نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روان شناسی، استادیار گروه روان شناسی موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار روان شناسی، گروه روان شناسی، کوئین کالج، واشنگتن، آمریکا

3 استاد روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه گیلان،گیلان، ایران

4 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز، شیراز، ایران

5 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

مقدمه: طبقۀ جدید وسواسی جبری و اختلالات مرتبط در ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی متشکل از اختلالاتی است که گمان می‌رود دارای سبب‌شناسی مشترک با یکدیگر باشند. هدف این مطالعه بررسی نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در سبب‌شناسی اختلال کندن پوست از این گروه اختلالات و نحوۀ ارتباط آن با دیدگاه‌های سبب‌شناسی معاصر بود.
روش‌ها: مطالعۀ حاضر از نوع مطالعات طرح دوقلویی بود و نمونه شامل 676 دوقلو (474 همسان و 204 ناهمسان) که به‌صورت تصادفی از انجمن‌های دوقلویی چند شهر بزرگ کشور در سال 139۸ انتخاب شدند. برای ابزارهای پژوهش مقیاس دستکاری و کندن پوست و پرسشنامه خودگزارشی استفاده شد. از تحلیل تک‌متغیره دوقلویی جهت برآورد واریانس وراثت، محیط مشترک و محیط غیرمشترک در اختلال مذکور استفاده گردید. داده‌های پژوهش برای تحلیل در نرم‌افزارهای SPSS-26, Stata-17 و M-plus نسخه 8.3.2 بارگذاری شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل تک متغیره دوقلویی نشان داد عوامل ژنتیکی 80% از سبب‌شناسی کندن پوست را تبیین می‌کند، درحالی‌که تاکنون واریانس باقی‌مانده از عوامل محیطی نامشترک و واریانس خطا تبیین می‌شد. نقش محیط مشترک بسیار ناچیز بود. در سبب‌شناسی اختلال کندن پوست مدل DE برازش بهتری داشت.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد اختلال کندن پوست توارت‌پذیری بالایی دارد، لذا انجام مطالعات خانوادگی و ژنتیکی مولکولی جهت تعیین ژن‌های کاندید این اختلال و شناسایی عوامل خطرساز غیرمشترک محیطی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Etiology of Skin Picking Disorder in Monozygotic and Dizygotic Twins (An Integrated Genetic, Environmental, and Behavioral Model)

نویسندگان [English]

 • Kazem Khorramdel 1
 • Usha Brahmand 2
 • Abbas Abolghasemi 3
 • Shiva Zare 4
 • Soode Dashtiane 5

1 Ph.D. in Psychology, Assistant Professor, Department of Psychology, Fatemiyeh Shiraz, Institute of Higher Education, Shiraz, Iran

2 Associate Professor, Department of psychology, CUNY Queens College, Whashington, USA

3 Professor, Department of psychology, University of Guilan, Rasht, Iran

4 M.A. in Psychology, Department of psychology, Fatemiyeh Shiraz Institute of Higher Education, Shiraz, Iran

5 Ph.D. Candidate of Psychology, Department of Psychology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

چکیده [English]

