نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان، رشته مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: نظام سلامت هر کشوری برای پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر جامعه و افزایش کارایی، اثربخشی، کیفیت و ایجاد عدالت همواره با سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری جدید یا تجدید نظر سیاست‌های قبلی، اصلاحاتی را در سطح ملی و منطقه‌ای اعمال می‌نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر، تدوین مدل سیاست‌گذاری تولید دانش کاربردی در مدیریت سلامت است.
روش‌ها: این پژوهش به روش کیفی (روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد) و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت آشنایی با داده‌ها در اجرای بخش کیفی پژوهش، نظرات 15 نفر از متخصصان مدیریت بحران سلامت در وزارت بهداشت و خبرگان دانشگاهی در رشته‌های سیاست‌گذاری، مدیریت دولتی، مدیریت نوآوری و مدیریت صنعتی که در حوزه پژوهش صاحب‌نظر هستند، به روش نمونه‌گیری هدفمند در قالب مصاحبه عمیق در پاییز 1400 گردآوری شد.
یافته‌ها:  مضمون ارزیابی سیاست‌های تولید دانش بومی برای مدیریت بحران سلامت به‌عنوان مهم‌ترین شاخص در فرآیند سیاست‌ها، مضمون آموزش عوامل فرهنگی در بومی‌سازی تجارب دیگر کشورها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص در آموزش سیاست‌ها و مضمون حلقه‌های مفقودی در وزارت بهداشت کشور در نتیجه عدم توجه به بحران‌های بیولوژیکی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص در عوامل ساختاری سیاست‌های تولید دانش بومی برای مدیریت بحران سلامت تعیین شد.
نتیجه‌گیری: پس از انجام مطالعه موردی کیفی، مدل نهایی با توجه به متغیرهای محتوای سیاست دانش بومی، فرآیند، آموزش و عوامل ساختاری سیاست‌های تولید دانش کاربردی برای مدیریت سلامت تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of a Policy Model for the Production of Applied Knowledge in Health Management

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Hosseinipour 1
 • Zahra Vazife 2

1 Ph.D. Candidate in Public Administration: Decision Making and Public Policymaking, Zahedan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The health system implements national and regional reforms by developing new policies or reforming the previous policies to respond to the changing needs of society, increasing efficiency, effectiveness, and quality and creating justice. The present study aimed to develop a policy model for producing applied knowledge in health management.
Methods: This study was conducted using a qualitative grounded theory method. The qualitative data were collected through in-depth interviews with 15 purposively selected health crisis management specialists and policymaking, public management, innovation management, and industrial management experts in the fall of 2021. The data were analyzed through MAXQDA software.
Results: The most important policymaking indicator was evaluating indigenous knowledge production policies for health crisis management. Training cultural factors in the indigenization of other countries' experiences was the most important indicator in policy education, and missing links in the Ministry of Health were identified as the outcomes of inattention to biological crises. Therefore, the identified indicators can be considered the structural factors of indigenous knowledge production policies for health crisis management.
Conclusion: Following the findings from the qualitative case study, the final model was developed using a set of variables, including the content of indigenous knowledge policy, the process of policies for the production of applied knowledge for health management, the training of policies for the production of applied knowledge for health management, and the structural factors of the policies for the production of applied knowledge for health management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Policy Making
 • Knowledge Management
 • Health
 • Crisis Management
 • Applied Knowledge
 1. Mir H., Investigating the effect of organizational communication components and knowledge sharing on crisis management in Farrokhi Sistani Technical College, the first international conference on management, accounting, banking, economy in the horizon of Iran 2014, 2017.
 2. Wang, J., Ding, D., Liu, O., & Li, M. (2016). A synthetic method for
  knowledge management performance evaluation based on triangular fuzzy number and group support systems. Applied Soft Computing Journal, 39, 11-20.
 3. Poor Rostam structural models of influencing factors on crisis management, The 9th International Conference on Accounting Management Economics with Value Creation Approach, 2018
 4. Pourmusoi S.M., Darai M., Ferozpour A., Saadabadi A.A., A future research approach to developing a hyper-active crisis management strategy with an emphasis on community-centered, Crisis Prevention and Management Knowledge Quarterly, Volume 3, Number 1, 2013.
 5. Hosseini,M, Khanke,H.R, Sanaati,F, Malmier,E, Mohammadazaheri,S, Payrovi,Z, Knowledge Management Status in Crisis Management Regarding Eiral Model, Health in Emergencies and Disasters,, 123-127,2014.
