نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران، ایران

3 دکتری مشاوره، گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: موضوع این پژوهش ازدواج‌های تصنعی است که در آن زن و مرد بدون اشتیاق در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و علیرغم آسیب‌های وارده به اعضای خانواده، برای ادامه یافتن آن تلاش می‌کنند. با این مقدمه، پژوهش حاضر به دنبال درک نحوه مواجهه مردان با این پدیده و اقداماتی است که برای حل آن انجام می‌دهند.
روش‌ها: پژوهش حاضر کیفی است. 18 نفر از مردانی که جدایی عاطفی را تجربه می‌کردند با نمونه‌گیری هدفمند از نوع در دسترس انتخاب شدند و از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و اکتشافی مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌گیری تا زمان اشباع داده‌ها ادامه یافت و برای تجزیه و تحلیل، ابتدا داده‌ها ثبت و کدگذاری شد و بعد با استفاده از روش تحلیل مضمون (تماتیک) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: راهبردهای مقابله شامل چهار مضمون اصلی بود. 1- مقابله سازگارانه دارای مضامین کنش اصلاحی معطوف به خود و همسر 2- مقابله ناسازگارانه با مضامین تصمیم‌گیری غیر سازشی و کنش پنهان‌سازی 3- مقابله اجتنابی با مضامین کنش اجتنابی، خود فراموشی و تمرکز بر فرزندان و شغل 4- مقابله مداخلاتی با مضامین طرح مشکلات با دیگران و مراجعه به درمانگر.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دهنده استفاده مردان از راهبردهای مقابله‌ای در ابعاد مختلف است. از نتایج این تحقیق می‌توان برای کمک به زوجین در جهت افزایش اقدامات سازنده برای تغییر این شرایط و پیشگیری از طلاق استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Men’s Coping Strategies Confronting Emotional Divorce

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hasan Asayesh 1
 • Mina Taran 2
 • Maryam Eftekhari 3

1 Assistant Professor, Department of Educational Psychology and Counseling, Faculty of Psychology and Education, University Of Tehran, Iran

2 M.A. in family counseling, Department of Educational Psychology and Counseling, Faculty of Psychology and Education, University Of Tehran, Iran

3 Ph.D. in counseling, Department Of Counseling, Faculty of Psychology and Education, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: research considers hollow marriages in which men and women live coldly together and try to continue it despite the damage caused to the family members. With this introduction, the current research seeks to understand how men face this phenomenon and their strategies to solve it.
Methods: The current research is qualitative. Eighteen men experiencing emotional divorce were selected by purposive sampling. Data were collected through semi-structured and exploratory interviews. Sampling continued until data saturation. Data was first recorded and coded and then analyzed using the thematic analysis method.
Results: Four main coping strategy themes were obtained. 1- Adaptive coping with themes of self-corrective action directed at oneself and spouse 2- Incompatible coping with themes of non-compromising decision-making and hiding action 3- Avoidant coping with themes of avoidant action, self-forgetfulness and focusing on children and being immersed in work and 4- Intervention coping with the themes of raising problems with others and going to a therapist.
Conclusion: The results show that men used coping strategies in different dimensions. The results of this research can help couples increase constructive strategies to get out of this situation and ultimately prevent divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coping strategies
 • Divorce
 • Men
 • Qualitative research
 • Adaptation
 1. Dixon D. Christian Spirituality and Marital Health: A Phenomenological Study of Long-Term Marriages: Liberty University; 2013.
 2. Jarwan AS, Al-frehat BM. Emotional Divorce and Its Relationship with Psychological Hardiness. International Journal of Education and Practice. 2020; 8(1): 72-85.
 3. Tolorunleke CA. Causes of marital conflicts amongst couples in Nigeria: Implication for counselling psychologists. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014; 140: 21-6.
 4. Coyne JC, Thompson R, Palmer SC. Marital quality, coping with conflict, marital complaints, and affection in couples with a depressed wife. Journal of family psychology. 2002; 16(1): 26.
 5. Doyle AB, Markiewicz D. Parenting, marital conflict and adjustment from early-to mid-adolescence: Mediated by adolescent attachment style? Journal of youth and adolescence. 2005; 34(2): 97-110.
 6. Doss BD, Simpson LE, Christensen A. Why do couples seek marital therapy? Professional psychology: Research and practice. 2004; 35(6): 608.
 7. Bokharaei A. Sociology of silent life in Iran. Iran: Pejvak of Society; 2007.
 8. Sharma B. Mental and emotional impact of divorce on women. Journal of the Indian academy of applied psychology. 2011; 37(1): 125-31.
 9. Arjmand Siapoush E, Piramoun N. A Pathological Study on the Emotional Divorce of Women (20-39) and Its Effects on their Children. Sociological Studies of Youth. 2014; 5(14): 9-22.
 10. Hashemi L, Homayuni H. Emotional Divorce: Child’s Well-Being. Journal of Divorce & Remarriage. 2017; 58(8): 631-44.
 11. Jafararzade D, Shariatmadar A, Gara-daghi A. Describing Children’s Lived Experiences of Parents with Emotional Divorce. Strategic Research on Social Problems in Iran 2022; 10(4): 117-40.
 12. DehghaniTafti Z, Mohammadi A, Haghighatian M. A Sociological Study of the Social Consequences of Emotional Divorce of Women induring 2017-2018 based on Structural Equations Strategic Rssearch on Social Problems in Iran 2019; 8(1): 20-1.
 13. Yazdani A, Haghighatian M, Keshavarz H. An analysis of quality of life among emotional divorced women (case study: Shahrekord). The socio cultural strategy journal. 2013; 2(6): 159-85.
 14. Bastani S, Golzari M, Rowshani S. Emotional Divorce and Strategies to Face it Family research. 2011; 7(2): 241-57.
 15. Afrasiabi H, Dehghani Daramroud R. Contexts and encountering with emotional separation among women in City of Yazd. Woman in Development and Politics. 2016; 14(2): 255-71.
 16. Tayebi abolhasani sa. Introduction to Research Methodology: Standard procedures for qualitative data analysis. JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY LETTERSIS. 2019; 9(2): 67-95.
 17. Lazarus R, Folkman S. Stress, appraisal and coping. New York: Splinger This work was supported for two years by Pusan National University Research Grant. Professor, Department of Nursing, Pusan National University. Health Care Unit, Busan Conmbined-Cycle Power Plant Doctoral Candidate, Dept of Nursing, Pusan National University. 1984.
 18. Zahedi F. Emotional divorce, symptoms, reasons and solutions. Islamic studies of gender and family. 2022; 4(7): 83-104.
 19. Khodadust S, Ebrahimi Moghadam H. Effectiveness of Olson circumplex model training on attachment styles and marital conflicts in couples exposed emotional divorce. Family Counseling and Psychotherapy. 2020; 9(2): 53-72.
 20. Taheri M, Aliakbari Dehkordi M. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Sexual Assertiveness of Women with Emotional Divorce. Psychological studies. 2020; 16(3): 105-18.
 21. Habibalahzadeh H, Shafiabady A, Ghamari M. Comparison of the Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy with Self-Regulated Couple Therapy on Reducing Couples' Emotional Divorce. Women's studies. 2020; 11(31): 43-63.