Introduction: The new DSM-5 “Obsessive-Compulsive and Related Disorders” chapter contains a series of conditions supposed to be etiologically related to obsessive-compulsive disorder (OCD). This study aimed to investigate the genetic and environmental contribution to Skin Picking Disorder and relate the findings to contemporary theories about the etiology of obsessive-compulsive disorder.
Methods: This research was a twin study design. 672 twins (Mz=474; DZ=202) were selected from twins associations in some cities in Iran in 2019. The Skin Picking Scale and the Self-Report of Zygosity were used as the research instruments. Twin modeling methods were employed to decompose the variance in the liability to excoriation (skin-picking) disorder (SPD) into additive genetic and shared and non-shared environmental factors. SPSS-26, Stata-17 and M-plus version 8.3.2 analyzed the data.
Results: Univariate model-fitting analyses showed that genetic factors accounted for approximately 80% of the variance in SPD, whereas non-shared environmental factors and measurement error were responsible for the remaining variance. Shared environmental factors were negligible. The best-fitted model for SPD was DE.
Conclusion: The results indicate that SPD has a strong heritability. Therefore, family and molecular genetic studies are required to delineate the role of candidate genes and non-shared environmental factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dizygotic Twins
 • Environmental and Behavioral
 • Monozygotic Twins
 • Obsessive Compulsive Disorders
 1. Phillips, K. A., Friedman, M. J., Stein, D. J., & Craske, M. (2010). Special DSM‐V issues on anxiety, obsessive‐compulsive spectrum, posttraumatic, and dissociative disorders. Depression and Anxiety27(2): 91-92.
 2. Watson, D., Stasik-O’Brien, S. M., Ellickson-Larew, S., & Stanton, K. (2018). Explicating the dispositional basis of the OCRDs: A hierarchical perspective. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment40(3): 497-513.
 3. Monzani, B., Rijsdijk, F., Harris, J., & Mataix-Cols, D. (2014). The structure of genetic and environmental risk factors for dimensional representations of DSM-5 obsessive-compulsive spectrum disorders. JAMA psychiatry71(2): 182-189.
 4. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
 5. Grant, J. E., Odlaug, B. L., Chamberlain, S. R., Keuthen, N. J., Lochner, C., & Stein, D. J. (2012). Skin picking disorder. American Journal of Psychiatry169(11): 1143-1149.
 6. Keuthen, N. J., Deckersbach, T., Wilhelm, S., Hale, E., Fraim, C., Baer, L., Jenike, M. A., et al. (2000). Repetitive skin-picking in a student population and comparison with a sample of self-injurious skin-pickers. Psychosomatics41(3): 210-215.
 7. Odlaug, B. L., & Grant, J. E. (2008). Clinical characteristics and medical complications of pathologic skin picking. General Hospital Psychiatry30(1): 61-66.
 8. Bohne, A., Wilhelm, S., Keuthen, N. J., Baer, L., & Jenike, M. A. (2002). Skin picking in German students: Prevalence, phenomenology, and associated characteristics. Behavior modification26(3): 320-339.
 9. Grant, J. E., & Chamberlain, S. R. (2022). Characteristics of 262 adults with skin picking disorder. Comprehensive Psychiatry117, 152338.
 10. Grant, J. E., & Chamberlain, S. R. (2020). Prevalence of skin picking (excoriation) disorder. Journal of psychiatric research130, 57-60.
 11. Machado, M. O., Köhler, C. A., Stubbs, B., Nunes-Neto, P. R., Koyanagi, A., Quevedo, J., Carvalho, A. F., et al. (2018). Skin picking disorder: prevalence, correlates, and associations with quality of life in a large sample. CNS spectrums23(5): 311-320.
 12. Tucker, B. T., Woods, D. W., Flessner, C. A., Franklin, S. A., & Franklin, M. E. (2011). The skin picking impact project: phenomenology, interference, and treatment utilization of pathological skin picking in a population-based sample. Journal of Anxiety Disorders25(1): 88-95.
 13. Bohne, A., Wilhelm, S., Keuthen, N. J., Baer, L., & Jenike, M. A. (2002). Skin picking in German students: Prevalence, phenomenology, and associated characteristics. Behavior modification26(3): 320-339.
 14. Grant, J. E., & Chamberlain, S. R. (2020). Prevalence of skin picking (excoriation) disorder. Journal of psychiatric research130, 57-60.
 15. Grant, J. E., Leppink, E. W., Chamberlain, S., Redden, S. A., Curley, E., Odlaug, B. L., & Keuthen, N. J. (2016). Does Comorbidity Matter in Body Focused Repetitive Behavior Disorders?. Annals of clinical psychiatry: official journal of the American Academy of Clinical Psychiatrists28(3): 175.
 16. Kwon, C., Sutaria, N., Khanna, R., Almazan, E., Williams, K., Kim, N., ... & Kwatra, S. G. (2020). Epidemiology and comorbidities of excoriation disorder: a retrospective case-control study. Journal of Clinical Medicine9(9): 2703.
 17. Odlaug, B. L., Lust, K., Schreiber, L. R., Christenson, G., Derbyshire, K., & Grant, J. E. (2013). Skin picking disorder in university students: health correlates and gender differences. General hospital psychiatry35(2): 168-173.
 18. Prokop, P., Fančovičová, J., & Fedor, P. (2014). Parasites enhance self-grooming behaviour and information retention in humans. Behavioural processes107, 42-46.
 19. Schienle, A., & Wabnegger, A. (2022). Discriminative and Affective Processing of Touch: Associations with Severity of Skin-picking. Journal of Nonverbal Behavior, 1-9.
