نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تیین و الوویت بندی چالشها و عوامل موثر بر نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به کارکنان بیمارستان های دانشگاهی انجام شد.
روش­ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات کمی بوده که در سال 1399-1400در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. جامعه آماری شامل1300 نفر و نمونه با استفاده از فرمول کوکران 589 نفر از کارکنان بخش­های درمانی و ستادی بودند. به منظور گردآوری داده از پرسشنامه استاندارد 40 سئوالی به عنوان ابعاد مهم تأثیرگذار بر پرداخت مبتنی بر عملکرد بهره گرفته شد. فرم رضایت آگاهانه توسط همه مشارکت کنندگان تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی از آزمون­های ضریب همبستگی، t  تک نمونه­ای و مستقل، تحلیل عاملی اکتشافی و مدل معادلات ساختاری(تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شده است.
یافته­ها: پس از انجام تحلیل اکتشافی، یازده بعد «رضایت شغلی، کار تیمی، امنیت شغلی، تعامل با مسئولین، عوامل فردی، کیفیت زندگی، مدیریت و کنترل، انگیزش و رغبت، تعهد شغلی، متغیر سازمانی و عدالت در پرداخت» شناسایی و مورد تایید قرار گرفت.  بعد کیفیت زندگی کاری با میانگین 78 بیشترین تاثیر را بر عملکرد افراد دارد.
نتیجه گیری: عوامل متعددی بر نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان بیمارستان­های دانشگاهی تاثیر گذار هستند که از بین آنها بعد کیفیت زندگی کاری بیشترین تاثیر را در تحقق نظام پرداخت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining and Prioritizing the Challenges and Factors Affecting the Performance-based Payment System for University Hospitals’ staff

نویسندگان [English]

 • Hossein Tulabei Rad 1
 • Khalil Alimohammadzadeh 2
 • Mohammad Karim Bahadori 3
 • Mohammad Khammarnia 4

1 Ph.D. student, Department of Health Services Management, School of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Department of Health Services Management, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Professor, Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Health Promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The present study aimed to identify and prioritize challenges and factors affecting the performance-based payment system for university hospitals’ staff.
Methods: The present study is a quantitative study conducted in 1400 at Lorestan University of Medical Sciences. The statistical population included 1300 people, and the sample using Cochran's formula was 589 medical and staff departments employees. All participants signed informed consent. The authors used a 40-item standardized questionnaire to collect data. They used SPSS software, version 21, to analyze data through the Kolmogorov-Smirnov test, paired and independent sample t-test, Pearson Product Moment Correlation, heuristic factor analysis, structural equation testing, and Confirmatory factor analysis to check the normality of data distribution and answer the research questions.
Results: After exploratory analysis, eleven dimensions, including "job satisfaction, teamwork, job security, interaction with officials, individual factors, quality of life, management and control, motivation and desire, job commitment, organizational variable, and fairness in payment" were identified and approved. The quality of life as one of the dimensions with an average of 78 has the most significant impact on persons' performance.
Conclusion: Numerous factors affect the payment system based on the performance of university hospital staff. The quality of life has the most significant impact on realizing the payment system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospital
 • Payment System
 • Employee Performance
 • Health Workforce
 1. Raeisi P, Alikhani M, Mobinizadeh M. Performance-based payment in Shahid Hasheminejad hospital in Tehran. Journal of Health Management. 2010; 2(1,2): 27-36. [in Persian]
 2. Eldridge C, Palmer N. Performance-based payment:some reflections on the discourse, evidence and unanswered questions. Health Policy And Planning.2009;24(3):160-6
 3. Rafi, A. N. M. and M. T. Hossain (2018). “Human Resource Accounting: Issues, Beneficial Proponents and Constraints”, Global Journal of Management and Business Research, Vol. 18, No. 3, pp. 9-13.
 4. Ghanbari, M.; Yasemi, M. S.; and M. Abdehzadeh (2017). “Human Resource Accounting and Determining the Value of Human Capital and its Relationship with Information Management”, New Research in Management and Accounting, Vol. 3, No. 21, pp. 175-185. [in Persian]
 5. Van Herck P, De Smedt D, Annemans L, Remmen R, Rosenthal MB, Sermeus W. Systematic review: (1)23
 6. Chandan JS. Organizational behavior. New Delhi Vikas Publishing House LTD. 1997:245.
 7. Abduljawad A, Al-Assaf AF. Incentives for better performance in health care. Sultan Qaboos Univ Med J. 2011;11(2):201-6.
 8. Abbasi T, Monavarian A, Rezanejhad T. Identifying and explaining the obstacles of performance-based payments in public organizations. Journal of Research in Human Resources Management. 2016;8(3):103-33. [In Persian]
 9. Ebadi Fardazar, F.; Arab, M.; Badlou, M.; and E. Rezaei (2014). “Investigating the Relationship between Payment Based on New Manegerial Approach for Hospital Administration, Expectancy Theory and Job Satisfaction in Selected Hospital Staff of Tehran University of Medical Sciences in 2013”, Journal of Hospital, Vol. 13, No. 4, pp. 123-132. [in Persian]
 10. Roghani, A. R.; Abzari, M.; and I. Soltani (2012). “Identifying the Key Indicators of the Individulas Performance Assessment for the Bonuses Payment”, Journal of Management and Development Process, Vol. 25, No. 3, pp. 3-23. [In Persian]
 11. Mastaneh Z, Mouseli L. Nurses' job satisfaction and the affecting demographic and job factors in teaching hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences. Journal of Management and Medical Information School. 2013;1(1):8-17. [in Persian]
 12. Gheibi R, Nourizadeh Tehrani P, Alipanah Dolatabad M, Alihosseini S, Aryankhesal A. Staff Satisfaction Level of the Performance-Based Payment Plan (Qasedak) in Hospitals of Iran University of Medical Sciences:2019. jha. 2021; 23 (4) :70-79
 13. Bastani P, Ahmadzadeh M S, Abbasi Larki R, Khammarnia M. The Viewpoints of Hospitals Personnel Regarding Performance Based Payment Plan at Shiraz University of Medical Sciences in 2015. JRUMS. 2017; 15 (10) :943-954
 14. Nazari A. Performance appraisal of health service managers in Semnan and Mazandaran and providingappropriate pattern. Journal of Quazvin University of Medical Sciences.2(8):48-57
 15. Jabbari A, Shaarbafchi Zadeh N, Maddahian B. Identifying Executive Challenges of Performance-Based Payment from Medical and Educational Hospitals Administrators’ Perspective and Offering Solutions in Isfahan (2018). EBHPME. 2019; 3 (2) :121-130 URL: http://jebhpme.ssu.ac.ir/article-1-245-fa.html.
 16. Bahadori, M., Ibrahim pour, H. and Farzaneh, A. The challenges of supervision on providing health services from theviewpoint of the insurer: A qualitative study. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine andPublic Health. 2012. 4(9), 1673-1685.
 17. Dargahi H,  Gharib M,  Goodarzi M. Quality of Work Life in Nursing Employees of Tehran University of Medical Sciences Hospitals. Hayat. 2007; 13 (2) :13-21.