نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکترای مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: مقیاس تفکر دوقطبی اختلالات خوردن، ابزار خودگزارشی کوتاهی است که برای ارزیابی وجود سبک شناختی نامنعطف سیاه یا سفید استفاده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تفکر دوقطبی اختلالات خوردن در ایران بوده است.
روش‌ها: بدین‌منظور، نمونه‌ای متشکل از 362 نفر از زنان دچار مشکلات تغذیه‌ای مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت، کلینیک‌های تغذیه و انستیتوهای زیبایی شهر شیراز (1399-1398) به‌روش نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از آزمون نگرش‌های خوردن انتخاب شدند. در این مطالعه‌ی توصیفی‌مقطعی، شرکت‌کنندگان به نسخه‌ی فارسی مقیاس تفکر دوقطبی اختلالات خوردن و پرسش‌نامه‌ی کمال‌گرایی مثبت و منفی پاسخ دادند.  برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و روایی همگرا و واگرا و برای تعیین پایایی پرسش‌نامه از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی از ساختار دوعاملی مقیاس اصلی حمایت کرد و شاخص‌های برازش حاکی از برازش خوبِ مدل بود. روایی همگرا و واگرای مقیاس نیز مطلوب بود .ضرایب آلفای کرونباخ نیز در دامنه‌ی ۷۴/۰ تا ۸۸/۰ بود که گویای پایایی مطلوب نسخه‌ی فارسی مقیاس تفکر دوقطبی اختلالات خوردن به روش همسانی درونی است.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که نسخه‌ی فارسی مقیاس تفکر دوقطبی اختلالات خوردن پایایی و روایی مطلوبی در جمعیت ایرانی دارد و ابزار خودسنجی مناسبی برای موقعیت‌های بالینی و پژوهشی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Dichotomous Thinking in Eating Disorders Scale (DTEDS)

نویسندگان [English]

 • Masume Bagheri 1
 • Elham Arabi 2
 • Maryam Eftekhari 3
 • Abdolaziz Aflakseir 4

1 M.A. in Clinical Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 M.A. in Clinical Psychology, Tehran University, Tehran, Iran