 6. Boshara,M.A.E, Woods,P.C & N. E. M. Elshaiekh,N.E.M, Sudan’s approach to knowledge management in disaster management, WIT Transactions on The Built Environment, Vol 150,39-47,2015.
 7. Nasrullahpour Shirvani, S.D. & Mouodi S., 2013, Evidence-based policymaking in the health system and its achievements and challenges in Iran. Babol University of Medical Sciences Press (Medical Science Education Development Center), Nooj Publishing.
 8. Barlow, P. & D. Stuckler. 2021. Globalization and health policy space: Introducing the WTOhealth dataset of trade challenges to national health regulations at World Trade Organization, 1995–2016. Social Science & Medicine2 March 2021.
 9. Abbas, Jaffar. 2021. Crisis management, transnational healthcare challenges and opportunities: The intersection of COVID-19 pandemic and global mental health. Research in GlobalizationAvailable online 23 February 2021.
 10. Kelly, Ann H. et al. 2020. Uncertainty in times of medical emergency: Knowledge gaps and structural ignorance during the Brazilian Zika crisis. Social Science & Medicine7 January 2020.
 11. Kayesa, Naomi Karen & Maylene Shung-King. 2020. The role of document analysis in health policy analysis studies in low and middle-income countries: Lessons for HPA researchers from a qualitative systematic review. Health Policy OPEN15 December 2020.
 12. Arends, Robin & Jenna Herman. 2020. Improving health policy competency through collaboration and enhanced curriculum delivery. Journal of Professional Nursing22 September 2020.
 13. Noda, Hiroyuki, et al. 2021. Progress of public health policy regarding global infectious diseases over the past decade in Japan. Journal of Infection and Chemotherapy17 January 2021.
 14. González, Elysse Bautista, et al. 2020. Health-care guidelines and policies during the COVID-19 pandemic in Mexico: A case of health-inequalities. Health Policy OPEN15 December 2020.
 15. Velásquez, Ricardo, et al. 2021. Knowledge management in two universities before and during the COVID-19 effect in Peru. Technology in Society. Volume 64, February 2021, 101479.
 16. Park, Sejin, et al. 2019. Information channel preference in health crisis: Exploring the roles of perceived risk, preparedness, knowledge, and intent to follow directives. Public Relations Review4 June 2019.
 17. Jiaa, Zh, Shia,Y, Jiab,Y, Lia, D, A Framework of Knowledge Management Systems for Tourism Crisis Management, International Workshop on Information and Electronics Engineering, Vol 29,138-143,2012.
 18. Shahmoradi,L, Safadari,R, Jimma,W, Knowledge Management Implementation and the Tools Utilized in Healthcare for Evidence-Based Decision Making: A Systematic Review, Knowledge Management Implementation, Vol. 27, No. 5, 541-558, 2017.
 19. Page, Kathleen R, et al. 2019. Venezuela's public health crisis: a regional emergency. The Lancet11 March 2019.
 20. Schaffer, Sierra & Parker O'Neill. 2021. Analysis and recommendations regarding surgeons’ liabilities during an acute health crisis. Legal Medicine7 April 2021.
 21. Machado, Celso, et al. 2020. Public health in times of crisis: An overlooked variable in city management theories?. Sustainable Cities and Society25 December 2020.
 22. Riaz Mir,U, Hassan,S.S, Kosar, A.A,Kosar,R, New Knowledge Creation and Crisis Management Team’s Performance, Sci.Int. (Lahore), 28 (3), 2831-ISSN 1013-5316, 2836,2016.
 23. Boshara,M.A.E, Woods,P.C & N. E. M. Elshaiekh,N.E.M, Sudan’s approach to knowledge management in disaster management, WIT Transactions on The Built Environment, Vol 150,39-47,2015.
 24. Zaki AM Abuzyead,Z.A, Fouad Sherif,Sh, The Impact of the Implementation the Concept of Knowledge Management on Security Crisis Management, Review Pub Administration Manag 5: 216. doi: 10.4172/2315-7844.1000216, ISSN: 2315-7844,2017
 25. Habibi A.Teaching the grounded theory method. Pars electronic publication of the manager, 2019.
 26. Park, Jongsoon & Joseph L. Gabbard. 2018. Factors that affect scientists' knowledge sharing behavior in health and life sciences research communities: Differences between explicit and implicit knowledge. Computers in Human Behavior, Volume 78, January 2018, Pages 326-335.