 20. Knopik, V. S., Heath, A. C., Marceau, K., Palmer, R. H., McGeary, J. E., Todorov, A., & Evans, A. S. (2015). Missouri mothers and their children: A family study of the effects of genetics and the prenatal environment. Twin Research and Human Genetics18(5): 485-496.
 21. Burgoyne, A. P., Carroll, S., Clark, D. A., Hambrick, D. Z., Plaisance, K. S., Klump, K. L., & Burt, S. A. (2020). Can a brief intervention alter genetic and environmental influences on psychological traits? An experimental behavioral genetics approach. Learning and Motivation72, 101683.
 22. Plomin, R., DeFries, J.C., Knopik, V.S., & Neiderhiser, J.M. (2013). Behavioral genetics (6th ed.). New York, NY: Worth.
 23. Korner, A. , Gerull, F. , Stevenson, J. & Meares, R. (2007). Harm avoidance, self-harm, psychic pain, and the borderline personality: life in a “haunted house”. Comprehensive Psychiatry, 48, 303– 308.
 24. Smit, D. J., Cath, D., Zilhão, N. R., Ip, H. F., Denys, D., den Braber, A., Boomsma, D. I., et al. (2019). Genetic meta‐analysis of obsessive–compulsive disorder and self‐report compulsive symptoms. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics183(4): 208-216.
 25. Pauls, D. L. (2010). The genetics of obsessive–compulsive disorder: A review. Dialogues in Clinical Neuroscience, 12, 149–163.
 26. Reed, T., Plassman, B. L., Tanner, C. M., Dick, D. M., Rinehart, S. A., & Nichols, W. C. (2005). Verification of self-report of zygosity determined via DNA testing in a subset of the NAS-NRC twin registry 40 years later. Twin Research and Human Genetics8(4): 362-367.
 27. Taylor, S., Asmundson, G. J., & Jang, K. L. (2011). Etiology of obsessive–compulsive symptoms and obsessive–compulsive personality traits: Common genes, mostly different environments. Depression and Anxiety28(10): 863-869.
 28. Keuthen, N. J., Wilhelm, S., Deckersbach, T., Engelhard, I. M., Forker, A., Baer, L., Jenike,M. A. , (2001). The Skin Picking Scale: scale construction and psychometric analyses.  Journal of Psychosomatic Research 50, 337–341.
 29. Sulkowski,M. Mancil, T L. Jordan, C. Reid , A. Chakoff, E. Storch, E A.(2011). Validation of a classification system of obsessive–compulsive spectrum disorder symptoms in a non-clinical sample. Psychiatry Research, 188 , 65–70.
 30. Rabiei M, Kalantari M, Askari K, Bahrami F. Factor Structure, Validity and reliability of the revised version of skin picking scale. Zahedan J Res Med Sci. 2014; 16(9): 40-44.
 31. Grant JE, Odlaug BE, Kim SW. 2010. A clinical comparison of pathologic skin picking and obsessive–compulsive disorder. Compr Psychiatry 51:347–352.
 32. Bienvenu, O. J., Samuels, J. F., Wuyek, L. A., Liang, K. Y., Wang, Y., Grados, M. A., ... & Nestadt, G. (2012). Is obsessive–compulsive disorder an anxiety disorder, and what, if any, are spectrum conditions? A family study perspective. Psychological medicine42(1): 1-13.
 33. Welch JM, Lu J, Rodriguiz RM, Trotta NC, Peca J, Ding JD, Feliciano C, Chen M, Adams JP, Luo J, Dudek SM, Weinberg RJ, Calakos N, Wetsel WC, Feng C. 2007. Cortico-striatal synaptic defects and OCD-like behavior in SAPAP3 mutant mice. Nature 448: 894–900.
 34. Bienvenu, O. J., Wang, Y., Shugart, Y. Y., Welch, J. M., Grados, M. A., Fyer, A. J., ... & Nestadt, G. (2009). Sapap3 and pathological grooming in humans: Results from the OCD collaborative genetics study. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics150(5): 710-720.
 35. Boardman L, van der Merwe L, Lochner C, Kinnear CJ, Seedat S, Stein DJ, Moolman-Smook JC, Hemmings SM. 2011. Investigating SAPAP3 variants in the etiology of obsessive–compulsive disorder and trichotillomania in the South African white population. Compr Psychiatry 52(2):181–187.
 36. Lochner C, du Toit PL, Zungu-Dirwayi N, Marais A, van Kradenburg J, Curr B, Seedat R, Niehaus DJH, Stein DJ (2002) Childhood trauma in obsessive-compulsive disorder, trichotillomania, and controls. Depress Anxiety 15:66–68
 37. Odlaug, B. L., & Grant, J. E. (2008). Trichotillomania and pathologic skin picking: clinical comparison with an examination of comorbidity. Annals of Clinical Psychiatry20(2): 57-63.
 38. Snorrason, I., Belleau, E. L., & Woods, D. W. (2012). How related are hair pulling disorder (trichotillomania) and skin picking disorder? A review of evidence for comorbidity, similarities and shared etiology. Clinical psychology review32(7): 618-629.
 39. Züchner, S., Wendland, J. R., Ashley-Koch, A. E., Collins, A. L., Tran-Viet, K. N., Quinn, K., ... & Murphy, D. L. (2009). Multiple rare SAPAP3 missense variants in trichotillomania and OCD. Molecular psychiatry14(1): 6-9.
 40. Walther, M. R., Flessner, C. A., Conelea, C. A., & Woods, D. W. (2009). The Milwaukee Inventory for the Dimensions of Adult Skin Picking (MIDAS): Initial development and psychometric properties. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40(1): 127-135.
 41. Grant, J. E., & Chamberlain, S. R. (2020). Prevalence of skin picking (excoriation) disorder. Journal of psychiatric research, 130, 57-60.‏
 42. Lochner, C., Roos, A., & Stein, D. J. (2017). Excoriation (skin-picking) disorder: a systematic review of treatment options. Neuropsychiatric disease and treatment13, 1867.‏
 43. Jafferany, M., & Patel, A. (2019). Skin-picking disorder: a guide to diagnosis and management. CNS drugs33(4): 337-346.‏