نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس بین الملل کاسپین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.30476/smsj.2023.96213.1358

چکیده

مقدمه:  مسیر مرکز فشار حین راه رفتن منعکس‌کننده مکانیک کلی بدن است همچنین سیستم تحریک الکتریکی باعث فراخوانی واحدهای حرکتی ازجمله در اندام تحتانی می‌شود. مطالعه حاضر تأثیر سیستم تحریک الکتریکی بر الگوی راه رفتن و تعادل در ورزشکاران مرد بود.
روش‌ها: این پژوهش از نوع کاربردی و نیمه تجربی است. در این تحقیق 15 نفر ورزشکار مردِ در دسترس انتخاب شدند. مطالعه حاضر بهمن‌ماه 1400 در باشگاه تندرستی شهریار در شهر اصفهان انجام گرفت. از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا با سرعت خودانتخابی مسیر راه رفتن را طی کنند. وسط مسیر، یک دستگاه فوت اسکن قرار داده شده بود که اطلاعات مربوط به مسیر مرکز فشار، مدت‌زمان نسبی فازهای استانس و زاویه پیش روی در دو حالت باجلیقه و بدون جلیقۀ تحریک عضلانی را ثبت می‌کرد. پس از بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک از آزمون تی زوجی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که سیستم تحریک الکتریکی عضلانی تأثیر مطلوبی روی الگوی راه رفتن ورزشکاران در مقایسه با حالت بدون جلیقه داشته است. تحریک الکتریکی منجر به افزایش کمی نوسانات مرکز فشار و بهبود میزان جابه‌جایی نوسانات فشار (001/0p=) در حالت با جلیقه شده است که نشان دهنده اثربخشی این روش بود.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر حاکی است که تقویت عضلات اندام تحتانی توسط سیستم تحریک الکتریکی عضلانی تأثیرات مطلوبی بر الگوی راه رفتن و نوسانات فشار کف پایی ورزشکاران دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Electrical Muscle Stimulation System on Gait and Balance Patterns in Male Athletes

نویسندگان [English]

  • Amir hosein Rafiei 1
  • Morteza Sadeghi 2
  • Hamed Esmaelil 3

1 Ph.D. Candidate, Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, International Campus of Caspian, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Sports Injury and Corrective Exercises, Faculty of Sports Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Biomechanics, Faculty of Sports Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The path of the center of pressure while walking reflects the general mechanics of the body. Also, the electrical stimulation system triggers movement units, including the lower limbs. The present study investigated the effect of the electrical stimulation system on gait and balance patterns in young athletes.
Methods: This research is applied and semi-experimental. In this study, 15 male athletes were selected by convenience sampling. The present study was performed in February 1400 at Shahriar Health Club. Participants were asked to walk at a self-selected speed. In the middle of the walking path, a foot-scanning device was placed, which recorded information about the path of the center of pressure, the relative duration of the stance phases, and the forward angle in both positions with and without the muscle stimulation vest. After checking the normality of the data using the Shapiro-Wilk test, paired sample t-test was used to analyze the data.
Results: The results showed that the electrical muscle stimulation system had a favorable effect on the gait pattern of athletes compared to those without a vest. Electrical stimulation led to a slight increase in pressure center oscillations and improved displacement of pressure fluctuations (p=0.001) in the vest mode, which showed the effectiveness of this method.
Conclusion: The results of the present study showed that strengthening the muscles of the lower extremities by the electrical muscle stimulation system had favorable effects on athletes' gait pattern and foot pressure fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Center of Pressure
  • Electrical Stimulation
  • Gait
  • Walking