نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، دپارتمان ریه و مراقبتهای ویژه، بخش داخلی دانشکده پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 مرکز تحقیقات جراحی توراکس و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار، دپارتمان خون و انکولوژی، بخش داخلی دانشکده پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 پزشک عمومی، گروه داخلی دانشکده پزشکی شیراز،شیراز، ایران

چکیده

پلورال افیوژن بدخیم یکی از عوارض شایع بدخیمی‌های پیشرفته است که منجر به کاهش کیفیت زندگی و کاهش طول عمر می‌شود. به نظر می‌رسد با ورود درمان‌های جدید، طول عمر بیماران با پلورال افیوژن بدخیم از آنچه پیشتر تصور می‌شد، بیشتر باشد. در این مطالعه کوهورت، 26 بیمار مراجعه‌کننده به کلینیک سرطان ریه درمانگاه شهید مطهری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در بدو تشخیص سرطان اولیه، پلورال افیوژن بدخیم داشتند مورد پایش قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به سن، جنس، نوع تومور، مرگ‌ و میر، میزان بقا بعد از پلورال افیوژن بدخیم، جهش EGFR (در بیماران سرطان ریه)، و متاستاز مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر 12 بیمار (2/46%) مرد و 14 نفر (8/53%) زن بودند. میانه بقای بیماران 2 سال (چارک اول و سوم 1-3 سال) بود. پنج بیمار (2/19%) سرطان سینه، 19 بیمار (1/77%) سرطان ریه و دو بیمار (7/7%) لنفوم داشتند. بیشترین میزان بقای بعد از تشخیص پنج سال و مربوط به یکی از بیماران لنفوم مورد مطالعه بود. در بیماران مبتلا به سرطان ریه و سرطان سینه، میانه (چارک اول، چارک سوم) بقا به ترتیب دو سال (3، 5/1) و یک سال (5/2، 1) بود. اگرچه مطالعه حاضر یک مطالعه تک مرکزی با حجم نمونه کم بود ولی با توجه به طول عمر مناسب بیماران پلورال افیوژن بدخیم با درمان‌های جدید، به نظر می‌رسد لازم است مطالعات جامع‌تر جهت بررسی مجدد طول بقای بیماران مبتلا به پلورال افیوژن بدخیم انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survival of Patients with Malignant Pleural Effusion: A Single Center Study

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Fallahi 1 2
 • Alireza Rezvani 3 2
 • Zainab Al-Saif 4 2

1 Assistant Professor, Pulmonary and Critical care Department, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran|Thoracic and Vascular Surgery Research Center, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Pulmonary and Critical care Department, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran|Thoracic and Vascular Surgery Research Center, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Hematology and Medical Oncology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran|Thoracic and Vascular Surgery Research Center, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran

4 M.D., Internal Medicine Department, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran|Thoracic and Vascular Surgery Research Center, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Malignant pleural effusion is one of the most common complications of advanced malignancies, leading to decreased quality of life and life expectancy. With the advent of new therapies, patients with malignant pleural effusion appear to be living longer than previously thought. In this cohort study,26 patients, with malignant pleural effusion at the initial diagnosis of primary cancer, who were referred to the Lung Cancer Clinic of Shahid Motahari Clinic affiliated with Shiraz University of Medical Sciences , were studied Information on age, sex, tumor type, mortality, survival rate after malignant pleural effusion, EGFR mutation (in lung cancer patients), and metastasis were evaluated. In the present study, 12 patients (46.2%) were male and 14 patients (53.8%) were female. The median survival of patients was 2 years (interquartile range 1-3 years). Five patients (19.2%) had breast cancer, 19 patients (77.1%) had lung cancer, and two patients (7.7%) had lymphoma. The highest survival after diagnosis was related to one of the lymphoma patients (five years). In lung and breast cancer patients, the median survival was two years (interquartile range 1.5, 3) and one year (interquartile range 1, 2.5), respectively. Although the present study was a small single-center study, due to the appropriate lifespan of malignant pleural effusion patients with new therapies, more comprehensive studies are needed to re-evaluate the survival of patients with malignant pleural effusion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Malignant
 • Pleural effusion
 • Survival
 1. Walker S, Mercer R, Maskell N, Rahman NM. Malignant pleural effusion management: keeping the flood gates shut. The Lancet Respiratory Medicine. 2020; 8(6): 609-18.
 2. Heffner JE, Nietert PJ, Barbieri C. Pleural fluid pH as a predictor of pleurodesis failure: analysis of primary data. Chest. 2000; 117(1): 87-95.
 3. Porcel JM, Gasol A, Bielsa S, Civit C, Light RW, Salud A. Clinical features and survival of lung cancer patients with pleural effusions. Respirology. 2015; 20(4): 654-9.
 4. Rami-Porta R, Ball D, Crowley J, Giroux DJ, Jett J, Travis WD, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for the revision of the T descriptors in the forthcoming (seventh) edition of the TNM classification for lung cancer. Journal of Thoracic Oncology. 2007; 2(7):593-602.
 5. Clive AO, Kahan BC, Hooper CE, Bhatnagar R, Morley AJ, Zahan-Evans N, et al. Predicting survival in malignant pleural effusion: development and validation of the LENT prognostic score. Thorax. 2014; 69(12): 1098-104.
 6. Takano T, Fukui T, Ohe Y, Tsuta K, Yamamoto S, Nokihara H, et al. EGFR mutations predict survival benefit from gefitinib in patients with advanced lung adenocarcinoma: a historical comparison of patients treated before and after gefitinib approval in Japan. Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology. 2008; 26 (34): 5589-95.
 7. Bibby AC, Dorn P, Psallidas I, Porcel JM, Janssen J, Froudarakis M, et al. ERS/EACTS statement on the management of malignant pleural effusions. European journalof cardio-thoracic surgery. 2019; 55(1): 116-32.
 8. Davies HE, Mishra EK, Kahan BC, Wrightson JM, Stanton AE, Guhan A, et al. Effect of an indwelling pleural catheter vs chest tube and talc pleurodesis for relieving dyspnea in patients with malignant pleural effusion: the TIME2 randomized controlled trial. Jama. 2012; 307(22): 2383-9.
 9. Psallidas I, Kanellakis NI, Gerry S, Thézénas ML, Charles PD, Samsonova A, et al. Development and validation of response markers to predict survival and pleurodesis success in patients with malignant pleural effusion (PROMISE): a multicohort analysis. The Lancet Oncology. 2018; 19(7):930-9.
 10. Hassan M, Harriss E, Mercer RM, Rahman NM. Survival and pleurodesis outcome in patients with malignant pleural effusion - a systematic review. Pleura and peritoneum. 2021; 6(1):1-5.
 11. Hassan M, Mercer RM, Maskell NA, Asciak R, McCracken DJ, Bedawi EO, et al. Survival in patients with malignant pleural effusion undergoing talc pleurodesis. Lung cancer. 2019; 137: 14-8.
 12. Wu S-G, Yu C-J, Tsai M-F, Liao W-Y, Yang C-H, Jan I-S, et al. Survival of lung adenocarcinoma patients with malignant pleural effusion. European Respiratory Journal. 2013; 41(6):1409-18.