نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری، گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.30476/smsj.2023.97472.1383

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف کلی ارائه مدلی برای کاهش هیجانات رفتاری از طریق ذهن‌آگاهی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی انجام پذیرفت.
روش‌ها: روش تحقیق آمیخته (کیفی – کمی) بود و از نظر هدف، کاربردی و در زمره تحقیقات توسعه‌ای است. در این تحقیق در بخش کیفی به شیوه غیر تصادفی و روش گلوله برفی در راند اول، نظرات ۳۰ نفر از تیم مشارکت‌کننده (استادان دانشگاهی و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی) انتخاب شد و در راند دوم و سوم نیز نظرات ۳۰ نفر جمع‌آوری گردید، جامعه آماری شامل 420 نفر از مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بود و از این میان 200 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای شناسایی مؤلفه‌ها از روش دلفی فازی و برای میزان تأثیر متغیرهای شناسایی شده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
یافته‌ها: مطابق نتایج بر اساس ادبیات پژوهش و مصاحبه‌های انجام شده در مجموع 76 عامل بر اساس ادبیات پژوهش و مصاحبه‌ها شناسایی شد. 12 زیر شاخص برای هیجانات رفتاری در قالب مؤلفه‌های مشاهده توصیفی، عمل آگاهانه، پذیرش بدون قضاوت و عدم واکنش یافت شد و برای سازه ذهن‌آگاهی نیز 12 زیر شاخص در قالب مؤلفه‌های خشم، اضطراب و استرس، ترس و غم دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: در زمینه ذهن‌آگاهی، با توجه به بالا بودن میزان تنش شغلی با توجه به ماهیت محیط کاری سازمان تأمین اجتماعی، می‌توان با فراهم کردن محیطی آرام و دور از تنش برای کارکنان میزان هیجانات رفتاری را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Reducing Behavioral Emotions through the Mindfulness of Social Security Organization Employees

نویسندگان [English]

 • Omolbanin Hassanloofard 1
 • Hassan Amiri 2
 • Korosh Parsa Moeen 3

1 Ph.D. Candidate, Department of governmental Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Ph.D., Department of governmental Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Education, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

چکیده [English]