3 Ph.D. in Counseling, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

4 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The Dichotomous Thinking in Eating Disorders Scale (DTEDS) is a short, self- assessment of the presence of a rigid, “black-and-white” cognitive thinking style. This study aimed to examine the psychometric properties of Dichotomous Thinking in eating disorders in Iran.
Methods: For this purpose, a sample of 362 women with nutritional problems referring to health centers, nutrition clinics, and beauty institutes of Shiraz (2019-2020) were selected by convenience sampling method and Eating Attitudes Scale. In this descriptive and cross-sectional study, participants responded to the Persian version of Dichotomous Thinking Eating Disorders and Positive and Negative Perfectionism Scales. Finally, based on the data collected, exploratory and confirmatory factor analysis, convergent and divergent validity were employed to determine the construct validity. Moreover, the reliability of the questionnaire was assessed via internal consistency (Cronbach alpha).
Results: factor analysis supported the original two-factor model of the questionnaire, and fit indices indicated a good model fit. The questionnaire's convergent and divergent validity and internal consistency were also adequate. For two factors, Cronbach’s alpha ranges from 0.74 to 0.88, suggesting satisfactory reliability of the Persian version of the DTEDS.
Conclusion: The Persian version of the DTEDS has adequate validity and reliability in Iranian society and is a good self-report for research and clinical settings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dichotomous Thinking
 • Eating Disorders
 • Factor Analysis
 • Perfectionism
 • Psychometrics
 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4th ed.). Washington, DC: Author.1994.
 2. Nobakht M, & Dezkam M. An epidemiological study of eating disorder in Iran. International Journal of Eating Disorder. 2000; 28(3): 265-271.
 3. Mental Health Screening. Fact sheet: Eating disorders. 2005. http://www.mentalhealthscreening.org/infofaq/eating.aspx.
 4. Oshio A. Development and validation of the Dichotomic Thinking Inventory. Social Behavior and Personality. 2009; 37(6), 729-741.
 5. Antoniou EE, Bongers P, & Jansen The mediating role of dichotomous thinking and emotional eating in the relationship between depression and BMI. Eating Behaviors. 2017; 26, 55-60.
 6. Bonfa-Araujo B, Oshio A, & Hauck-Filho N. Seeing Things in Black-and-White: A Scoping Reviewon Dichotomous Thinking Style. Japanese Psychological Research. 2021. doi: 10.1111/jpr.123282021
 7. Wong AL. Dichotomous Thinking Pattern and its Assessment. Psychol Psychother Res Stud. 2021; 5(2), 1-2.
 8. Fairburn CG, Cooper Z, Shafran R. Cognitive behaviour therapy for eating disorders: a “transdiagnostic” theory and treatment. Behaviour Research and Therapy. 2003; 41(5), 509−528.
 9. Sodersten P, Bergh  C,  Leon  M, Brodin  U, Zandian  Cognitive behavior therapy for eating disorders versus normalization of eating behavior. Physiology & Behavior. 2017; 174, 178-190.
 10. Byrne SM, Allen KL, Dove ER, Watt FJ, Nathan PR. The reliability and validity of the dichotomous thinking in eating disorders scale. Eating Behaviors. 2008; 154–162.
 11. Oshio A, Meshkova T. Eating disorders, body image, and dichotomous thinking among Japanese and Russian college women. Health. 2012; 4(7), 399-392.
 12. Lethbridge J, Watson HJ, Egan SJ, Street H Nathan PR. The role of perfectionism, dichotomous thinking, shape and weight overvaluation, and conditional goal setting in eating disorders. Eating Behaviors. 2011; 12, 200-206.
 13. Palascha A, van Kleef E, & van Trijp HC. How does thinking in Black and White terms relate to eating behavior and weight regain? Journal of health psychology. 2015; 20(5), 638-648.
 14. Bidadian M, Bahrami  H, Poursharifi  H, Zahraei  Design and evaluating the pattern of weight maintenance prediction in women with obesity. Health Psychology. 2014; 2(4): 22-39.
 15. Byrne SM, Cooper Z, Fairburn CG. Psychological predictors of weight regain in obesity. Behaviour Research and Therapy. 2004; 42, 1341−1356.
 16. Czepiel D, Koopman HM. Does physical appearance perfectionism predict disordered dieting? Current Psychology. 2021. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01308-9.
 17. Egan SJ, Piek JP, Dyck MJ, Rees CS. The role of dichotomous thinking and rigidity in perfectionism. Behaviour Research and Therapy. 2007; 45(8), 1813−1822.
 18. Cohen DL, Petrie TA. An examination of psychosocial correlates of disordered eating among undergraduate women. Sex Roles. 2005; 52, 29–42.
 19. Terry-short LA, Owens RG, Slade PD, Dewey ME. Positive and Negative Perfectionism. Personality and Individual Differences. 1995; 18, 663-668.
 20. Besharat MA. Evaluating psychometric properties of Farsi version of the Positive and Negative Perfectionism Scale. Psychological Reports. 2005; 97: 33–42.
 21. Kachooei M,  Fathi Ashtiani  A,  & Allahyari   The Role of coping styles and personality traits in eating- disordered behaviors. Health Psycholog. 2015; 14(13): 63-73.
 22. Garner DM, Olmsted MP, Bohr Y, & Garfinkel PE. The eating attitudes test: Psychometric features and clinical correlates. Psychological Medicine. 1982; 12: 871-878.
 23. Nguyen ND. Relationships between Dichotomous Thinking and Other Cognitive Distortions. The Confluence. 2021; 1(1), 1-22.
 24. Byrne ME, Eichen DM, Fitzsimmons-Craft Perfectionism, emotion dysregulation, and affective disturbance in relation to clinical impairment in college-age women at high risk for or with eating disorders. Eat Behav. 2016; 23: 131-136.
 25. Byrne SM, Fursland A, Allen KL, Watson H. The effectiveness of enhanced cognitive behavioural therapy for eating disorders: An open trial. Behaviour Research and Therapy. 2011; 49: 219–22