نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران

3 دانشیار گروه کنترل فراورده های دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه سازمانها جهت انجام صحیح وظایف محوله خود به اطلاعات درست و دقیق و به موقع نیاز را احساس می کنند. سیستم های اطلاعات مدیریت(MIS) که نوعی از سیستم های اطلاعاتی (IS) محسوب می شوند بر کارایی سازمانها اثر شگرفی دارد. جهت ایجاد و توسعه MIS از مدل های مختلفی استفاده می شود.
مواد و روش ها: در طی سالهای 97-96 یک سامانه جامع مدیریتی جمع آوری اطلاعات مناسب جهت مراکز رشد و شرکتهای مستقر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بهره گیری از مدل مبتنی بر روشهای نوین تحقیق در مدیریت تهیه گردید. این سامانه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بصورت نصب یکباره از نظر فیزیکی مستقر و در 6 مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بهره گیری قرارگرفت. کارایی سامانه مدیریت اطلاعات مراکز رشد پس از اجرا با استفاده از روشهای توصیفی با تهیه و تکمیل پرسشنامه های لازم بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت و استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و EXCEL مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در مورد شاخص های مربوط به مرحله طراحی، نصب و پیاده سازی و افزایش سرعت پاسخگویی کاربران، کاهش تکرر ورود اطلاعات، رضایت ذهنی کاربر و تجربه تعامل با سیستم، کاهش لود کاری، صحت و دقت اطلاعات و افزایش روابط بین مراکز رشد و شرکتها بهبودی دیده می شود.
نتیجه گیری: با بازنگری و ارتقاء گزارش گیری داشبرد مدیریتی کارایی سیستم مذکور را می توان مطابق با نیازهای کشوری در هر زمان بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Efficiency of a Comprehensive Management Information System in Organizing the Growth Centers of Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Nahal Aarabi 1
 • Rouhollah Tavallaee 2
 • Hashem Montaseri 3
 • AliReza Slambolchi 4

1 Ph.D Student of Information Technology Management, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Quality Control, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 Assistant Professor, Department of Management, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, organizations feel that they need accurate, relevant, and timely information in order to properly fulfill their assigned tasks. The Management Information System (MIS), a type of Information System (IS), has a significant impact on organizations' performance. This study aimed at investigating the effectiveness of a comprehensive management information system in organizing incubator centers of Shiraz University of Medical Sciences.
Materials and Methods: A comprehensive management system was developed in 2017-18 to collect information for technology incubator centers and companies based in Shiraz University of Medical Sciences using a model based on modern research methods in management. This system was then physically installed at Shiraz University of Medical Sciences and was used in six technology incubator centers of Shiraz University of Medical Sciences. The efficiency of the information management system of the technology incubator centers was studied and analyzed using descriptive methods through questionnaires designed based on Likert's five-point scale; SPSS and EXCEL software applications were also used.
Findings: The result of this research showed the participants’ satisfaction with the indicators related to the design, installation and implementation phases, and also the increased speed of users’ responsiveness, the reduced times of data entry, user satisfaction, experience of interaction with the system, reduced workload, accuracy and precision of information, and increased relationship between incubator centers and companies.
Conclusion: The present study concluded that proper implementation of management information system can be effective in improving personnel performance, managers' decisions, and productivity of growth centers in developing and supporting knowledge-based companies. By reviewing and upgrading the management dashboard, the performance of the system can be improved to meet national needs at any time and as a result, it will save time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management Information System
 • Incubator
 • Assessment
 • effectiveness

 1. Tavallaee R, Feili M. Concepts and New Applications of Knowledge Management; 2016. P: 9-11. (Persian)
 2. Senn J .Information Technology, Principles, Opportunities, Pearson Educathon, INC; 2004. P: 115-121.
 3. Jane P.Laudon. Management Information System; 2018. P: 245-261.
 4. Hamidi H. Familiarity with Technology Technology Incubator Centers of Shiraz University of Medical Sciences; 2015. P:3-21. (Persian)
 5. Horri A. Generalities of Information, Communication, and Knowledge Science. 2011; 4(12):29-31. (Persian)
 6. Kumar .LC, Cariappa CM, Arora BM. Improving medical stores management through automation and effective communication. Medical Journal Armed Forces India. 2016; 72(1):61-6 .
 7. Moradi Gh ,Sarbaz M, Kimiafar N , Setayesh Y. The Role of Hospital Information System (HIS) in Improving the Performance of Dr. Sheikh Hospital in Mashhad, Journal of Health Information Management, Isfahan University of Medical Sciences & Health Services.2008; 5(2):159-166. (Persian)
 8. Zare Fazlellahi Z, Lotfnejad A, Jebraeili M, Maleki M. Evaluation of Implementation of Hospital Information System in Imam Khomeini Hospital of Urmia, Journal of Health Information Management, Isfahan University of Medical Sciences. 2011; 8(5): 731-737. (Persian)
 9. Nematollahi M, Sharifian R, Parvin S. Evaluation of the Hospital Information System of Namazi Hospital in Shiraz from Users' Perspectives in 2010. 2010; 3(2): 2-9. (Persian)
 10. Vatanpour H. Health technology development centers of Iranian Medical Universities; 2017. P: 70-93. (Persian)
 11. Moghimi SM, Ramazani M. Knowledge Management and Information Technology; 2015. P: 12-18. (Persian)
 12. Esmaili H, Kheiri S. Basic Training of SPSS Software, Mashhad University of Medical Sciences; 2006. P: 15-26.
   (Persian)
 13. Panagiotis T. Antecedents of Task Innovation: The role of Management Information Systems.2013; 73: 683-691.
 14. Delavi MR, Ghorbani H, Simakani F. Evaluation of Hospital Information System in Ten Public Hospitals Affiliated by Isfahan University of Medical Sciences. Health Information Management Journal, Isfahan University of Medical Sciences. 2013; 10(1): 159-166. (Persian)
 15. Laudon KC , Larden J. Management Information Systems; 2011.P: 326-354.
 16. Lester J, Koehler V.  Fundamentals of Information Studies; 2010. P: 110-123.
 17. Chen J, Z Zhu. Intellectual capital: a new model and empirical study, Journal of Intellectual Capital. 2004; 5(1): 195-212.
 18. Emmett  S. Excellence in Warehouse Management. How to minimize costs and maximise value; 2005. P:116-124.
 19. Gioriyan H,  Rabiee M. Decision-making and Determining Government Policy. 2015; 10: 174-182.
 20.  Reybod A. Learning step by step SPSS; 2016. P: 61-78.