Introduction: The present study was conducted to present a model for reducing behavioral emotions through the mindset of Social Security employees.
Methods: it is applied and developmental research in nature. The research method is mixed (qualitative-quantitative). This research used a non-random and snowball sampling method to collect the opinions of 30 participants (university professors and staff of the Social Security Organization) within three phases. The statistical population included all managers and employees of the Social Security Organization, which was about 420 people, of whom 200 people were selected as the sample size according to the Krejcie and Morgan Table. Also, the Fuzzy Delphi method was used to identify the components, and confirmatory factor analysis was used to determine the effect of the identified variables.
Results: The results identified 76 themes and factors. Twelve sub-indices for behavioral emotions were classified in the form of variables, including descriptive observation, conscious deed, acceptance without judgment, and lack of reaction. Another 12 sub-indices for mindfulness were classified in the form of variables, including anger, anxiety, stress, fear, and sadness.  
Conclusion: Considering high occupational tension and the Social Security Organization workplace, it is possible to reduce behavioral emotions by providing a calm and stress-free workplace for the staff.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mindfulness
 • Emotions
 • Workplace
 • Social Security Organization
 1. Ehsani, R., Shojaei, S., Samiei, R., & Zargar, S. Designing the Model of the Factors Affecting the Maintenance of Human Capital Based on the Employer Brand Using Interpretive Structural Modeling: The Case Study of Alborz Insurance Company. Organizational Culture Management, 2021. 19(3), 551-575. doi: 10.22059/jomc.2021.315828.1008199 (in Persian)
 2. Baqi Nasr Abadi, A., & Behzad Nia, M. The Relationship between Strategic Human Resource Management and Job Performance: The Mediating Role of Moral Atmosphere. Organizational Culture Management, 2020. 18(4), 751-774. doi: 10.22059/jomc.2020.301739.1008032 (in Persian)
 3. Shahsavandi, P, & Moosavi, Z.Predicting the Mental Health of the Staff of an Industrial Complex Based on Perceived Organizational Support, Workaholism, and Organizational Citizenship Behavior. Occupational health and health promotion. 2021.5(3), 234-242. (in Persian)
 4. Molina, A., & O'Shea, D. Mindful emotion regulation, savouring and proactive behaviour: The role of supervisor justice. Applied psychology, 2020. 69(1), 148-175.
 5. Rahimi, S., Mirzaie, T., & Soheili, F. The Relationship of Job Stress with Mental Health and Organizational Commitment in Ilam Province Public Libraries Employees. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 2020. 7(2), 353-366. doi: 10.22055/jiops.2020.32522.1176 (in Persian)
 6. Shirani, S., & Mohammadi Yousef Nejad, Y. The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management Training on Work-Family Conflict, Organizational Commitment and Employees' Perceived Stress. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 2018. 5(1), 21-36. doi: 10.22055/jiops.2019.27199.1095 (in Persian)
 7. Scirst, Daniel L. Psychology.Second Edition. New York: Worth Publishers. 2021. p. 310.
 8. Kobylińska, D., & Kusev, P. Flexible emotion regulation: How situational demands and individual differences influence the effectiveness of regulatory strategies. Frontiers in psychology, 2019.10(72), 1-9.
 9. Tamir, M., & Gutentag, T. Desired emotional states: Their nature, causes, and implications for emotion regulation. Current Opinion in Psychology, 2017. 17 (October 2017), 84-88.
 10. Amani, A., Isanezhad, O., & Pashabadi, S. The effectiveness of emotional self-regulating group training on motivational strategies, academic procrastination and mental health in students. Research in Teaching, 2019.7(3), 208-181. doi: 10.34785/J012.2019.652 (in Persian)
 11. Borhani, A., Moradi, A., Akbary, M., & Mirani R. The Effectiveness of process emotion regulation strategies in improvement on executive functions and quality of life in recovered addictions in drop in centers. Psychological Psychology, 2017. 5(2), 21-30. (in Persian)
 12. Spilling, A. Psychology or Scientific Method in Understanding Human Nature. Translation: Mehdi Mohi-ud-Din Bonab, Tehran, Rooz Publishing. 2020(in Persian)
 13. Mousavi, S. A., Poor hosain, R., Zare-Moghaddam, A., Gomnam, A, Mirbluk bozorgi, A., & Hasani, F. Mindfulness from theory to therapy. Rooyesh. 2019.8(1), 155-170. (in Persian)
 14. Mohebi, M., Zargham Hajebi, M., & Monirpour, N. The effectiveness of mindfulness-focused group therapy on students' academic achievement excitement (Alexithymia) and the moderating role of trait and characteristics of elementary school students in Ilam City. Journal of Basic Research in Medical Sciences, 2021.8(2), 1-8. (in Persian)
 15. Sadeghi, E., Sajjadian, I., & Nadi, M.. Comparison of the Effectiveness of Mindfulness Based Compassion and Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Students' Dysfunctional Attitude, Self-control, and Mental Health. Positive Psychology Research, 2020. 6(1), 31-48. doi: 10.22108/ppls.2020.120851.1861 (in Persian)
 16. Segal, Z, V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. Mindfulness based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New­York: Guilford press. 2020.
 17. Brown, K. W., & Ryan, R. M.. The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 2003.84(4), 822.
 18. Schutte, N. S., Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Bhullar, N., & Rooke, S. E. A meta-analytic investigation of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and individual differences, 2007.42(6), 921-933.
 19. Sadeghi, A.; Sajadiyan, I. & Nadi, M., Comparing the effectiveness of compassion-based mindfulness and mindfulness-based cognitive therapy on dysfunctional attitudes, self-control, and mental health, Positive psychology research paper, 2021, 6 (1), 48-31. (in Persian)
 20. Mohammadi, A.; Roushan Chasli, R., Structural relationships of social anxiety symptoms with perfectionism in college students: the mediating role of mindfulness, Clinical psychology and personality, 2020, 19 (1), 119-109. doi: 10.22070/cpap.2021.3301(in Persian)
 21. Movassagh M. T, Arshadi N., Bassaknejad S, & Beshlideh K. The effect of mindfulness in motion-based trainings on resiliency, emotion regulation, and job stress. Journal of Occupational Health and Epidemiology. 2019; 8(1), 49-55. (in Persian)
 22. Cote S, Moon S, & Miners C. T. H. Emotion regulation in the workplace. In N. M. Ashkanasy & C. L. Cooper (Eds.), Research companion to emotion in organizations (pp. 284–300). Northampton, MA: Edward Elgar; 2008.
 23. Weinstein N. B, Kirk W, & Ryan R. M. A multi-method examination of the effects of mindfulness on stress attribution, coping, and emotional well-being, Journal of Research in Personality. 2009; 43(3), 374-385.
 24. Hülsheger U. R, Alberts H. J, Feinholdt A, & Lang J. W. Benefits of mindfulness at work: the role of mindfulness in emotion regulation, emotional exhaustion, and job satisfaction. Journal of applied psychology. 2013; 98(2), 310.
 25. Long E. C, & Christian M. S. Mindfulness buffers retaliatory responses to injustice: A regulatory approach. Journal of Applied Psychology, 2015; 100(5), 1409-1422.
 26. Liang L. H, Brown D. J, Ferris D. L, Hanig S, Lian H, & Keeping L. M. The dimensions and mechanisms of mindfulness in regulating aggressive behaviors. Journal of Applied psychology. 2018; 103(3), 281-299.
 27. Chen H, & Eyoun K. Do mindfulness and perceived organizational support work? Fear of COVID-19 on restaurant frontline employees’ job insecurity and emotional exhaustion. International Journal of Hospitality Management. 2021; 94(April 2021), 102850.
 28. Dortaj, A.; Tohidi, A. & Tajrobehkar, M., The effectiveness of mindfulness-based stress reduction training on academic hope, academic tenacity, academic adaptability and mindfulness, Positive psychology research paper, 2020, 6 (3), 90-69. (in Persian)
 29. Santos Alves Peixoto L, Guedes Gondim S. M, & Pereira C. R. Emotion Regulation, Stress, and Well-Being in Academic Education: Analyzing the Effect of Mindfulness-Based Intervention. Trends in Psychology; 2021, 1-25.
 30. Mandal S. P, Arya Y. K, & Pandey R. Mindfulness, Emotion Regulation, and Subjective Well-Being: Exploring the Link. SIS Journal of Projective Psychology & Mental Health. 2017; 24(1). 1-77.
 31. Bullis J. R, Bøe H. J, Asnaani A, & Hofmann S. G. The benefits of being mindful: Trait mindfulness predicts less stress reactivity to suppression. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2014; 45(1), 57–66.
 32. Farhadmanesh, N.; Taheri, E. & Amiri, M., The effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on anxiety sensitivity and emotion regulation, Clinical psychology research and counseling, 2017, 7 (2), 122-105. (in Persian)
 33. Roemer L, Williston S. K, & Rollins L. G. Mindfulness and emotion regulation. Current Opinion in Psychology. 2015; 3(June 2015), 52-57.