (22.53%), and the health services management group has the lowest (9.34%) costs among the existing educational groups. Also, among the cost chapters, the largest share is related to the expenses of the first chapter, salaries and wages.
Conclusion: In this study, a cost analysis was performed by cost chapters.  This approach in cost analysis helps planners to estimate a fixed cost enabling them to determine a fixed level of benefit and creating the lowest possible cost. It will help universities to be more accurate and efficient in using the resources available to them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical School
 • Students
 • Cost Analysis
 • Activity-Based Costing
 • Bam
 1. Moradi S, Hedayatizadeh-Omran A, Janbabaei G, Alizadeh-Navaei R, Panbehchi M, Geraili B, et al. Activity Based Costing of Educational Services in Faculty of Medicine in Mazandaran University of Medical Sciences, Iran, 2015. J Mazandaran Univ Med Sci. 2018; 28 (163): 86-92.
 2. Ghasempour S, Rahimniya R, Rajabnezhad Z, Dargahi H. Calculating the final cost of student training by activity-based costing in School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences. Journal of Payavard Salamat. 2016; 10(1): 104-18.
 3. Promoting Post Graduate Medical Education in Iran: Challenges & Solutions; a Qualitative study. Journal of Medical Council of Iran. 2016; 34 (1): 9-92.
 4. Kalantari AR, Rafiee N, Hosseni S, Noori Hekmat S, Haghdoost AA, Dehnavieh R. Evaluation of the task compliance of medical education development centers from the viewpoint of the managers of the centers. Strides in Development of Medical Education. 2018 Dec 1; 15(1).
 5. Shamsi Gooshki E, Pourabbasi A, Akbari H, Rezaei N, Arab Kheradmand A, Kheiry Z, et al. Internationalization
  of medical education in Iran: A way towards implementation of the plans of development and innovation in medical education. Journal of advances in medical education & professionalism. 2018; 6(1): 43.
 6. Pourabbasi A, Haghdoost AA, Akbari H, Kheiry Z, Dehnavieh R, Noorihekmat S, et al. Packages for reform and innovation in medical education in Islamic Republic of Iran; a conceptual framework. Teb va Tazkiyeh. 2017; 26(1): 45-50.
 7. Esmaeili R, Kianmehr M, Tahanzade AR, Ehtiati M, Ghorbani A, Pourfatemi A. Calculating the Unit Cost of Student Training at Gonabad University of Medical Sciences in 2017: Using a Step-Down Method. Teb va Tazkiyeh. 2018; 27(3): 169-178.
 8. Khatiri M, Zakizadeh M, Taherkhani A. Calculating the cost of undergraduate student education at the Faculty of Humanities by activity-based costing (ABC) Islamic Azad University of Takestan. Journal of Quantitative Studies in Management. 2013; 4(3): 141-52.
 9. Broad M, Crowther D. Activity Based Costing in Universities - an inappropriate technique? Journal of
  Applied Accounting Research. 2001; 6(2): 55-89.
 10. Heskin K, Sharma R. Activity based costing in an Australian university: a pilot of social and behavioural sciences. Journal of Institutional Research. 2010; 10(1): 56-62.
 11. Bain O. The cost of higher education to students and parents in Russia: Tuition policy issues. Peabody Journal of Education. 2011; 76(3-4): 57-80.
 12. Tasavon Gholamhoseini M, Goudarz R, Nikravesh A, Beig Zade Abassi F. Calculating the final cost of the educational services of Kerman school of Management and Information Sciences through activity-based costing. Iranian Journal of Medical Education. 2019; 19: 282-292.
 13. Shahraki N, Raei B, Zare S, Rezaee R, Sharifi M, Lotfi F. Activity Based Costing (ABC) to Calculate the Cost of Training Students in School of Management and Medical Information Sciences. Journal of Health Management & Informatics. 2021; 8(1): 34-9.
 14. Carli G, Canavari M. Introducing direct costing and activity-based costing in a farm management system: A conceptual model. Procedia, 2013; 8:397-405.
 15. Haghdoost A-A, Amirimoghadam M, Loloei M, Baneshi M-R, Sabbah F, Mehrolhassani M-H. Cost analysis of the education of students in School of Public Health Kerman University of Medical Sciences Iran using activitybased costing model. Strides in Development of Medical Education. 2014; 11(1): 13-22.
 16. Rajabi A. Activity-Based Costing (ABC), a new approach to calculation the cost of medical education, Comparative study: Shiraz, Fasa and Yazd universities of medical science. Faculty of Management, University of Tehran.2011; 18(64): 35-56.