نوع مقاله : Original Article

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاعات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استادیارگروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاعات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: طرح تحول سلامت در راستای اهداف عالی آن از جمله عدالت در بخش سلامت در حال اجراست. یکی از نکات مهمی که به این هدف کمک می کند و در نقشه تحول نظام سلامت آمده است توجه به قابلیت وب سایت ها و خدمات آن ها است. از این رو در این پژوهش به ارزیابی میزان عملکرد وب سایت های دانشگاه های علوم در راستای اهداف طرح تحول پرداخته است.
مواد و روش: این پژوهش که از نوع پیمایشی و توصیفی است برای سنجش عملکرد وب سایت ها با توجه اهدافی که در نقشه تحول سلامت به آن اشاره شده و با الگو گرفتن از فصل فناوری اطلاعات آن چک لیستی تهیه شده. داده های مربوط به تمام 44 دانشگاه در پایان سال 96 مورد بررسی و تحلیل آماری توصیفی توسط نرم افزار SPSS  قرار گرفته و امتیاز هر دانشگاه با توجه به میانگین امتیاز کل رعایت شاخص های مربوط به هر سوال مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین ترتیب که بالاترین امتیاز مربوط هر سوال برای هر دانشگاه یک است و کمترین امتیاز صفر و میانگین امتیازات 5/0 است.
یافتهها: تنها 11 دانشگاه امتیاز بالای امتیاز میانگین را از 44 دانشگاه دریافت نموده اند. دانشگاه شیراز با کسب 86/0 ؛ تبریز با 76/0 ؛ سبزوار با 74/0 و ارومیه  با 70/0 امتیاز به ترتیب در رده های اول تا چهارم را کسب کرده اند. همچنین هیچ هدفی از اهداف یاد شده در دانشگاه های علوم پزشکی به امتیاز میانگین نرسیده اند.
بحث و نتیجهگیری: وبسایت های دانشگاه به تکاپو برای برآوردن اهداف طرح تحول به خصوص در مناطق محروم تر و دانشگاه های تیپ دو و تیپ سه شده اند. خدمات رفاهی الکترونیکی از جمله سامانه نوبت دهی و دیگر سامانه ها در این وب سایت ها به وجود آمده اند که این خود سبب تغییر کاربرد وب سایت ها که بیشتر جنبه اطلاع رسانی داشته اند به سمت خدمات رسانی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Performance of Iran’s Medical University Websites with Respect to Healthcare Reform Plan

نویسندگان [English]

 • Shahram Sedghi 1
 • Mohammad Mehdi Sepehriyan 2
 • Sirus Panahi 3

چکیده [English]

Introduction: Health Reform Plan is being implemented in line with its high goals including health equity. One of the important points that contributes to this goal and is included in the healthcare reform system map is the attention to the capabilities of websites and their services. Therefore, this study has aimed at the evaluation of the performance of Iran’s medical university websites with respect to Reform Plan.
Methods: This descriptive survey research is to measure the performance of websites in accordance with the goals set out in the Health Reform Plan map and to use the IT checklist as a template. Data were analyzed for all 44 universities in 2018 and the descriptive statistical analysis was done by using SPSS. The score of each university was evaluated according to the average total score of observing the indicators related to each question so that the highest score per question for each university is one and the lowest score is zero and the average score is 0.5.
Results: Only 11 universities received above the average score of 44 universities. Shiraz University with 0.86, Tabriz University with 0.76, Sabzevar University with 0.74, and Urumieh University with 0.70 scores ranked first to fourth, respectively. In addition, no goals have been achieved for the goals mentioned in universities of medical sciences.
Conclusion: The university websites have been struggling to meet the goals of the Reform Plan, especially in deprived areas and type 2 and type 3 universities. Electronic welfare services including appointment scheduling website and other websites have been created on these websites, and this has led to a change in the use of websites that used to give information and now they render services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Reform
 • Health Reform Plan
 • Website evaluation
 • Websites of universities of medical sciences
 1. Worldometers Washington: Dadax; 2017 [Available from: http://www.worldometers.info/.
 2. Susannah F, Maeve D. Health Online 2013. Washington, DC 20036: The Pew Charitable Trusts; 2016.
 3. Susannah F, Maeve D. Health Online 2013. Washington, DC 20036: The Pew Charitable Trusts; 2016.  Contract No.: JAN 15, 2013.
 4. Fink A, Beck JC. Developing and Evaluating a Website to Guide Older Adults in Their Health Information Searches A Mixed-Methods Approach. Journal of Applied Gerontology. 2015;34(5):633-5.
 5. Winker MA, Flanagin A, Chi-lum B,  White JAndrews KKennett RL, et al. Guidelines for medical and health information sites on the internet: Principles governing AMA websites. JAMA 2000; 283(12): 1600-1606.
 6. Health reform plan. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2014 (Persian).
 7. Khanlorkhany E, ME, S., and Shakuie, A. Component in evaluating the quality and usability of web pages. Searching and Information Science. 2008; 11:69-6.
 8. Bigelow DA  BGSL, Olson M. The concept and measurement of quality of life as a dependent variable in evaluation of mental health services. Innovative Approaches to Mental Health evaluation. 1982:345-366.
 9. Ghalavand H, Eskrootchi R, Alibeyk M, Haghani H. The relationship between information quality and external quality markers in Persian public. IJHPM. 2012;15(47):59-66.
 10. List of medical universities. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2017. Report No: 3304 (Persian).
 11. Doulani A, Hoseini Nasab D. Providing a suitable model for Tabriz University of medical sciences website. Journal of Health Administration. 2009;12(35):41-8. (Persian)
 12. Noruzi A. Web Impact factors for iranian universities. Webology. 2005;2 (1): http://www.webology.org/2005/v2n1/a11.html (Persian).
 13. Danesh F, Soheyli, F. Investigation of Visibility and Collaboration of the websites of the medical schools of Iran by Webometrics. Journal of Library and Information Science; 2007. (Persian).
 14. Fathifar Z, Hosseini A, Alibeig M. Survey of Persian medical and health websites qualification with Silberg criteria. Journal of Health Administration. 2007;10(28):25-30. (Persian).
 15. Dideghah f, Erfanmanesh, Mohammad amin. Iran university of medical sciences study the performance of web sites on the web using correspondence analysis. library and informatic. 2010; 49:151-74. (Persian).
 16. Sedghi S, Tafaroji R, Roudbari M. A Survey of the Websites of Medical Universities in Iran: A Webometrics Study. Journal of Health Administration. 2013;15(50):85-95. (Persian)
 17. Heidari M, Ayazi Z, Imani R, Hosseini S, Mohammadi H, Malekpour A, et al. The effect of automated telephone system on the satisfaction of client in the Imam Ali polyclinic. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences. 2015;17.(Persian)
 18. Bastani P, Garavand A, Abhari S. Evaluation of Internet booking system in Websites of Health Centers Affiliated with Medical Universities in Iran. Journal of Health and Biomedical Informatics. 2016;2(4):219-28. (Persian).
 19. Vahidi R, Kousha A, Kalantari H, Tabrizi J. Social Determinants of Health and Their Related Organizations in East Azerbaijan. Journal of Health. 2013;3(4):20-8. (Persian)
 20. Zaboli R, Sanayi N, h. Social determinants of health, challenges and strategies for action on social determinants of health in Iran: a qualitative study. Health Education and Health Promotion of Iran. 2015;2(1):5-16. (Persian)
 21. Farzandipour M, Meidani Z, Gilasi H. Evaluation Of Healthcare Services Of Medical Universities' Websites In Line With E-Government. Payavard Salamat. 2014;8(2):143-53. (Persian)
 22. Parliament I. Fourth Development Law. In: IRAN IPRCOTIRO, editor. Tehran: Islamic Parliament Research Center; 2005.
 23. Huygens MWJ, Swinkels ICS, Verheij RA, Friele RD, van Schayck OCP, de Witte LP. Understanding the use of email consultation in primary care using a retrospective observational study with data of Dutch electronic health records. BMJ Open. 2018;8.(1)
 24. Darghahi D. Study of increasing hospital efficiency using smart grids. Hospital Magazine. 2010;9(1):93-101. (Persian)
 25. Salazar MA, Pesigan A, Law R, Winkler V. Post-disaster health impact of natural hazards in the Philippines in 2013. Global Health Action. 2016;9(1):31320.
 26. Boulos MNK, Hetherington L, Wheeler S. Second Life: an overview of the potential of 3‐D virtual worlds in medical and health education. Health Information & Libraries Journal. 2007;24(4):233-45.
 27. Gholipour R, Notagh F. Analysis of Health System Development Plan, Challenges and Consequences.  First National Conference of Iranian Government Management: Faculty of Management, University of Tehran; 2016. (Persian)